Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
§Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ho¹t ®éng cã ý nghÜa hÕt søc quan
träng ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng. ë níc ta
hiÖn nay ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· ®îc ¸p dông réng r·i ë nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu
lÜnh vùc kh¸c nhau nhng ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lu«n ®îc quan t©m, c¶i
tiÕn ®Ó tõng bíc ®îc hoµn thiÖn.
Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cã ®Æc thï cña nã lµ tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c
nhµ thÇu rÊt cao. Thùc tÕ cho thÊy ®Ó ®øng v÷ng vµ chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh
tranh nµy, bÊt kú mét C«ng ty x©y dùng nµo còng ph¶i vËn dông hÕt tÊt c¶ c¸c kh¶
n¨ng m×nh cã, lu«n n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi cña m«i trêng kinh doanh. Tuy nhiªn
trong thêi gian tíi víi m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× vÊn ®Ò n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty trong tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p ph¶i ®îc
quan t©m thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty t vÊn vµ x©y
dùng trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI, em nhËn
thÊy vÊn ®Ò trªn lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi Tæng c«ng ty, do ®ã Em ®· chän ®Ò tµi
“Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p ë
Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ” víi mong muèn gãp mét
phÇn nµo ®ã cho sù ph¸t triÓn ®i lªn cña Tæng c«ng ty.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I
: Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë Tæng c«ng ty x©y dùng vµ
ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu thÇu.
PhÇn II
: Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y
l¾p t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI.
PhÇn III
: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu
x©y l¾p t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy §ç V¨n L ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn
thµnh bµi viÕt nµy.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Tó Thanh.

PhÇn I: Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë
Tæng c«ng ty LICOGI ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu
thÇu.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng
ty LICOGI
1.Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Tæng cæng ty LICOGI
Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng-Bé x©y dùng (tªn giao
dÞch lµ Infrastructure Development and Construction Corporation viÕt t¾t lµ
LICOGI) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 998/BXD-TCL§ ngµy 20 th¸ng
11 n¨m 1995 cña Bé trëng Bé x©y dùng trªn c¬ së hîp nhÊt Liªn hiÖp c¸c xÝ
nghiÖp thi c«ng c¬ giíi (thµnh lËp n¨m 1960) vµ c«ng ty x©y dùng sè 18
(thµnh lËp n¨m 1961). Trô së chÝnh ®Æt t¹i Nhµ G1 ®êng NguyÔn Tr·i phêng
Thanh Xu©n Nam QuË...
Lêi nãi ®Çu
§Êu thÇu trong x©y dùng b¶n mét ho¹t ®éng ý nghÜa hÕt søc quan
träng ®èi víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng. ë níc ta
hiÖn nay ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· ®îc ¸p dông réng r·i ë nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu
lÜnh vùc kh¸c nhau nhng ®Êu thÇu trong y dùng b¶n lu«n ®îc quan t©m, c¶i
tiÕn ®Ó tõng bíc ®îc hoµn thiÖn.
Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p ®Æc thï cña tÝnh nh tranh gi÷a c¸c
nhµ thÇu rÊt cao. Thùc cho thÊy ®Ó ®øng v÷ng chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh
tranh nµy, bÊtmét C«ng ty x©y dùng nµo còng ph¶i vËn dông hÕt tÊtc¸c kh
n¨ng m×nh cã, lu«n n¾m b¾t nh÷ng héi cña m«i trêng kinh doanh. Tuy nhiªn
trong thêi gian tíi víi m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× vÊn ®Ò n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty trong tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p ph¶i ®îc
quan t©m thùc hiÖn. ChÝnh vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty t vÊn x©y
dùng trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn ng LICOGI, em nhËn
thÊy vÊn ®Ò trªn rÊt cÇn thiÕt ®èi víi Tæng c«ng ty, do ®ã Em ®· chän ®Ò tµi
Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p ë
Tæng c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn tÇng LICOGI víi mong muèn gãp mét
phÇn nµo ®ã cho sù ph¸t triÓn ®i lªn cña Tæng c«ng ty.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I : Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë Tæng c«ng ty x©y dùng vµ
ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu thÇu.
PhÇn II : Thùc tr¹ng kh n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y
l¾p t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI.
PhÇn III : Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu
x©y l¾p t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy §ç V¨n L ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn
thµnh bµi viÕt nµy.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Tó Thanh.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI 9 10 976