Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

D¬ng v¨n toµn

Lêi më ®Çu
Tr¶i qua lÞch sö cña kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta thÊy r»ng víi bÊt kú
nÒn kinh tÕ nµo, ph¸t triÓn hay suy tho¸i ®Òu do tæ chøc qu¶n lý quyÕt
®Þnh. Ngay sau c¸ch m¹ng th¸ng mêi Nga n¨m 1917, LªNin ®· kh¼ng
®Þnh: “ Tæ chøc qu¶n lý lµ nhiÖm vô chñ yÕu vµ trung t©m cña giai cÊp
c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng, trong ®ã nhiÖm vô nhµ níc trªn hÕt vµ
tríc hÕt ®îc quy l¹i thµnh nhiÖm vô thuÇn tuy kinh tÕ ” 1. Sù biÕn ®éng cña
nÒn kinh tÕ níc ta trong nhiÒu n¨m qua còng ®· chøng tá tÇm quan träng
cña tæ chøc qu¶n lý.
Lµ mét doanh nghiÖp- phÇn tö cã vai trß quyÕt ®Þnh m¹nh mÏ tíi sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nhÊt ®Þnh chÞu sù chi ph«Ý cña quy luËt ®ã.
Trong m«i trêng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay vai trß cña qu¶n
lý trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ®îc coi träng vµ thøc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n
hÕt. Mäi quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Òu ®îc x¸c ®Þnh bëi tiªu chuÈn cuèi cïng lµ
hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña tõng c¸ nh©n.
ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ kh«ng ngõng
n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý cña m×nh lµ mét nhiÖm vô ®Æc biÖt quan träng.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn vµ sù t×m hiÓu s©u s¾c vÒ c«ng t¸c qu¶n
lý t¹i c«ng ty x©y l¾p – vËt liÖu x©y dùng trong thêi gian thùc tËp võa
qua, em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu lùc
qu¶n lý ë c«ng ty x©y l¾p – vËt liÖu x©y dùng “ .
VÊn ®Ò qu¶n lý cã thÓ ®îc nh×n nhËn díi nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau,
tuy nhiªn trong ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò thùc tËp nµy em xin ®Ò
cËp tíi hiÖu lùc trong qóa tr×nh qu¶n lý víi bèn chøc n¨ng c¬ b¶n: LËp kÕ
ho¹ch, tæ chøc, l·nh ®¹o, kiÓm tra. Em hy väng víi néi dung trong chuyªn
®Ò nµy sÏ gãp phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.

1

Lª Nin toµn tËp- TËp 36

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

D¬ng v¨n toµn

Néi dung chuyªn ®Ò ®îc thùc hiªn qua ba phÇn:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ qu¶n lý vµ hiÖu lùc qu¶n lý.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu lùc qu¶n lý cña c«ng ty
x©y l¾p vËt liÖu x©y dùng.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý ®èi víi c«ng ty
x©y l¾p vËt liÖu x©y dùng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Khoa häc qu¶n
lý- §¹i häc KTQD ®· trang bÞ vèn kiÕn thøc cho em trong qu¸ tr×nh häc
tËp t¹i trêng. §Æc biÖt lµ sù tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì cña c« gi¸o §ç
ThÞ H¶i Hµ ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé thuéc C«ng ty X©y l¾p – VËt
liÖu x©y dùng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong thêi gian thùc tËp taÞ c«ng
ty.

...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng v¨n toµn
Lêi më ®Çu

 !"# "$% &'(
$)*"+,"+-*.+/0/123*$45
$67&'(8+9:+!
;::%: $< $=8+93
$>,8+9?@
1
)AB$<
 .+C$4'D?+E
&'()
2+<% 8!F!?=G$+,+HB
!"#$B!;IJ$=)
 +;-<J!8G
( "% 8!?$>E'88K
)LE$($$>M"$N3OPQ
8="$<B!$>IR":)
SITJ"% 8!=J'$$U;R
: 8B(+T+<8+9$V8E)
W!"RJ'3BT+#:U;"
(,;M:U!XJ8M:%B -BJ!R
Y+$4E$6Mét sè gii ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu lùc
qu¶n lý ë c«ng ty x©y l¾p vËt liÖu x©y dùng .
Z$(=#$>TJ%"$<"
3 !,+3'3$BJ!Y+M$
J!8B T(P'.K62J!
 ,&'4$, #+)[+E<% 3
$H=!!?D B!"#;)
1
23* J!FJ!\]
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD 9 10 620