Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa th¬ng m¹i

Lêi nãi ®Çu
Th¬ng m¹i Quèc tÕ cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi mäi nÒn kinh tÕ quèc
d©n. §èi víi tÊt c¶ quèc gia trªn thÕ giíi, trong tiÕn tr×nh më cöa thÞ trêng vµ
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ th× u tiªn lín nhÊt thêng lµ vÊn ®Ò ®Èy m¹nh ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ. NhËp khÈu cho phÐp bæ xung nh÷ng s¶n phÈm hµng
ho¸ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶ vµ ®em l¹i lîi
Ých cho c¸c bªn tham gia. XuÊt khÈu l¹i ®îc khuyÕn khÝch nh»m ®Èy m¹nh s¶n
xuÊt trong níc vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ.
ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn, ®ang tiÕn trªn con ®êng c«ng
nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th× ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh tÕ
®èi ngo¹i ®Æc biÖt quan träng. H¬n hai m¬i n¨m qua, víi nhiÒu chñ tr¬ng vµ
chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i ngµy cµng më
réng vµ ph¸t triÓn, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng gia t¨ng t¹o nhiÒu
®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù giao lu gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ cña ta víi c¸c níc
trong khu vùc vµ thÕ giíi.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé X©y dùng, Tæng C«ng ty xuÊt
nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - VINACONEX ®· sím kh¼ng ®Þnh vai trß cña
m×nh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña Tæng
C«ng ty kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp mµ cßn mang l¹i
lîi Ých thiÕt thùc cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.
§Ó khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ trong lÜnh
vùc x©y dùng nh»m tõng bíc n©ng cao c¬ së h¹ tÇng trong níc, viÖc ®¸nh gi¸
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong lÜnh vùc x©y dùng vµ ®Ò ra gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn ho¹t ®éng nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. Do ®ã trong qu¸ tr×nh
thùc tËp vµ t×m hiÓu nghiÖp vô kinh doanh ë Tæng C«ng ty VINACONEX t«i

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa th¬ng m¹i

®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ :" Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña VINACONEX".
KÕt cÊu cña luËn v¨n:
- Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n gåm
3 ch¬ng:
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ Th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ
ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña Tæng C«ng ty
VINACONEX trong thêi gian qua.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng
ho¸ t¹i Tæng C«ng ty VINACONEX

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa th¬ng m¹i

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ Th¬ng m¹i quèc tÕ
nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng
I. T...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa th¬ng m¹i
Lêi nãi ®Çu
Th¬ng m¹i Quèc vai trß rÊt quan träng ®èi víi mäi nÒn kinh quèc
d©n. §èi víi tÊt quèc gia trªn thÕ giíi, trong tiÕn tr×nh cöa thÞ trêng
héi nhËp kinh quèc t u tiªn lín nhÊt thêng vÊn ®Ò ®Èy m¹nh ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch nh»m më réng chiÕm lÜnh thÞ tr-
êng khu vùc quèc tÕ. NhËp khÈu cho phÐp bæ xung nh÷ng s¶n phÈm hµng
ho¸ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶ ®em l¹i lîi
Ých cho c¸c bªn tham gia. XuÊt khÈu l¹i ®îc khuyÕn khÝch nh»m ®Èy m¹nh s¶n
xuÊt trong níc vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ.
ViÖt Nam mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn, ®ang tiÕn trªn con ®êng ng
nghiÖp h - hiÖn ®¹i ho¸ tho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh tÕ
®èi ngo¹i ®Æc biÖt quan träng. H¬n hai m¬i n¨m qua, i nhiÒu chñ tr¬ng
chÝnh s¸ch cña §¶ng N níc, c¸c mèi quan ®èi ngo¹i ngµy cµng
réng vµ ph¸t triÓn, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng gia t¨ng t¹o nhiÒu
®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù giao lu gi÷a c¸c ngµnh kinh cña ta víi c¸c níc
trong khu vùc vµ thÕ giíi.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé X©y dùng, Tæng C«ng ty xuÊt
nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - VINACONEX ®· sím kh¼ng ®Þnh vai trß cña
m×nh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña Tæng
C«ng ty kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp mµ cßn mang l¹i
lîi Ých thiÕt thùc cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.
§Ó khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña viÖc xuÊt nhËp khÈu ng ho¸ trong lÜnh
vùc x©y dùng nh»m tõng bíc n©ng cao tÇng trong níc, viÖc ®¸nh gi¸
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong lÜnh vùc x©y ng ®Ò ra gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn ho¹t ®éng nµy tÇm quan träng ®Æc biÖt. Do ®ã trong qu¸ tr×nh
thùc tËp t×m hiÓu nghiÖp kinh doanh ë Tæng C«ng ty VINACONEX t«i
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX 9 10 563