Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lª Minh §øc

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ héi nhËp vÒ kinh tÕ hiÖn nay, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay
g¾t. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, muèn s¶n
phÈm cña m×nh cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp
kh¸c th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh sao cho cã hiÖu qu¶. Do vËy, t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp quan
t©m chó träng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt trùc
thuéc Bé C«ng nghiÖp, C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi còng gÆp ph¶i sù
c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh trong vµ ngoµi níc.
V× vËy, muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, ®ßi hái nh÷ng nhµ qu¶n lý lu«n ph¶i thêng xuyªn c¶i tiÕn s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
N¾m ®îc vÊn ®Ò nµy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý
chÆt chÏ c¸c kh©u thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i
C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi, em ®· nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña
viÖc qu¶n lý ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do ®· ®îc sù
híng dÉn vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña Phã Gi¸o s_TiÕn sÜ Ph¹m Quang HuÊn
vµ c¸c c« chó trong C«ng ty em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu
vµ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ThiÕt bÞ ®o
®iÖn Hµ Néi”.
LuËn v¨n nµy gåm ba néi dung chÝnh sau :
 Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi
 Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi

1

Lª Minh §øc

LuËn v¨n tèt nghiÖp

2

Lª Minh §øc

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
I.
Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp
trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c
c¸c nguån lùc (nh©n lùc, vËt lùc, tiÒn vèn ) vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc
®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh.
NÕu...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Minh §øc
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ héi nhËp vÒ kinhhiÖn nay, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay
g¾t. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, muèn s¶n
phÈm cña m×nh cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp
kh¸c th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh sao cho hiÖu qu¶. Do vËy, m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp quan
t©m chó träng.
Trong n kinh thÞ trêng hiÖn nay, ®Ó n i vµ ph¸t triÓn, c doanh
nghiÖp phi ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt trùc
thuéc C«ng nghiÖp, C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Néi còng gÆp ph¶i sù
c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh trong vµ ngoµi níc.
V× vËy, muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, ®ßi hái nh÷ng nhµ qun lý lu«n phi th-
êng xuyªn c¶i tn s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng h¹ gi¸ tnh n phÈm.
N¾m ®îc vÊn ®Ò nµy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n
chÆt chÏ c¸c kh©u thu mua, b¶o qu¶n, tr÷ vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i
C«ng ty ThiÕt ®o ®iÖn Néi, em ®· nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña
viÖc qu¶n ®èi víi qu¸ tr×nh n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do ®· ®îc sù
híng dÉn vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña Phã Gi¸o s_TnPh¹m Quang HuÊn
c c« chó trong ng ty em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu, nghn cøu
hn thµnh luËn n tèt nghiÖp a m×nh i ®Ò i: Mét sè biÖn pp
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ThiÕt bÞ ®o
®iÖn Hµ Néi.
LuËn v¨n nµy gåm ba néi dung chÝnh sau :
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN 9 10 672