Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi giíi thiÖu

Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä c¹nh tranh
®· vµ ®ang t¹o ra nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá tíi B¶o ViÖt theo c¶ hai chiÒu híng:
tÝch cùc vµ tiªu cùc. VÒ mÆt tÝch cùc: ViÖc c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cã bÒ
dµy kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ trêng thÕ
giíi, cã c«ng nghÖ kÜ thuËt hiÖn ®¹i, cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn ®· gióp cho
B¶o ViÖt tù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ l¹i m×nh ®Ó rót ra nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ,
nh»m ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã ®©y cßn lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó
B¶o ViÖt tiÕn hµnh xem xÐt, nghiªn cøu vµ ch¾t läc nh÷ng ®iÓm tiÕn bé cña ®èi
thñ ®Ó ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc
tÕ cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm
nh©n thä trªn thÞ trêng còng ®ång nghÜa víi viÖc søc Ðp c¹nh tranh ®èi víi B¶o
ViÖt ngµy cµng t¨ng cao vµ hÖ qu¶ tÊt yÕu lµ sù chia sÏ vÒ kh¸ch hµng vµ thÞ
phÇn,lµ khã kh¨n trong tuyÓn dông ®¹i lý...Vµ mÆc dï trong nh÷ng n¨m qua víi
sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn nh vò b¶o cña b¶o hiÓm ViÖt Nam, song so víi c¸c
ngµnh kh¸c th× B¶o ViÖt vÉn cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ chøng tá sù non nít cña
m×nh trªn thÞ trêng tµi chÝnh ViÖt Nam. Qua viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu t¹i c«ng
ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸. T«i thÊy r»ng ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®ã chÝnh lµ
vÊn ®Ò qu¶n lý c«ng ty. V× vËy t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “N©ng cao n¨ng lùc
ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸” Víi
môc tiªu ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh, hy väng lµm mét ®iÒu g× ®ã nh»m
kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh
tranh cña c«ng ty trong m«i trêng c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña thÞ trêng tµi chÝnh
ViÖt Nam

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò nµy t«i chØ xin tr×nh bµy trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh.C¬ cÊu cña
chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
+ Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vµ bé m¸y qu¶n lý
+ Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty
b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Hãa hiÖn nay
+ Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y
qu¶n lý
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång nghiÖp ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä
Thanh Hãa vµ ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t©m cña phã gi¸o s tiÕn sÜ §oµn ThÞ
Thu Hµ ®· gióp t«i hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn néi dung

ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vµ bé m¸y qu¶n lý
cña c«ng ty
I . Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä

1...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi giíi thiÖu
Víi ph¸t triÓn m¹nh cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n t c¹nh tranh
®· vµ ®ang t¹o ra nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá tíi B¶o ViÖt theo c¶ hai chiÒu híng:
tÝch cùc tiªu cùc. mÆt tÝch cùc: ViÖc c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ
dµy kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ trêng thÕ
giíi, cã c«ng nghÖthuËt hiÖn ®¹i, ph¬ng ph¸p qu¶n tiªn tiÕn ®· gióp cho
B¶o ViÖt nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ l¹i m×nh ®Ó rót ra nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ,
nh»m ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã ®©y cßn ®iÒu kiÖn tèt ®Ó
B¶o ViÖt tiÕn hµnh xem xÐt, nghiªn cøu ch¾t läc nh÷ng ®iÓm tiÕn cña ®èi
thñ ®Ó ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o sao cho pp víi ®iÒu kiÖn thùc
tÕ cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm
nh©n thä trªn t trêng còng ®ång nghÜa víi viÖc søc Ðp c¹nh tranh ®èi víi B¶o
ViÖt ngµy cµng t¨ng cao vµ qu¶ tÊt yÕu chia vÒ kh¸ch hµng thÞ
phÇn,lµ kkh¨n trong tuyÓn dông ®¹i lý...Vµ mÆc trong nh÷ng n¨m qua víi
t¨ng trëng ph¸t triÓn nh b¶o cña b¶o hiÓm ViÖt Nam, song so víi c¸c
ngµnh kh¸c th× B¶o ViÖt vÉn cßn béc nh÷ng h¹n chÕ chøng non nít cña
m×nh trªn thÞ trêng tµi chÝnh ViÖt Nam. Qua viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu t¹i c«ng
ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸. T«i thÊy r»ng ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®ã chÝnh
vÊn ®Ò qu¶n c«ng ty. vËy t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi N©ng cao n¨ng lùc
ho¹t ®éng cña m¸y qu¶n ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh H Víi
môc tiªu ®ãng gãp mét ý kiÕn cña m×nh, hy väng lµm mét ®iÒu ®ã nh»m
kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh
tranh cña c«ng ty trong m«i trêng c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña thÞ trêng tµi chÝnh
ViÖt Nam
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá 9 10 206