Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn V¨n Hµ - 8C QTKDHN

B¸o c¸o chuyªn ®Ò

PhÇn më ®Çu.
Thùc tiÔn ®êi sèng kinh tÕ – x· héi ë níc ta thêi gian qua ®· cho
thÊy, trong ®iÒu kiÖn nªn kinh tÕ thÞ trêng lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t
th× c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc trong mçi tæ chøc, ®· cã mét vÞ trÝ rÊt
quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc ®ã.
Tríc ®©y, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, thËm
chÝ c¶ gi÷a c¸c quèc gia ban ®Çu, chØ lµ c¹nh tranh vÒ quy m« vèn, sau ®ã
chuyÓn sang yÕu tè c«ng nghÖ. Ngµy nay, víi xu thÕ khu vùc ho¸ toµn
cÇu ho¸ th× sù c¹nh tranh gay g¾t nhÊt, mang tÝnh chiÕn lîc gi÷a c¸c tæ
chøc, gi÷a c¸c quèc gia lµ c¹nh tranh vÒ yÕu tè con ngêi.
Ngµy nay, nguån nh©n lùc ®· thùc sù trë thµnh thø tµi s¶n quý gi¸
nhÊt, lµ chiÕc ch×a kho¸ dÉn ®Õn thµnh c«ng cña mçi tæ chøc, mçi doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó qu¶n lý vµ sö dông hîp lý nguån
nh©n lùc trong doanh nghiÖp cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt
tèt ®îc c¸c vÊn ®Ó ®Æt ra trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n
lùc hiÖn cã trong c¸c tæ chøc. V× vËy, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc ®· cã vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña mçi doanh nghiÖp.
Trong bèi c¶nh ®ã, C«ng ty S«ng §µ I ®· kh¾c phôc mäi khã kh¨n
tríc m¾t, v÷ng bíc vµo thÕ kû 21.
Trong nh÷ng giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty S«ng §µ I
lu«n lu«n chó träng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña
tæ chøc m×nh, lu«n coi ®©y lµ mét yÕu tè c¬ b¶n dÉn dÕn sù thµnh c«ng.
Tuy nhiªn, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng
ty trong nh÷ng n¨m qua cßn béc lé nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ. Do vËy, lµm
1

NguyÔn V¨n Hµ - 8C QTKDHN

B¸o c¸o chuyªn ®Ò

thÕ nµo ®Î n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc t¹i c«ng C«ng ty S«ng §µ I. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò sÏ ®îc
bµn tíi trong ®Ò tµi nµy.
* Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ:
§a ra ph¬ng híng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty S«ng §µ I, t¹o cho c«ng ty cã mét ®éi
ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng.
* Ph¹m vi nghiªn cøu vµ ®èi tîng nghiªn cøu.
LÊy c¬ së thùc tiÔn qu¸ tr×nh ho¹t ®ég s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t
®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cïng c¸c ho¹t ®éng bæ trî kh¸c
®Ó nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng ®Ó ®a ra c¸c h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp trong ph¹m vi toµn c«ng ty.
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Sö dông mét sè c¸c ph¬ng ph¸p: Ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª, …
Ngoµi r...
B¸o c¸o chuyªn ®Ò NguyÔn V¨n Hµ - 8C QTKDHN
c) Lîi Ých c¸ nh©n thu ®îc tõ c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn.
Nh÷ng nh©n ®îc ®i ®µo t¹o ®¬ng nhiªn thu ®îc nhiÒu
lîi Ých:
Lîi Ých h×nh: §ã tho¶ m·n nhu cÇu v¶n tinh thÇn,
nhu cÇu ®îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. V× vËy hä thu ®îc lîi Ých vÒ tinh thÇn.
Lîi Ých h÷u h×nh: Nhê ®îc ®µo t¹o ph¸t triÓn ®îc
c«ng viÖc míi víi thu nhËp cao h¬n, ®iÒu kiÖn lao ®éng tèt h¬n, vÞ trÝ
c«ng t¸c ch¾n ch¾n h¬n, cã nhiÒu c¬ héi th¨ng tiÕn trong nghÒ nghiÖp
h¬n.
phÝa doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp, thu ®îc nh÷ng lîi Ých qua
viÖc n©ng cao chÊt lîng sp trªn t trêng, ®÷ng v÷ng c¹nh tranh víi c¸c
doanh nghiÖp kh¸c. Doanh nghiÖp cã ®îc ®éi ngò c¸n nh©n viªn
tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp v÷ng vµng, phô tèt cho sù ph¸t triÓn
cña doanh nghiÖp.
TÊt nhiªn nh÷ng lîi Ých h÷u h×nh v« nh tõ phÝa nh©n vµ
doanh nghiÖp ®¹t ®îc ph¶i lín h¬n chi phÝ ®Çu t cho viÖc ®µo t¹o ®ã th×
míi chøng r»ng doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn hiÖu qu¶, c«ng t¸c ®µo
t¹o vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh.
4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o theo môc tiªu ®µo t¹o.
Trong tiÕn tr×nh ®µo t¹o, bíc tiÕp theo cña viÖc ®¸nh gi¸ nhu cÇu
®µo t¹o chuyÓn nhu cÇu ®ã thµnh môc tiªu ®µo t¹o. ViÖc ph©n tÝch tèt
nhu cÇu ®µo t¹o víi chÊt lîng cao vµ thuËn tiÖn cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu
qu¶ ®µo t¹o. ChÝnh vËy vÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o cho chóng ta
biÕt ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¸t triÓn thùc hiÖn ®Õn ®©u? Nh÷ng môc
tiªu ®µo t¹o ®Ò ra ®¹t ®îc víi mong muèn cña doanh nghiÖp hay
9
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1 - Trang 10
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1 9 10 464