Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PhÇn më ®Çu
Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho dï díi h×nh thøc kinh tÕ x· héi
nµo vÊn ®Ò ®îc nªu ra tríc tiªn còng lµ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc
tiªu phÊn ®Êu cña mét nÒn s¶n xuÊt, lµ thíc ®o vÒ mäi mÆt cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n còng nh tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ môc tiªu lín nhÊt cña
mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, gÝa thµnh
hîp lÝ, doanh nghiÖp vÉn v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã qu¶n lÝ vµ sö
dông vèn lµ vÊn ®Ò quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Trong c¬ chÕ bao cÊp tríc ®©y vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc hÇu hÕt ®îc Nhµ níc tµi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn, ®ång thêi
Nhµ níc qu¶n lÝ vÒ gi¸ c¶ s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch l·i Nhµ níc thu - lç
Nhµ níc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn
hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng b¶o toµn vµ ph¸t
triÓn ®îc vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp, t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt ¨n mßn vµo
vèn x¶y ra phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng cã sù qu¶n lÝ vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ
song song tån t¹i, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp
lµm ¨n hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi lµ nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n
kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t.
Tríc t×nh h×nh ®ã, NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI BCH Trung ¬ng §¶ng
céng s¶n ViÖt Nam ®· nhÊn m¹nh " C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh kh«ng cßn ®îc
bao cÊp vÒ gi¸ vµ vèn, ph¶i chñ ®éng kinh doanh, ph¶i b¶o ®¶m tù bï ®¾p chi
phÝ, nép ®ñ thuÕ vµ cã l·i...". C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n
víi thÞ trêng, b¸m s¸t thÞ trêng, tù chñ vÒ vèn vµ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh
doanh.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, nhÊt lµ trong kinh doanh ®êng biÓn kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi mÎ. Nã ®îc h×nh thµnh ngay sau khi tµi
chÝnh ra ®êi, nã lµ lÜnh vùc rÊt réng vµ muèn nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn
1

_______________________________________________________________________________________

th× ph¶i cã sù ®Çu t rÊt c«ng phu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ NghiÖp VËn
T¶i BiÓn Vinafco, em chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn kinh doanh ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco" lµm néi dung nghiªn
cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Híng nghiªn cøu lµ kÕt hîp gi÷a lÝ luËn vµ thùc tiÔn. Tõ viÖc kh¶o s¸t t×n...
PhÇn më ®Çu
Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho díi nh thøc kinh héi
nµo vÊn ®Ò ®îc nªu ra tríc tiªn ng hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh môc
tiªu phÊn ®Êu cña mét nÒn s¶n xuÊt, lµ thíc ®o vÒ mäi mÆt cña nÒn kinh quèc
d©n còng nh ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ môc tiªu lín nhÊt cña
mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, gÝa thµnh
p lÝ, doanh nghp vÉn v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã qu¶n
dông n vÊn ®Ò quan träng ý nghÜa quyÕt ®Þnh kÕt qu hiÖu qu s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Trong chÕ bao cÊp tríc ®©y vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh
nghp Nhµ níc hÇu hÕt ®îc Nhµ níc tµi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn, ®ång thêi
Nhµ níc qu¶n gi¸ s¶n xuÊt theo chØ tiªu ho¹ch l·i Nhµ níc thu -
Nhµ níc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn
hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng b¶o toµn vµ ph¸t
triÓn ®îc vèn, hiÖu qu¶ dông vèn thÊp, t×nh tr¹ng l·i gi¶ thËt ¨n mßn vµo
vèn x¶y ra phæ biÕn trong c doanh nghiÖp Nhµ níc. Bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng qu¶n ®iÒu tiÕt a Nhµ níc, nhiÒu thµnh phÇn kinh
song song tån t¹i, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghp
lµm ¨n hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong chÕ míi nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n
kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ph¸n hµng lo¹t.
Tríc t×nh h×nh ®ã, NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI BCH Trung ¬ng §¶ng
ng s¶n ViÖt Nam ®· nhÊn m¹nh " C¸c nghiÖp quèc doanh kh«ng n ®îc
bao cÊp gi¸ vèn, ph¶i chñ ®éng kinh doanh, ph¶i b¶o ®¶m ®¾p chi
phÝ, nép ®ñ thuÕ cã l·i...". c doanh nghp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n
víi thÞ trêng, b¸m s¸t thÞ trêng, chñ vèn chñ trong s¶n xuÊt kinh
doanh.
N©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn kinh doanh, nhÊt trong kinh doanh ®-
êng biÓn kh«ng ph¶i vÊn ®Ò míi mÎ. ®îc h×nh thµnh ngay sau khi tµi
chÝnh ra ®êi, lÜnh vùc rÊt réng muèn nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn
_______________________________________________________________________________________
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco 9 10 639