Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam ngµy nay ®ang bíc vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i
ho¸ §Êt níc. Sù bïng næ kinh tÕ g¾n liÒn víi khoa häc kü thuËt ®· t¹o ra nh÷ng
kho¶ng c¸ch l¹c hËu gi÷a c¸c níc trªn ThÕ giíi. §Ó rót ng¾n chªnh lÖch vÒ sù
ph¸t triÓn lµ ph¶i héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®ã còng ®ang lµ xu thÕ
chung cña toµn cÇu. Cã thÓ nãi lµ thêi c¬ thuËn lîi ®Ó chóng ta cã thÓ v¬n lªn
m¹nh mÏ nhng ®ång thêi c¬ héi còng ®Õn cïng víi nh÷ng trë ng¹i, th¸ch thøc vÒ
mäi mÆt, c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi....
§Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh tÕ trªn c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c
doanh nghiÖp. Cã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp míi
cí thÓ tån t¹i vµ ph¸ triÓn, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp.
C«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn Hµ Néi ra ®êi tõ chñ tr¬ng Cæ phÇn ho¸ c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc, t¸ch ra tõ C«ng ty ChÕ t¹o §iÖn C¬ Hµ Néi. Gi÷a c¸i míi
vµ c¸i cò, ®an xen nhau võa tån t¹i võa ph¸t triÓn, nhng toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé
c«ng nh©n viªn ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n vµ dÇn t¹o ®îc vÞ thÕ cho m×nh.
Sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng Ty Cæ
PhÇn C¬ §iÖn Hµ Néi, ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Ngäc Lan
®· gióp cho em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:
Ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng
ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn Hµ Néi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì
®Ó em cã thÓ lµm quen vµ hoµ nhÞp víi m«i trêng cña doanh nghiÖp, c¶m ¬n c«
Ngäc Lan ®· híng dÉn ®Ó em cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ,
®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vµ ®a ra biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Do thêi gian thùc tËp ng¾n, kiÕn thøc chuyªn m«n giíi h¹n, do vËy b¶n b¸o c¸o
cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®îc ®îc gãp ý cña thÇy
c« vµ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn ®îc h¬n n÷a.

Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!

CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH
1.1. KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ, PHÂN BIỆT HIỆU QUẢ KẾT QUẢ
1.1.1. KHÁI NIỆM
Mặc dù còn nhiều quan điểm khác nhau song có thể khẳng định trong cơ
chế thị trường ở nước ta hiện nay mọi doanh nghiệp kinh doanh đều có mục tiêu
bao trùm, lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này doanh
...
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam ngµy nay ®ang bíc vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i
ho¸ §Êt níc. bïng kinh g¾n liÒn víi khoa häc thuËt ®· t¹o ra nh÷ng
kho¶ng c¸ch l¹c hËu gi÷a c¸c níc trªn ThÕ giíi. §Ó rót ng¾n chªnh lÖch
ph¸t triÓn ph¶i héi nhËp víi nÒn kinh thÕ giíi, ®ã còng ®ang xu thÕ
chung cña toµn cÇu. Cã thÓ nãi thêi thuËn lîi ®Ó chóng ta thÓ v¬n lªn
m¹nh mÏ nhng ®ång thêi c¬ héi còng ®Õn cïng víi nh÷ng trë ng¹i, th¸ch thøc vÒ
mäi mÆt, c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi....
§Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh tÕ trªn c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c
doanh nghiÖp. n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp míi
thÓ tån t¹i ph¸ triÓn, qua ®ã réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp.
C«ng ty PhÇn §iÖn Néi ra ®êi chñ tr¬ng phÇn ho¸ c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc, t¸ch ra tõ C«ng ty ChÕ t¹o §iÖn C¬ Hµ Néi. Gi÷a c¸i míi
c¸i cò, ®an xen nhau võa tån t¹i võa ph¸t triÓn, nhng toµn thÓ ®éi ngò c¸n
c«ng nh©n viªn ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n vµ dÇn t¹o ®îc vÞ thÕ cho m×nh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng Ty Cæ
PhÇn §iÖn Néi, ®îc chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o TrÇn ThÞ Ngäc Lan
®· gióp cho em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:
Ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng
ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn Hµ Néi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì
®Ó em thÓ lµm quen hoµ nhÞp víi m«i trêng cña doanh nghiÖp, c¶m ¬n
Ngäc Lan ®· híng dÉn ®Ó em thÓn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ,
®Ó thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®a ra biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Do thêi gian thùc tËp ng¾n, kiÕn thøc chuyªn m«n giíi h¹n, do vËy b¶n b¸o c¸o
cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®îc ®îc gãp ý cña thÇy
c« vµ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn ®îc h¬n n÷a.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội 9 10 378