Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Cho ®Õn nay, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
lý cña Nhµ níc ®· ®îc h¬n 10 n¨m, ph¶i nãi r»ng 10 n¨m qua lµ mét kho¶ng
thêi gian ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vèn ®·
quen víi c¬ chÕ b¶o hé cña Nhµ níc, nay ph¶i chÞu sù sµng läc ra mét bíc
ngoÆt trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. C¬ chÕ thÞ trêng nÕu biÕt vËn
hµnh tèt sÏ ph¸t huy ®îc c¸c mÆt tÝch cùc, nhng nã còng ®Æt ra mét yªu cÇu:
c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc ph¶i thùc sù ®æi míi cho phï hîp víi t×nh
h×nh míi. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®ång nghÜa víi Nhµ níc ®· chuyÓn
giao cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nh÷ng quyÒn lîi to lín vµ g¾n liÒn víi nã
lµ nh÷ng tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ khi sù hç trî cña Nhµ níc cßn rÊt Ýt.
Nh÷ng vÊn ®Ò thêng xuyªn ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp trong hoµn
c¶nh hiÖn nay lµ: Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp lµ ai? Nh÷ng nhu cÇu cña hä
lµ g×? Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cã ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña hä hay kh«ng?
Doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä v× môc
tiªu cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn, kh¸ch hµng lµ yÕu tè gióp doanh nghiÖp
thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh.
§Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ ë møc cao nhÊt. ChÝnh v×
vËy, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕ
cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ë C«ng ty Cao su Sao
vµng Hµ Néi nãi riªng. Tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ sù
gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn Th¹c sü §ç Thanh Hµ, còng nh sù
gióp ®ì cña c¸c c« chó c¸n bé C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi, em ®· chän
®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp vÒ: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi".
LuËn v¨n ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
1

Ch¬ng I: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng
ty Cao su Sao vµng Hµ Néi.
Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi.

2

Ch¬ng I
Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c«ng ty cao su sao vµng Hµ Néi
I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cao su Sao vµng
Hµ Néi
Nhµ m¸y Cao su Sao vµng ®îc khëi c«ng x©y dùng ngµy 22 th¸ng 12
n¨m 1958 trong tæng thÓ khu c«ng nghiÖp Thîng §×nh (gåm 3 nhµ m¸y Cao
su Sao vµng - Xµ phßng Hµ Néi - Thuèc l¸ Th¨ng Long) vµ chÝnh thøc kh¸nh
thµnh vµo ngµy...
Lêi nãi ®Çu
Cho ®Õn nay, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
cña Nhµ níc ®· ®îc h¬n 10 n¨m, ph¶i nãi r»ng 10 n¨m qua mét kho¶ng
thêi gian ®Çy khã kh¨n thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vèn ®·
quen víi chÕ b¶o cña Nhµ níc, nay ph¶i chÞu sµng läc ra mét bíc
ngoÆt trong lÞch ph¸t triÓn kinh ViÖt Nam. chÕ thÞ trêng nÕu biÕt vËn
hµnh tèt ph¸t huy ®îc c¸c mÆt tÝch cùc, nhng còng ®Æt ra mét yªu cÇu:
chÕ qu¶n kinh cña Nhµ níc ph¶i thùc ®æi míi cho phï hîp víi t×nh
h×nh míi. ChuyÓn sang chÕ thÞ trêng ®ång nghÜa víi Nhµ níc ®· chuyÓn
giao cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nh÷ng quyÒn lîi to lín g¾n liÒn víi
lµ nh÷ng tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ khi sù hç trî cña Nhµ níc cßn rÊt Ýt.
Nh÷ng vÊn ®Ò thêng xuyªn ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp trong hoµn
c¶nh hiÖn nay lµ: Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp ai? Nh÷ng nhu cÇu cña
lµ g×? Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp®¸p øng ®îc nhu cÇu cña hä hay kh«ng?
Doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä v× môc
tiªu cña doanh nghiÖp lîi nhuËn, kh¸ch hµng yÕu gióp doanh nghiÖp
thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh.
§Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho hiÖu qu¶ ë møc cao nhÊt. ChÝnh
vËy, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕ
cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ë C«ng ty Cao su Sao
vµng Hµ Néi nãi riªng. Tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
gióp ®ì n t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn Th¹c §ç Thanh Hµ, còng nh
gióp ®ì cña c¸c chó c¸n C«ng ty Cao su Sao vµng Néi, em ®· chän
®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp vÒ: "Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi".
LuËn v¨n ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng 9 10 756