Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi x©y dùng ®Êt níc theo con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸, c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ mét phÇn quan träng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
V× vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng: Mäi ho¹t ®éng
s¶n xuÊt x©y l¾p cã tÇm quan träng to lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ
thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu
t.
§Ó viÖc x©y dùng ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt lîng, kü thuËt, tiÕn ®é
thùc hiÖn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y
thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt hoÆc h¹i ®Õn uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan, viÖc sö dông ph¬ng
ph¸p ®Êu thÇu ngµy cµng tá ra cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, dù ¸n cña c¸c c«ng ty cã
nhiÒu chñ së h÷u, c¸c dù ¸n thuéc khu vùc Nhµ níc , dù ¸n ®îc sù tµi trî cña c¸c
®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ.
ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, häc tËp, n¨m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ ho¹t
®éng ®Êu thÇu ngµy c¶ng trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi c¸n bé, sinh viªn ®ang c«ng t¸c,
häc tËp trong lÜnh vùc liªn quan. Víi mong muèn cã nh÷ng hiÓu biÕt râ h¬n vÒ thÓ
thøc ho¹t ®éng ®Êu thÇu, t×m hiÓu thùc tÕ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ
trêng, qua thêi gian thùc hiÖn ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt, t«i ®· ®i s©u nghiªn
cøu vµ chän ®Ò tµi:
“Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty
x©y l¾p vËt t kü thuËt - Hµ néi”
Trong néi dung ®Ò tµi nµy, t«i nghiªn cøu 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ mét sè c«ng t¸c ®Êu thÇu ë
C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng
th¾ng thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt

Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu
vµ ®Êu thÇu x©y l¾p
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu
1. kh¸i niÖm, môc tiªu vµ c¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu t¹i
viÖt nam
Ph¬ng thøc ®Êu thÇu hiÖn nay ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c níc cã nÒn kinh
tÕ ph¸t triÓn, ë níc ta h×nh thøc nµy còng ®ang ®îc ¸p dông ë nh÷ng bíc khëi ®Çu.
Tríc khi cã quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16-071996 cña ChÝnh phñ cã thÓ kÓ ®Õn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nh sau:
- QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban
hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ.
- QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh
vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp,
Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh.
Sau nµy lµ...
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi x©y dùng ®Êt níc theo con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸, c¸c ¸n ®Çu t x©y dùng mét phÇn quan träng cña ph¸t triÓn kinh tÕ.
V× vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng: Mäi ho¹t ®éng
s¶n xuÊt x©y l¾p tÇm quan träng to lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng hoµn thiÖn
thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh ¸n ®Çu
t.
§Ó viÖc x©y dùng ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái chÊt lîng, thuËt, tiÕn ®é
thùc hiÖn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y
thiÖt h¹i t chÊt hoÆc h¹i ®Õn uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan, viÖc dông ph¬ng
ph¸p ®Êu thÇu ngµy cµng tá ra cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, dù ¸n cña c¸c c«ng ty cã
nhiÒu chñ h÷u, c¸c ¸n thuéc khu vùc Nhµ níc , ¸n ®îc tµi trî cña c¸c
®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ.
ChÝnh vËy, viÖc nghiªn cøu, häc tËp, n¨m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc ho¹t
®éng ®Êu thÇu ngµy c¶ng trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi c¸n bé, sinh viªn ®ang c«ng t¸c,
häc tËp trong lÜnh vùc liªn quan. Víi mong muèn nh÷ng hiÓu biÕt h¬n thÓ
thøc ho¹t ®éng ®Êu thÇu, t×m hiÓu thùc tÕ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ
trêng, qua thêi gian thùc hiÖn ë C«ng ty x©y l¾p vËt t thuËt, t«i ®· ®i s©u nghiªn
cøu vµ chän ®Ò tµi:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty
x©y l¾p vËt t kü thuËt - Hµ néi
Trong néi dung ®Ò tµi nµy, t«i nghiªn cøu 3 ch¬ng:
Ch ¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p
Ch ¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ mét sè c«ng t¸c ®Êu thÇu ë
C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt
Ch ¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng
th¾ng thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN 9 10 125