Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C
Më ®Çu

KÓ tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986) tíi nay, ®Êt níc ta ®· thùc hiÖn
c«ng cuéc ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu
bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa.Tõ ®ã tíi nay nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh
mÏ, song còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh s«i næi, sèng ®éng h¬n nhng còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp tríc
nh÷ng thö th¸ch gay go vµ quyÕt liÖt. Trong c¬ chÕ míi nµy, yÕu tè quan
träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ diÖt vong cña c¸c doanh nghiÖp
lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ Êy, vÒ mÆt lîng, thÓ hiÖn mèi t¬ng
quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra. Do vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt-kinh doanh lµ nhiÖm vô trung t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c¸c doanh
nghiÖp.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Vietsurestar t«i thÊy C«ng ty
Vietsurestar - c«ng ty liªn doanh míi ®îc thµnh lËp ®îc 9 n¨m, lµ mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kh¸ cao. Song bªn c¹nh ®ã,
C«ng ty vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty nh: doanh thu kh«ng æn ®Þnh, c«ng t¸c marketing cha
m¹nh.....
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, t«i chän chñ ®Ò “Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty Vietsurestar” lµm ®Ò
tµi cña luËn v¨n tèt nghiÖp.
LuËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng chÝnh nh sau:
Ch¬ngI: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C

Ch¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
VIETSURESTAR hiÖn nay
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cho C«ng ty VIETSURESTAR
Qóa tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt. T«i kÝnh mong sù
gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty vµ
c¸c b¹n ®äc.

Hµ néi th¸ng 6 n¨m 2001
Sinh Viªn
Lª Thanh Tïng

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C
ch¬ng I

hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vai trß cña viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ vai trß cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh trong c¸c doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
§èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t
®éng trong nÒn kinh tÕ, víi c¸c c...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C
Më ®Çu
§¹i héi §¶ng n thø VI (1986) tíi nay, ®Êt níc ta ®· thùc hiÖn
c«ng cuéc ®æi míi qu¶n kinh chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu
bao cÊp sang chÕ thÞ trêng qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa.Tõ ®ã tíi nay nÒn kinh níc ta nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh
mÏ, song còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh s«i næi, sèng ®éng h¬n nhng còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp tríc
nh÷ng thö th¸ch gay go vµ quyÕt liÖt. Trong chÕ míi nµy, yÕu quan
träng quyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i, ph¸t triÓn diÖt vong cña c¸c doanh nghiÖp
hiÖu q n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ Êy, mÆt lîng, thÓ hiÖn mèi t¬ng
quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc chi phÝ ra. Do vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt-kinh doanh nhiÖm trung t©m cña c«ng t¸c qu¶n t¹i c¸c doanh
nghiÖp.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i ng ty Vietsurestar t«i thÊy C«ng ty
Vietsurestar - c«ng ty liªn doanh míi ®îc thµnh lËp ®îc 9 n¨m, mét doanh
nghiÖp n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc hiÖu q kh¸ cao. Song bªn c¹nh ®ã,
C«ng ty vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty nh: doanh thu kh«ng æn ®Þnh, c«ng t¸c marketing cha
m¹nh.....
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, t«i chän chñ ®ÒMét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty Vietsurestar lµm ®Ò
tµi cña luËn v¨n tèt nghiÖp.
LuËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng chÝnh nh sau:
Ch¬ngI: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vai trß cña viÖcng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar 9 10 787