Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
QTKDCN & XDCB

Khoa

lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ nuíc ta ®·
tõng bíc ®æi míi toµn diÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho thÝch øng vµ t¹o ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ,
ph¬ng thøc ®Êu thÇu ®· ®îc ¸p dông ®Ó dÇn dÇn thay thÕ cho ph¬ng thøc chØ
®Þnh thÇu kh«ng cßn phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng còng nh th«ng lÖ quèc tÕ.
HiÖn nay, cïng víi chñ tr¬ng luËt ho¸ ho¹t ®éng ®Êu thÇu th× ph¬ng
thøc ®Êu thÇu ®· trë thµnh mét ph¬ng thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c doanh
nghiÖp x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã, do ®Æc trng cña ngµnh, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng l¹i ®îc b¾t ®Çu b»ng ho¹t ®éng tiªu thô
th«ng qua viÖc kÝ kÕt hîp ®ång x©y dùng. ChÝnh v× vËy, tÊt c¶ sù ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp x©y dùng giê ®ang ®Òu phô thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu vµ
hîp ®ång bao thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh.
Tuy nhiªn, ë níc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh×n chung míi chØ tiÕn hµnh ë
mét vµi n¨m trë l¹i ®©y vµ cha hoµn chØnh vÒ nhiÒu mÆt. Cïng víi ®iÒu nµy,
nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng còng ®ang ph¶i tù ®iÒu chØnh ®Ó tiÕn tíi thÝch
øng hoµn toµn víi ph¬ng thøc c¹nh tranh míi .V× thÕ, c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i
c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái bÊt cËp vµ gÆp nh÷ng khã kh¨n dÉn
®Õn hiÖu qu¶ kh«ng cao, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng, viÖc lµm cña ngêi lao
®éng còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt chung cña ®¬n vÞ .
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng vµ Trang trÝ néi thÊt B¹ch
§»ng, t«i nhËn thÊy vÊn ®Ò t×m gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
trong c«ng t¸c dù thÇu x©y dùng lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xóc trong thùc tiÔn
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nã ®Æt ra yªu cÇu ph¶i n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c«ng t¸c dù thÇu x©y dùng. Víi mong muèn ®îc
gãp phÇn gi¶i quyÕt yªu cÇu ®ã, t«i m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu
®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong dù thÇu
x©y dùng ë C«ng ty X©y dùng vµTrang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng "®Ó hoµn
thµnh luËn v¨n. VÒ kÕt cÊu, ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc
chia lµm ba ch¬ng chÝnh nh sau :
Sinh Viªn: NguyÔn §×nh Huy

LuËn v¨n tèt nghiÖp
QTKDCN & XDCB

Khoa

Ch¬ng 1:C¬ së lÝ luËn cña c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ kh¶ n¨ng c¹nh
tranh trong dù thÇu x©y dùng
Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng c«ng t¸c dù thÇu t¹i C«ng ty X©y dùng vµ
Trang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong
dù thÇu x©y dùng t¹i C«ng ty X©y dùng vµ Trang trÝ néi
thÊt B¹ch §»ng
V× tr×nh ®é hiÓu biÕ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa
QTKDCN & XDCB
lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, §¶ng Nhµ nuíc ta ®·
tõng bíc ®æi míi toµn diÖn chÕ qu¶n kinh cho thÝch øng t¹o ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng. Trong qu¶n ®Çu t x©y dùng b¶n ,
ph¬ng thøc ®Êu thÇu ®· ®îc ¸p dông ®Ó dÇn dÇn thay thÕ cho ph¬ng thøc chØ
®Þnh thÇu kh«ng cßn phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng còng nh th«ng lÖ quèc tÕ.
HiÖn nay, cïng víi chñ tr¬ng luËt ho¸ ho¹t ®éng ®Êu thÇu th× ph¬ng
thøc ®Êu thÇu ®· trë thµnh mét ph¬ng thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c doanh
nghiÖp x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã, do ®Æc trng cña ngµnh, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng l¹i ®îc b¾t ®Çu b»ng ho¹t ®éng tiªu thô
th«ng qua viÖc kÝ kÕt hîp ®ång x©y dùng. ChÝnh v× vËy, tÊt c¶ sù ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp x©y dùng giê ®ang ®Òu phô thuéc vµo kh n¨ng th¾ng thÇu vµ
hîp ®ång bao thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh.
Tuy nhiªn, ë níc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh×n chung míi chØ tiÕn hµnh ë
mét vµi n¨m trë l¹i ®©y cha hoµn chØnh nhiÒu mÆt. Cïng víi ®iÒu nµy,
nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng còng ®ang ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó tiÕn tíi thÝch
øng hoµn toµn víi ph¬ng thøc c¹nh tranh míi . thÕ, c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i
c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái bÊt cËp gÆp nh÷ng khã kh¨n dÉn
®Õn hiÖu qu¶ kh«ng cao, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng, viÖc lµm cña ngêi lao
®éng còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt chung cña ®¬n vÞ .
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng Trang tnéi thÊt B¹ch
§»ng, t«i nhËn thÊy vÊn ®Ò t×m gi¶i pp ®Ó n©ng cao kh n¨ng c¹nh tranh
trong c«ng t¸c dù thÇu x©y dùng lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xóc trong thùc tiÔn
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c«ng t¸c thÇu x©y dùng. Víi mong muèn ®îc
gãp phÇn gi¶i quyÕt yªu cÇu ®ã, t«i m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu nghiªn cøu
®Ò tµi "Mét gi¶i ph¸p nh»m ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong dù thÇu
x©y dùng ë C«ng ty X©y dùng vµTrang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng "®Ó hoµn
thµnh luËn v¨n. VÒ kÕt cÊu, ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc
chia lµm ba ch¬ng chÝnh nh sau :
Sinh Viªn:
NguyÔn §×nh Huy
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng 9 10 610