Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét
nÒn s¶n xuÊt hµng hãa. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi nh÷ng
®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e däa c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ
®øng v÷ng tríc quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái
c¸c doanh nghiÖp lu«n vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i míi cho phï hîp. V× vËy
c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu
cña c¸c doanh nghiÖp. Cã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh
nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng
c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña doanh nghiÖp.
VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn lµ bµi to¸n khã ®èi
víi nhiÒu doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay sè doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cha nhiÒu. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn
nh©n nh: H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý, h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt hay
kÐm thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ trêng. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cµng ngµy cµng ph¶i ®îc chó träng ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ, víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña
vÊn ®Ò nµy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ" lµm ®Ò tµi
cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn nh sau:
PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt
®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn.

PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh ë C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o
TrÇn ViÖt L©m vµ c¸c c« chó trong C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u nµy !
Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2003
Sinh viªn: T¹ Duy Bé

2

PhÇn I
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - ®iÒu kiÖn tiªn
quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn
I. hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng.

1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh...
lêi nãi ®Çu
Kinh thÞ trêng viÖc tæ chøc nÒn kinh héi dùa trªn mét
nÒn s¶n xuÊt hµng hãa. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi nh÷ng
®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy®e däa c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ
®øng v÷ng tríc quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c thÞ trêng ®ßi hái
c¸c doanh nghiÖp lu«n vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i míi cho phï hîp. V× vËy
c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n mèi quan t©m hµng ®Çu
cña c¸c doanh nghiÖp. n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh
nghiÖp míi tån t¹i ph¸t triÓn, qua ®ã réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng
c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña doanh nghiÖp.
VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn bµi to¸n khã ®èi
víi nhiÒu doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cha nhiÒu. §iÒu nµynhiÒu nguyªn
nh©n nh: n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý, h¹n chÕ n¨ng lùc s¶n xuÊt hay
kÐm thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ trêng. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cµng ngµy cµng ph¶i ®îc chó träng ®Æc biÖt ®èi víi c doanh
nghiÖp Nhµ níc.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty Dông c¾t ®o lêng khÝ, víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch l ®îc cïng víi sù nhËn thøc tÇm quan träng cña
vÊn ®Ò nµy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét biÖn ph¸p nh»m ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Dông c¾t ®o lêng khÝ" lµm ®Ò tµi
cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn nh sau:
PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt
®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí 9 10 743