Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi më ®Çu
Trëng thµnh vµ ph¸t triÓn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khã kh¨n gian khæ
cña ®Êt níc , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mµ tiÒn th©n lµ
§oµn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc ban x©y dùng sè 64 ®· sím ®Þnh híng cho
m×nh híng ®i ®óng ®¾n trong c«ng cuéc chuyÓn biÕn cña c¶ ®Êt níc khi bíc
vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Lµ mét trong nhiÒu nh÷ng c«ng ty kh¸c trùc
thuéc sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 , c«ng
ty kh«ng nh÷ng ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong
c¬ chÕ thÞ trêng mµ ®· vµ ®ang cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¸c trªn mäi mÆt cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn , bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong m«i trêng kinh doanh nh :
nguån lao ®éng dåi dµo , gi¸ c¶ søc lao ®éng rÎ ,c¸n bé c«ng nh©n viªn cã
thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n , vÒ c¬ së vËt chÊt ®îc chÝnh phñ quan t©m gióp
®ì vÒ nhiÒu mÆt , ®îc sù quan t©m kÞp thêi cña tæng c«ng ty vµ c¸c cÊp l·nh
®¹o….th× ngµnh x©y dùng vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do c¬ së h¹ tÇng
thÊp kÐm, trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y dùng l¹c hËu , lçi thêi
, vµ ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ sù c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trong néi bé ngµnh , mµ
b¾t ®Çu c¹nh tranh gay g¾t ngay tõ khi míi b¾t ®Êu ®Êu thÇu , kÝ hîp ®ång.
ChÝnh v× nhËn thÊy t×nh h×nh næi cém hiÖn nay trong ngµnh x©y dùng nh
vËy nªn em ®· ®i sau t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh thùc
tËp nh»m t×m ra c¸ch thøc ®Èy m¹nh h¬n n÷a n¨ng lùc c¹nh tranh tronh ®Êu
thÇu c¶ c«ng ty XDCTGT873 . §ã chÝnh lµ lÝ do gióp em quyÕt t©m nghiªn
cua ®Ò tµi nµy , ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh
tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873” .Víi
kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873,
®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Hµ vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña
c¸c c« chó , anh chÞ ë c«ng ty x©y dông c«ng tr×nh giao th«ng 873, em ®·
hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy . Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ hoµn thiÖn
chuyªn ®Ò , kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt vµ suy nghÜ cha thÊu ®¸o,

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
em kÝnh mong nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vµ gãp ý cña c« gi¸o vµ c¸c c« chó,
anh chÞ ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«!
Hµ Néi ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2005

Ch¬ng i
2

Chuyªn ®Ò thùc tËp

MéT Sè VÊN §Ò LÝ LUËN C¥ B¶N VÒ §ÊU THÇU Vµ
C¹NH TRANH TRONG §ÊU THÇU
I/ Khái quát chung về đấu thầu
1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu
Thuật ngữ đấu thầu đã trở nên quen thuộc ở Việt ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi më ®Çu
Trëng thµnh ph¸t triÓn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khã kh¨n gian khæ
cña ®Êt níc , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 tiÒn th©n
§oµn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc ban x©y dùng sè 64 ®· sím ®Þnh híng cho
m×nh híng ®i ®óng ®¾n trong c«ng cuéc chuyÓn biÕn cña c¶ ®Êt níc khi bíc
vµo nÒn kinh thÞ trêng . mét trong nhiÒu nh÷ng c«ng ty kh¸c trùc
thuéc sù qu¶n cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 , c«ng
ty kh«ng nh÷ng ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong
c¬ chÕ thÞ trêng mµ ®· vµ ®ang cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¸c trªn mäi mÆt cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn , bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong m«i trêng kinh doanh nh :
nguån lao ®éng dåi dµo , gi¸ søc lao ®éng ,c¸n c«ng nh©n viªn
thÕ m¹nh chuyªn m«n , vËt chÊt ®îc chÝnh phñ quan t©m gióp
®ì vÒ nhiÒu mÆt , ®îc sù quan t©m kÞp thêi cña tæng c«ng ty vµ c¸c cÊp l·nh
®¹o .th× ngµnh x©y dùng vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do tÇng
thÊp kÐm, trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y dùng l¹c hËu , lçi thêi
, vµ ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ sù c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trong néi bé ngµnh , mµ
b¾t ®Çu c¹nh tranh gay g¾t ngay khi míi b¾t ®Êu ®Êu thÇu , hîp ®ång.
ChÝnh nhËn thÊy t×nh h×nh næi cém hiÖn nay trong ngµnh x©y dùng nh
vËy nªn em ®· ®i sau t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh thùc
tËp nh»m t×m ra c¸ch thøc ®Èy m¹nh h¬n n÷a n¨ng lùc c¹nh tranh tronh ®Êu
thÇu c«ng ty XDCTGT873 . §ã chÝnh do gióp em quyÕt t©m nghiªn
cua ®Ò tµi nµy , ®Ò tµi Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh
tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 .Víi
kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873,
®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Hµ vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña
c¸c chó , anh c ë c«ng ty x©y dông c«ng tr×nh giao th«ng 873, em ®·
hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy . Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ hoµn thiÖn
chuyªn ®Ò , kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt suy nghÜ cha thÊu ®¸o,
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873 9 10 664