Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
Lêi më ®Çu

Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi møc ®é c¹nh tranh ngµy
cµng cao, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù quyÕt ®Þnh cho m×nh ba vÊn ®Ò träng
t©m: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nh thÕ nµo? Hä ph¶i tù chñ
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ viÖc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo, s¶n
xuÊt ra s¶n phÈm theo yªu cÇu thÞ trêng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm trªn thÞ trêng. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã chøc n¨ng thùc hiÖn gi¸
c¶ cña s¶n phÈm.
Thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®· chøng minh r»ng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ
ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng
t¸c tiªu thô s¶n phÈm. ChØ khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô th× Doanh nghiÖp míi
cã thÓ bï d¾p ®îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu thªm lîi nhuËn ®Ó cã
thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng diÓn ra liªn tôc víi hiÖu qu¶
ngµy mét cao. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÖu thô s¶n phÈm gióp Doanh nghiÖp
kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¼ng
®Þnh vÞ trÝ cña Doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. C¸c Doanh nghiÖp ®Òu ®Æt c«ng
t¸c tiªu thô s¶n phÈm lªn vÞ trÝ hµng ®Çu v× nã chi phèi m¹nh mÏ tíi c¸c ho¹t
®éng kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lµ C«ng ty ®ang rÊt thµnh c«ng trong viÖc tæ
chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i xe «t« kh¸ch vµ xe «t« du lÞch do C«ng ty
l¾p r¸p, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng trong níc. Së dÜ cã ®îc thµnh
c«ng ®ã, mét phÇn lµ do toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt
quan t©m vµ coi träng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp
t¹i C«ng ty, lµ mét sinh viªn kinh tÕ t«i nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng thµnh
c«ng ®¸ng kÓ, th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt
khã kh¨n vµ cßn cã nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c phôc. NhËn thøc ®îc tÇm

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty, t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
“Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô «t« ë
C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 “ lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò ®i s©u ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm cña C«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y, qua ®ã x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng
thµnh tùu ®¹t ®îc còng nh nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã. Trªn c¬ së
®ã ®a ra mét sè gi¶ ph¸p kiÕn nghÞ gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm cña C«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò cåm
ba phÇn:
PhÇn thø...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi møc ®é c¹nh tranh ngµy
cµng cao, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i quyÕt ®Þnh cho m×nh ba vÊn ®Ò träng
t©m: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai s¶n xuÊt nh thÕ nµo? ph¶i chñ
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ viÖc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo, s¶n
xuÊt ra s¶n phÈm theo yªu cÇu thÞ trêng ®Õn chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm trªn thÞ trêng. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm chøc n¨ng thùc hiÖn gi¸
c¶ cña s¶n phÈm.
Thùc s¶n xuÊt kinh doanh ®· chøng minh r»ng ®Ó thÓ tån t¹i
ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng
t¸c tiªu thô n phÈm. ChØ khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô th× Doanh nghiÖp míi
thÓ d¾p ®îc chi phÝ n xuÊt kinh doanh thu thªm lîi nhuËn ®Ó
thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt réng diÓn ra liªn tôc víi hiÖu qu¶
ngµy mét cao. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÖu thô s¶n phÈm gióp Doanh nghiÖp
kh«ng ngõng më réng quy s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¼ng
®Þnh trÝ cña Doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. C¸c Doanh nghiÖp ®Òu ®Æt c«ng
t¸c tiªu thô s¶n phÈm lªn trÝ hµng ®Çu chi phèi m¹nh mÏ tíi c¸c ho¹t
®éng kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
C«ng ty k « 3-2 C«ng ty ®ang rÊt thµnh c«ng trong viÖc
chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i xe «t« kh¸ch xe «t« du lÞch do C«ng ty
l¾p r¸p, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng trong níc. ®îc thµnh
c«ng ®ã, mét phÇn do toµn thÓ c¸n c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt
quan t©m coi träng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp
t¹i C«ng ty, mét sinh viªn kinh t«i nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng thµnh
c«ng ®¸ng kÓ, th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt
khã kh¨n cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c phôc. NhËn thøc ®îc tÇm
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2 9 10 341