Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04

Lêi më ®Çu
Xi m¨ng lµ mét s¶n phÈm lu«n ®i kÌm víi ®êi sèng cña con ngêi. Khi
®êi sèng cña con ngêi ®îc n©ng cao h¬n th× nhu cÇu sö dông xi m¨ng còng
t¨ng theo. Con ngêi sö dông xi m¨ng ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng cho m×nh
tõ nhµ cöa, trêng häc, bÖnh viªn, ®êng x¸ ®Õn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lín
®Òu ph¶i sö dông ®Õn xi m¨ng. Xi m¨ng t¹o sù kÕt dÝnh ch¾c ch¨n ®em l¹i
tuæi thä l©u dµi cho c¸c c«ng tr×nh cã thÓ tíi hµng thÕ kû.
Do vËy ngµnh xi m¨ng lµ mét ngµnh cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín, gãp
phÇn x©y dùng c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong thÕ kû
míi.
Tõ khi nhµ níc më réng chÝnh s¸ch ®Çu t, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
ngµnh xi m¨ng ph¸t triÓn th× sè lîng c¸c nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt xi m¨ng
t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.
C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty
Xi m¨ng ViÖt Nam ®îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô lu th«ng, tiªu thô xi
m¨ng b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng trªn c¸c ®Þa bµn ®îc ph©n c«ng. Nh vËy viÖc
tiªu thô xi m¨ng lµ c«ng viÖc chñ yÕu, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hoµn thµnh
vît møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao lu«n lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty
VËt t Kü thuËt Xi m¨ng.
V× vËy em ®· chän chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p
n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi
m¨ng giai ®o¹n 2001 - 2005". Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm
ba phÇn:
- PhÇn mét: Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng
cña C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng.
- PhÇn hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty VËt t
Kü thuËt Xi m¨ng.
- PhÇn ba: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng ®èi
víi C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
Hµ Néi, 14/4/2003.
SV: Ph¹m B¸ Dòng.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04

PhÇn mét.
Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi
m¨ng cña C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng
I. ThÞ trêng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng hµng
ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp.

1. ThÞ trêng:
1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng.
ThÞ trêng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt
hµng ho¸ võa ®îc h×nh thµnh trong lÜnh vùc lu th«ng. Ngêi cã hµng ho¸ hoÆc
dÞch vô ®em ra trao ®æi ®îc gäi lµ bªn b¸n, ngêi cã nhu cÇu cha tho¶ m·n vµ
cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gäi lµ bªn mua.
Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®· h×nh thµnh nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, ®ã
lµ quan hÖ gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua.
Tõ ®ã thÊy sù h×nh thµnh cña thÞ trêng ®ßi hái ph¶i cã:
- §èi tîng trao ®æi...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04
Lêi më ®Çu

!"#$%&'()
*+%&'(,(!-&./"01$#
2%34536783(/9/4#
:%&'9(1.9&;<*1
=5!&/4#>,9?
@A-(>:/4,4B3>
$(!-&.7/C71/B49?

D204;/$31:7A
(/4,# //-3"0(B(
8: B 
+-EAFA"G84D=-
E7HD=-7'38'(
6#=/G448/G6!HA-7
8'(7-93-8'
 I91D=-7'$+-
EAFA
E#A-*J5-8:.A7"Mét gi¶i ph¸p
n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi C«ng ty VËt t thuËt Xi
m¨ng giai ®o¹n 2001 - 2005"H0$9A3-8:K
6$L
- PhÇn mét: cÇn thiÕt ph¶i ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng
cña C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng.
- PhÇn hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty VËt t
Kü thuËt Xi m¨ng.
- PhÇn ba: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi ng ®èi
víi C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
Hµ Néi, 14/4/2003.
SV: Ph¹m B¸ Dòng.
M
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005 9 10 337