Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

Ngµnh th¬ng m¹i vµ kinh doanh th¬ng m¹i cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong sù ph¸t
triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Êt níc ViÖt Nam chóng ta kÓ tõ khi giµnh ®îc ®éc lËp ®Õn
nay, th¬ng m¹i lu«n lµ cÇu nèi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc, ®a ®Êt níc ta tiÕn vµo con
®êng héi nhËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi, lµ mét bíc trong nh÷ng bíc dµi nèi tiÕp c¸c bíc ®a
®Êt níc tiÕn nªn c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc th× ngµnh th¬ng m¹i lµ ®Çu tÇu quyÕt ®Þnh møc t¨ng
trëng kinh tÕ cña ®Êt níc, lµ kim chØ nam cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ s¶n xuÊt, lµ th«ng
®iÖp cña §¶ng vµ nhµ níc göi tíi ngêi d©n, vµ th¬ng m¹i chÝnh lµ gióp cho ngêi d©n ngµy
cµng cã ®îc mét cuéc sèng Êm lo h¹nh phóc h¬n.
Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1956 tr¶i qua gÇn 50 n¨m ho¹t ®éng
C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung còng
nh c¸c C«ng ty kh¸c trong ngµnh th¬ng m¹i nãi riªng. C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· vît
qua n¨m 2001 ®Çy thö th¸ch vµ khã kh¨n. C«ng ty ®· chÊm døt ®îc møc ®é suy gi¶m, t¹o
tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó ®a tèc ®é t¨ng trëng trë l¹i 21% - 33% vµo n¨m 2003. Nhng quy luËt
c¹nh tranh l¹i rÊt khèc liÖt. Trong quy luËt c¹nh tranh ®ã C«ng ty võa ph¶i ®¸p øng ®îc
nhu cÇu rÊt cao vÒ s¶n phÈm thÐp, c«ng cô, m¸y mãc thiÕt bÞ trong níc, võa ph¶i hoµn
thµnh tèt nhiÖm vô cña nhµ níc giao cho, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng,
chuyªn m«n vµ nghiÖp vô ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng.
Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Trêng §¹i Häc Th¬ng M¹i t«i ®· ®îc tiÕp nhËn thùc tËp t¹i
Phßng kinh doanh 2 cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco. Víi kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµ qua
thêi gian thùc tËp ®îc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty t«i chän ®Ò tµi “N©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña
m×nh.
Bè côc cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp
Ch¬ng II : §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt - tïng Machinco.
Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty
thiÕt bÞ - Machinco

1

- Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh vµ c¹nh tranh trong doanh
nghiÖp th¬ng m¹i
1.1 C¹nh tranh vµ vai trß cña c¹nh tranh trong doanh nghiÖp
1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh
C¹nh tranh lµ yÕu tè lu«n g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tuú tõng
c¸ch hiÓu vµ c¸ch tiÕp cËn mµ cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ c¹...
Lêi më ®Çu
Ngµnh th¬ng m¹i kinh doanh th¬ng m¹i tÇm quan träng ®Æc biÖt trong ph¸t
triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Êt níc ViÖt Nam chóng ta kÓ tõ khi giµnh ®îc ®éc lËp ®Õn
nay, th¬ng m¹i lu«n lµ cÇu nèi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc, ®a ®Êt níc ta tiÕn vµo con
®êng héi nhËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi, lµ mét bíc trong nh÷ng bíc dµi nèi tiÕp c¸c bíc ®a
®Êt níc tiÕn nªn c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc t ngµnh th¬ng m¹i lµ ®Çu tÇu quyÕt ®Þnh møc t¨ng
trëng kinh cña ®Êt níc, lµ kim chØ nam cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ s¶n xuÊt, lµ th«ng
®iÖp cña §¶ngnhµ níc göi tíi ngêi d©n, th¬ng m¹i chÝnh gióp cho ngêi d©n ngµy
cµng cã ®îc mét cuéc sèng Êm lo h¹nh phóc h¬n.
Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1956 tr¶i qua gÇn 50 n¨m ho¹t ®éng
C«ng ty thiÕt bÞ - Machinco ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung còng
nh c¸c C«ng ty kh¸c trong ngµnh th¬ng m¹i nãi riªng. C«ng ty thiÕt - Machinco ®· vît
qua n¨m 2001 ®Çy thö th¸ch khã kh¨n. C«ng ty ®· chÊm døt ®îc møc ®é suy gi¶m, t¹o
tiÒn ®Ò b¶n ®Ó ®a tèc ®é t¨ng trëng trë l¹i 21% - 33% vµo n¨m 2003. Nhng quy luËt
c¹nh tranh l¹i rÊt khèc liÖt. Trong quy luËt c¹nh tranh ®ã C«ng ty võa ph¶i ®¸p øng ®îc
nhu cÇu rÊt cao s¶n phÈm thÐp, c«ng cô, m¸y mãc thiÕt trong níc, võa ph¶i hoµn
thµnh tèt nhiÖm cña nhµ níc giao cho, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng,
chuyªn m«n vµ nghiÖp vô ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng.
Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Trêng §¹i Häc Th¬ng M¹i t«i ®· ®îc tiÕp nhËn thùc tËp t¹i
Phßng kinh doanh 2 cña C«ng ty thiÕt - Machinco. Víi kiÕn thøc ®· häc ë trêng qua
thêi gian thùc tËp ®îc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc cña C«ng ty t«i chän ®Ò tµi N©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt - Machinco lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña
m×nh.
Bè côc cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I : luËn c¹nh tranh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp
Ch¬ng II : §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty thiÕt - tïng Machinco.
Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty
thiÕt bÞ - Machinco
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco 9 10 96