Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn, t¹o
ra bíc ngoÆt trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña kinh
tÕ ®Êt níc. Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, ®Êt níc ta ®· thùc hiÖn sù chuyÓn m×nh vµ
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín c¶ vÒ kinh tÕ – x· héi- chÝnh trÞ. §ã lµ bíc ngoÆt
c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ níc ta tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng, ®øng v÷ng vµ ph¸t
triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng.
HiÖu qu¶ ®¹t ®îc ngµy cµng cao sau mçi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
®îc coi lµ môc tiªu cña mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Tem nãi riªng.
ChØ cã ®¹t ®îc hiÖu qu¶ sau mçi kú s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty Tem míi cã
®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng C«ng ty Bu chÝnh
ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu truyÒn ®a tin tøc cña nÒn kinh tÕ vµ cña
nh©n d©n, ®ång thêi trô v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
lý cña Nhµ níc, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ héi nhËp, muèn vËy, C«ng ty Tem ph¶i
lu«n lu«n phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, thùc tÕ ®ßi hái C«ng ty Tem ph¶i cã
nh÷ng gi¶i ph¸p sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao
h¬n. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chÊt xóc t¸c m¹nh võa gãp phÇn n©ng cao
®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, ngµnh còng nh
nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Lµ nÒn t¶ng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ cña ®Êt níc. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò bøc thiÕt ®ã, qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i C«ng
ty Tem vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp, nghiªn cøu t¹i Häc viÖn C«ng nghÖ Bu
chÝnh ViÔn th«ng, víi mong muèn C«ng ty cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng khã
kh¨n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Tem” lµm ®Ò tµi
luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu
gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tem.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty Tem.

NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Mét sè vÊn ®Ò vÒ hiÖu qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh

1.1.1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
1.1.1.1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶
MÆc dï cßn nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau nha...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn, t¹o
ra bíc ngoÆt trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña kinh
®Êt níc. Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, ®Êt níc ta ®· thùc hiÖn sù chuyÓn m×nh
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín c¶ vÒ kinh tÕ – x· héi- chÝnh trÞ. §ã lµ bíc ngoÆt
b¶n cña nÒn kinh níc ta tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng, ®øng v÷ng ph¸t
triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng.
HiÖu qu¶ ®¹t ®îc ngµy cµng cao sau mçi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
®îc coi môc tiªu cña mçi doanh nghiÖp nãi chung C«ng ty Tem nãi riªng.
ChØ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ sau mçi s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty Tem míi
®iÒu kiÖn réng s¶n xuÊt cïng c¸c ®¬n kh¸c trong Tæng C«ng ty Bu chÝnh
ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu truyÒn ®a tin tøc cña nÒn kinh cña
nh©n d©n, ®ång thêi trô v÷ng ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ trêng cã qu¶n
cña Nhµ níc, trong ®iÒu kiÖn kinh héi nhËp, muèn vËy, C«ng ty Tem ph¶i
lu«n lu«n phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, thùc ®ßi hái C«ng ty Tem ph¶i
nh÷ng gi¶i ph¸p sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao
h¬n. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÊt xóc t¸c m¹nh võa gãp phÇn n©ng cao
®êi sèng cña c¸n c«ng nh©n viªn, ph¸t triÓn cña c«ng ty, ngµnh còng nh
nÒn kinh ®Êt níc. nÒn t¶ng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ cña ®Êt níc. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò bøc thiÕt ®ã, qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i C«ng
ty Tem nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp, nghiªn cøu t¹i Häc viÖn C«ng nghÖ Bu
chÝnh ViÔn th«ng, víi mong muèn C«ng ty thÓ gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng khã
kh¨n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Tem” lµm ®Ò tµi
luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu
gåm 3 ch¬ng:
Cng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh.
Cng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tem.
Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty Tem.
NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem 9 10 441