Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam gÊp rót ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp WTO vµo
th¸ng 12/2005. §©y lµ mét vËn héi lín cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ
nÒn th¬ng m¹i nãi riªng nhng sù héi nhËp víi tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ còng
®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc. Nh÷ng ®e do¹ lµ kh«ng nhá, ®èi víi ngµnh dÞch vô
nh c«ng ty §iÖn tho¹i Hµ Néi 2. Trong bèi c¶nh ®Êt níc ®ang më cöa, nh÷ng
ngµnh dÞch vô xa nay vÉn ®îc ®éc quyÒn sÏ kh«ng cßn ®éc quyÒn n÷a. §Æc
biÖt lµ dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng, mét ngµnh míi cã sù ph¸t triÓn m¹nh
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Sù ph¸t triÓn nµy ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t lín c¶ vÒ
vèn vµ nh©n lùc cã tr×nh ®é cao. Mµ c¶ 2 nguån lùc nµy chóng ta ®Òu yÕu h¬n
nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n chóng ta. ChÝnh v× vËy ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n nghiÖp vô cã tr×nh ®é cao lµ
hÕt søc cÇn thiÕt. B»ng nh÷ng gi¶i ph¸p cÊp thiÕt cÇn ®îc thùc thi ®óng híng
vµ chÝnh s¸ch. N©ng cao tr×nh ®é ngêi lao ®éng trong C«ng ty chÝnh lµ ph¶i
®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã ®¹t ®îc nh÷ng tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. §ång thêi ph¶i
cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông, sö dông, tr¶ l¬ng phï hîp nh»m gi÷ ®îc nh÷ng ngêi
cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao lµm viÖc l©u dµi cho c«ng ty còng nh ®Ó thu hót ®îc
nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é cao trong níc còng nh níc ngµi lµm viÖc cho c«ng ty
lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p cÇn ®îc nghiªn cøu khoa häc, tØ mØ. Cã nh vËy míi
®a ra ®îc nh÷ng quyÕt s¸ch vÒ QTNL phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh
nghiÖp.
Sö dông hiÖu qu¶ ®éi ngò nh©n lùc dåi dµo víi tr×nh ®é vµ n¨ng suÊt lao
®éng cao sÏ lµ mét nh©n tè tÝch cùc t¨ng cêng søc c¹nh tranh cña c«ng ty.
Tuy nhiªn ®Ó c«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nhiÒu gi¶i ph¸p ®ang ®îc thùc hiÖn. §Æc biÖt qu¶n trÞ nh©n lùc lµ mét vÊn ®Ò then chèt cho sù tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai.
ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi: "N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ngêi lao
®éng cña c«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ Néi".

Sinh viªn: §ç Xu©n TuÊn

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò gåm 4 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty §iÖn tho¹i Hµ Néi II.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng
1. Thùc tr¹ng chung
2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña c«ng ty vµ gi¶i ph¸p thùc
hiÖn.
2.1. Qu¶n lý thêi gian vµ kho¸n s¶n phÈm nh÷ng m©u thuÉn vµ gi¶i ph¸p
kh¾c phôc.
2.2. C¸ch tÝnh l¬ng vµ ph¬ng thøc tr¶
2.3.C¸ch tÝnh ph¹t vµ h×nh thøc ph¹t.
2.4. Tham quan - khen thëng
Ch¬ng III: §µo t¹o - sö dông - tuyÓn dông
1. §µo t¹o
2. Sö dông
3. TuyÓn dông.
4. §¸nh gi¸...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam gÊp rót ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp WTO vµo
th¸ng 12/2005. §©y lµ mét vËn héi lín cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ
nÒn th¬ng m¹i nãi riªng nhng héi nhËp víi chøc th¬ng m¹i quèc còng
®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc. Nh÷ng ®e do¹kh«ng nhá, ®èi víi ngµnh dÞch vô
nh c«ng ty §iÖn tho¹i Néi 2. Trong bèi c¶nh ®Êt níc ®ang cöa, nh÷ng
ngµnh dÞch xa nay vÉn ®îc ®éc quyÒn sÏ kh«ng cßn ®éc quyÒn n÷a. §Æc
biÖt dÞch bu chÝnh viÔn th«ng, mét ngµnh míi ph¸t triÓn m¹nh
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ph¸t triÓn nµy ®ßi hái ph¶i cã ®Çu t lín c¶ vÒ
vèn vµ nh©n lùc tr×nh ®é cao. 2 nguån lùc nµy chóng ta ®Òu yÕu h¬n
nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n chóng ta. ChÝnh vËy ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n nghiÖp tr×nh ®é cao
hÕt søc cÇn thiÕt. B»ng nh÷ng gi¶i ph¸p cÊp thiÕt cÇn ®îc thùc thi ®óng híng
chÝnh s¸ch. N©ng cao tr×nh ®é ngêi lao ®éng trong C«ng ty chÝnh lµ ph¶i
®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng ®¹t ®îc nh÷ng tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. §ång thêi ph¶i
cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông, sö dông, tr¶ l¬ng phï hîp nh»m gi÷ ®îc nh÷ng ngêi
tr×nh ®é n¨ng lùc cao lµm viÖc l©u dµi cho c«ng ty còng nh ®Ó thu hót ®îc
nh÷ng ngêi tr×nh ®é cao trong níc còng nh níc ngµi lµm viÖc cho c«ng ty
mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p cÇn ®îc nghiªn cøu khoa häc, mØ. nh vËy míi
®a ra ®îc nh÷ng quyÕt s¸ch vÒ QTNL phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh
nghiÖp.
dông hiÖu qu¶ ®éi ngò nh©n lùc dåi dµo víi tr×nh ®é vµ n¨ng suÊt lao
®éng cao sÏ lµ mét nh©n tè tÝch cùc t¨ng cêng søc c¹nh tranh cña c«ng ty.
Tuy nhiªn ®Ó c«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nhiÒu gi¶i ph¸p ®ang ®-
îc thùc hiÖn. §Æc biÖt qu¶n trÞ nh©n lùc mét vÊn ®Ò then chèt cho tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai.
ChÝnh vËy t«i chän ®Ò tµi: "N©ng cao hiÖu qu¶ dông ngêi lao
®éng cña c«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ Néi".
Sinh viªn: §ç Xu©n TuÊn
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN 9 10 510