Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2109 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ ®æi míi, c¬ chÕ
qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬
b¶n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cho
ngêi lao ®éng.
Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, sö dông lao ®éng ®îc coi lµ vÊn ®Ò quan
träng hµng ®Çu v× lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Nhng sö dông lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt l¹i lµ mét vÊn ®Ò riªng biÖt
®Æt ra trong ra trong tõng doanh nghiÖp. ViÖc doanh nghiÖp sö dông nh÷ng biÖn
ph¸p g×, nh÷ng h×nh thøc nµo ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng nh»m n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu hÕt søc quan
träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp ®ã.
MÆt kh¸c biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho doanh
nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, thêi gian vµ c«ng søc v× vËy mµ viÖc thùc hiÖn môc
tiªu cña doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ c¬ së ®Ó n©ng cao tiÒn l¬ng, c¶i thiÖn
®êi sèng cho c«ng nh©n, gióp cho doanh nghiÖp cã bíc tiÕn lín trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh.
C«ng ty s¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi lµ ®¬n vÞ s¶n
xuÊt cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i, mÉu m·, c«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi theo
yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c mÆt qu¶n lý trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu
tiÕn bé nhng hiÖu qu¶ vÉn cßn h¹n chÕ. Vµ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao
®éng ë C«ng ty lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m vµ cÇn ®îc n©ng cao. VËy lý do
t¹i sao? Vµ gi¶i ph¸p nh thÕ nµo h÷u hiÖu nhÊt?
ThÊy ®îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c¸c
doanh nghiÖp th¬ng m¹i nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty SX-XNK§T thanh
niªn HN em thÊy: MÆc dï c«ng ty còng ®· cã mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông
lao ®éng nhng kh«ng phï hîp víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, chÝnh v×
vËy em ®· chän ®Ò tµi :
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

1

“ Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty
S¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu ®Çu t thanh niªn Hµ Néi” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh.
Bè côc cña luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm 3
ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty sxxnk®t thanh niªn Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông t¹i c«ng
ty SX-XNK§T thanh niªn HN...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®æi míi, chÕ
qu¶n vµ dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc mét trong nh÷ng biÖn ph¸p
b¶n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ cho
ngêi lao ®éng.
Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, sö dông lao ®éng ®îc coi lµ vÊn ®Ò quan
träng hµng ®Çu lao ®éng lµ mét trong ba yÕu ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Nhng dông lao ®éng sao cho hiÖu qu cao nhÊt l¹i mét vÊn ®Ò riªng biÖt
®Æt ra trong ra trong tõng doanh nghiÖp. ViÖc doanh nghiÖp dông nh÷ng biÖn
ph¸p g×, nh÷ng h×nh thøc nµo ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng nh»m n©ng
caong suÊt lao ®éng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu hÕt søc quan
träng, ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp ®ã.
MÆt kh¸c biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp gióp cho doanh
nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, thêi gian c«ng søc v× vËy mµ viÖc thùc hiÖn môc
tiªu cña doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ ®Ó n©ng cao tiÒn l¬ng, c¶i thiÖn
®êi sèng cho c«ng nh©n, gióp cho doanh nghiÖp cã bíc tiÕn lín trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh.
C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi ®¬n s¶n
xuÊt cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i, mÉu m·, c«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi theo
yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c mÆt qu¶n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· nhiÒu
tiÕn nhng hiÖu qu¶ vÉn cßn h¹n chÕ. vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao
®éng ë C«ng ty lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m cÇn ®îc n©ng cao. VËy do
t¹i sao? Vµ gi¶i ph¸p nh thÕ nµo h÷u hiÖu nhÊt?
ThÊy ®îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ dông lao ®éng trong c¸c
doanh nghiÖp th¬ng m¹i nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty SX-XNK§T thanh
niªn HN em thÊy: MÆc c«ng ty còng ®· cã mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông
lao ®éng nhng kh«ng phï hîp víi thay ®æi cña nÒn kinh thÞ trêng, chÝnh
vËy em ®· chän ®Ò tµi :
Líp K36 A6 - Khoa QTDN
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội 9 10 794