Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Tõ nhiÒu n¨m nay cµ phª ®· trë thµnh mét nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi víi
cu«c sèng con ngêi. Cµ phª cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµ lµ mét trong nh÷ng s¶n
phÈm n«ng nghiÖp mang ngo¹i tÖ lín cho nhiÒu níc, theo mét sè nghiªn
cøu cho thÊy cµ phª chøa mét sè vitamin nhãm B, ®Æc biÖt lµ axit
nicotenic, vitamin pp vµ mét sè chÊt kh¸c trong h¹t cµ phª cã tíi 670 hîp
chÊt th¬m, t¹i h¬ng vÞ ®Æc trng tuyÖt vêi, khiÕn cho viÖc uèng cµ phª trë
thµnh thãi quen vµ tËp qu¸n cña phÇn lín d©n sè trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ
c¸c níc ph¸t triÓn.
VÒ c«ng dông cµ phª kh«ng chØ lµ mét lo¹i ®å uèng mµ cßn lµ
nguyªn liÖu cho mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh: b¸nh kÑo, s÷a, dîc phÈm vv... nhu cÇu vÒ s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng thÕ giíi ngµy cµng
t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®ßi hái nh÷ng ngêi s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ xuÊt
khÈu ph¶i ®¸p øng kÞp thêi vµ linh ho¹t cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña
tõng khu vùc thÞ trêng cô thÓ.
Tríc yªu cÇu tõ phÝa thÞ trêng ngµnh cµ phª ViÖt Nam, thùc hiÖn ®êng lèi cña ®¶ng vµ nhµ níc ta, ®· biÕn c©y cµ phª tõ mét mÆt hµng n«ng
s¶n xuÊt khÈu chñ lùc chØ ®øng sau c©y lóa. S¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam ®·
®îc biÕt ®Õn trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ níc ta ®· trë thµnh mét trong nh÷ng
níc trång vµ xuÊt khÈu nhiÒu vµ phª. Tuy nhiªn, tiÒm n¨ng vÉn cha ®îc
khai th¸c hiÖu qu¶ vµ xuÊt khÈu cµ phª vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp.
C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu tªn giao dÞch lµ prosimex
doanh nghiÖp nhµ níc thuéc bé th¬ng m¹i ra ®êi n¨m 1989 víi chøc n¨ng
xu©t khÈu c¸c mÆt hµng trong ®ã cã mÆt hµng cµ phª còng gÆp ph¶i nhiÒu
vÊn ®Ò cÇn ph¶i t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty võa
ph¶i h¹ch to¸n ®éc lËp sao cho võa cã l·i, võa ®¸p øng ®îc môc tiªu lµ ®Èy
m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñ
c«ng nghiÖp, do ®ã yªu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng ty lµ ph¶i nghiªn cøu nh»m
kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ang gÆp ph¶i nhÊt lµ kh©u tæ chøc vµ thùc hiÖn
quy tr×nh xuÊt khÈu ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
1

c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. §©y còng lµ lý do ®Ó em chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng
vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ quy tr×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu t¹i
c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu prosimex”.
§Ò tµi nµy tËp trung ph©n tÝch thùc tr¹ng quy tr×nh s¶n xuÊt vµ xu©t
khÈu cµ phª cña c«ng ty, nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸
tr×nh thùc hiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu cña m×nh ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
nh»m gãp phÇn lµm n©ng cao hiÖu lùc quy tr×nh xuÊt khÈu nãi riªng vµ ho¹t
®éng s¶n x...
Lêi më ®Çu
nhiÒu n¨m nay phª ®· trë thµnh mét nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi víi
cu«c sèng con ngêi. Cµ phª cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµ lµ mét trong nh÷ng s¶n
phÈm n«ng nghiÖp mang ngo¹i lín cho nhiÒu níc, theo mét nghiªn
cøu cho thÊy phª chøa mét vitamin nhãm B, ®Æc biÖt axit
nicotenic, vitamin pp mét chÊt kh¸c trong h¹t phª tíi 670 hîp
chÊt th¬m, t¹i h¬ng ®Æc trng tuyÖt vêi, khiÕn cho viÖc uèng phª trë
thµnh thãi quen tËp qu¸n cña phÇn lín d©n trªn thÕ giíi ®Æc biÖt
c¸c níc ph¸t triÓn.
c«ng dông phª kh«ng chØ mét lo¹i ®å uèng cßn lµ
nguyªn liÖu cho mét ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh: b¸nh kÑo, s÷a, d-
îc phÈm vv... nhu u s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng thÕ giíi ngµy ng
t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®ßi i nh÷ng ngêi s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ xuÊt
khÈu ph¶i ®¸p øng kÞp thêi linh ho¹t cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña
tõng khu vùc thÞ trêng cô thÓ.
Tríc yªu cÇu phÝa thÞ trêng ngµnh pViÖt Nam, thùc hiÖn ®-
êng lèi cña ®¶ng nhµ níc ta, ®· biÕn y phª mét mÆt hµng n«ng
s¶n xuÊt khÈu chñ lùc chØ ®øng sau c©y lóa. S¶n phÈm phª ViÖt Nam ®·
®îc biÕt ®Õn trªn thÞ trêng thÕ giíi níc ta ®· trë thµnh mét trong nh÷ng
níc trång xuÊt khÈu nhiÒu phª. Tuy nhiªn, tiÒm n¨ng n cha ®îc
khai th¸c hiÖu qu¶ vµ xuÊt khÈu cµ phª vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp.
C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu tªn giao dÞch prosimex
doanh nghiÖp nhµ níc thuéc th¬ng m¹i ra ®êi n¨m 1989 víi chøc n¨ng
xu©t khÈu c¸c mÆt hµng trong ®ã cã mÆt hµng phª còng gÆp ph¶i nhiÒu
vÊn ®Ò cÇn ph¶i t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty võa
ph¶i h¹ch to¸n ®éc lËp sao cho võa l·i, võa ®¸p øng ®îc môc tiªu ®Èy
m¹nh s¶n xuÊt xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp thñ
c«ng nghiÖp, do ®ã yªuu cÇn thiÕt cña c«ng ty ph¶i nghiªn cøu nh»m
kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ang gÆp ph¶i nhÊt lµ kh©u tæ chøc vµ thùc hiÖn
quy tr×nh xuÊt khÈu ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX 9 10 822