Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn M¹nh TiÕn

Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ ViÖt nam rÊt thÊp, níc ta l¹i lµ mét níc
®«ng d©n víi tèc ®é t¨ng d©n sè vµo lo¹i cao nhÊt trªn thÕ giíi. V× vËy viÖc tËn
dông khai th¸c hÕt c¸c nguån lùc néi t¹i mµ ®Æc biÖt lµ nguån lùc con ngêi ®îc coi lµ h¹t nh©n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi. T¹i §¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· chØ râ: §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc lµ æn ®Þnh d©n sè, lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n
nh»m hoµn thµnh c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tõng bíc
®i lªn chñ nghÜa x· héi.
Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n huyÖn LËp
Th¹ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn
cho nh©n d©n vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn vÊn ®Ò tån t¹i
lín nhÊt hiÖn nay lµ d©n sè qu¸ ®«ng, quy m« lao ®éng rÊt lín, tr×nh ®é ngêi
lao ®éng thÊp, mÊt c©n ®èi lín c¶ vÒ c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng, søc
chøa lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp ®· qu¸ t¶i, tû lÖ thiÕu viÖc lµm cña
ngêi lao ®éng cao ®· t¹o ra mét ¸p lùc rÊt lín tíi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm
cho ngêi lao ®éng cña huyÖn.
Trong thêi gian thùc tËp ë huyÖn LËp Th¹ch, tØnh VÜnh Phóc, t«i ®·
nhËn thÊy vÊn ®Ò biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm ®ang mang tÝnh thêi
sù võa cÊp b¸ch võa l©u dµi cã ¶nh hëng s©u s¾c tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ
- x· héi cña huyÖn. Do ®ã cÇn thiÕt vµ sím ph¶i cã mét sù xem xÐt, ®¸nh gi¸
mét c¸ch trung thùc ®Çy ®ñ vµ khoa häc vÊn ®Ò nãi trªn tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i
ph¸p cô thÓ nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ tõng bíc gi¶i quyÕt
nh÷ng vÊn ®Ò tån ®äng nãi trªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë
huyÖn. V× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ
viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay" lµm luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm:
PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng cña sù biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm ë huyÖn
LËp Th¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn M¹nh TiÕn

PhÇn III: Gi¶i ph¸p vÒ ®iÒu chØnh d©n sè, lao ®éng vµ t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch, tØnh VÜnh Phóc.
C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cø ®Ò tµi:
- Ph¬ng ph¸p thu thËp t liÖu, c¸c nghiªn cøu cña huyÖn cã liªn quan ®Õn
®Ò tµi nghiªn cøu.
- Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra thèng kª: §îc ®iÒu tra kh¶o s¸t ë mét sè x· ®¹i
diÖn ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó m...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ ViÖt nam rÊt thÊp, níc ta l¹i mét níc
®«ng d©n víi tèc ®é t¨ng d©n sè vµo lo¹i cao nhÊt trªn thÕ giíi. V× vËy viÖc tËn
dông khai th¸c hÕt c¸c nguån lùc néi t¹i ®Æc biÖt nguån lùc con ngêi ®-
îc coi h¹t nh©n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Kinh - héi. T¹i §¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· chØ râ: §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thóc ®Èy ph¸t
triÓn kinh héi cña ®Êt níc æn ®Þnh d©n sè, lao ®éng yÕu b¶n
nh»m hoµn thµnh c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tõng bíc
®i lªn chñ nghÜa x· héi.
Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng bé, chÝnh quyÒn nh©n d©n huyÖn LËp
Th¹ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn
cho nh©n d©n vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn vÊn ®Ò tån t¹i
lín nhÊt hiÖn nay lµ d©n qu¸ ®«ng, quy lao ®éng rÊt lín, tr×nh ®é ngêi
lao ®éng thÊp, mÊt c©n ®èi lín cÊu kinh cÊu lao ®éng, søc
chøa lao ®éng trongnh vùc n«ng nghiÖp ®· qu¸ t¶i, thiÕu viÖc lµm cña
ngêi lao ®éng cao ®· t¹o ra mét ¸p lùc rÊt lín tíi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm
cho ngêi lao ®éng cña huyÖn.
Trong thêi gian thùc tËp ë huyÖn LËp Th¹ch, tØnh VÜnh Phóc, t«i ®·
nhËn thÊy vÊn ®Ò biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng viÖc lµm ®ang mang tÝnh thêi
sù võa cÊp b¸ch võa l©u dµi cã ¶nh hëng s©u s¾c tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ
- héi cña huyÖn. Do ®ã cÇn thiÕt sím ph¶i mét xem xÐt, ®¸nh gi¸
mét c¸ch trung thùc ®Çy ®ñ khoa häc vÊn ®Ò nãi trªn ®ã ®a ra c¸c gi¶i
ph¸p thÓ nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ tõng bíc gi¶i quyÕt
nh÷ng vÊn ®Ò tån ®äng nãi trªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh - héi ë
huyÖn. V× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng
viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay" lµm luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm:
PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng cña sù biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm ë huyÖn
LËp Th¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch 9 10 771