Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ tõ c¬ chÕ hµnh
chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù quÈn lÝ cña Nhµ
níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nµy tÊt c¶ c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh, tù
h¹ch to¸n kinh doanh, më réng thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nµo lµm
¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm
¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc s¶n
xuÊt kinh doanh cô thÓ, ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc
ph¸t triÓn mµ bÊt k× doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i chó
träng ®ã chÝnh lµ chiÕn lîc vÒ tiªu thô s¶n phÈm. NÕu doanh nghiÖp kh«ng x¸c
®Þnh ®îc chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch ®óng ®¾n th× sÏ g©y ra sù tån
®äng hµng ho¸, lµm chËm vßng quay cña vèn s¶n xuÊt dÉn ®Õn sù kÐm hiÖu
qu¶ trong sö dông vèn, doanh nghiÖp sÏ lµm ¨n kh«ng cã l·i. §Èy m¹nh tiªu
thô s¶n phÈm ngµy cµng mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp nã ®ßi
hái sù quan t©m h¬n n÷a cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ ®Æc biÖt lµ c¸c bé phËn
phßng ban lµm c«ng t¸c tiªu thô. ChØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng
v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khi thùc hiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ.
Trong bèi c¶nh nh trªn c«ng ty dÖt may Huy Hoµng còng kh«ng n»m ngoµi xu
híng ®ã. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i
cã biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, phï
hîp. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña hai c« gi¸o U«ng ThÞ Ph¬ng Mai vµ Lª ThÞ
Kim Hoa, cïng sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c anh, chÞ c¸n bé c«ng nh©n
viªn cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng, em ®· m¹nh d¹n chän thùc hiÖn ®Ò tµi:
“Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña
C«ng ty dÖt may xuÊt nhËp khÈu Huy Hoµng”. Víi môc tiªu nh»m ph©n

1

tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may Huy Hoµng,
trªn c¬ së thµnh tùu ®¹t ®îc vµ c¸c khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i, kÕt hîp gi÷a
lý thuyÕt vµ thùc tÕ em ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng
t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸
cña doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Th...
Lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña nÒn
kinh ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi chÕ qu¶n kinh chÕ hµnh
chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng cã quÈn cña Nhµ
níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Theo chÕ míi nµy tÊt c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc do ph¸t triÓn, m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh,
h¹ch to¸n kinh doanh, më réng thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nµo lµm
¨n l·i, chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nµo lµm
¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
Khi nÒn kinh chuyÓn sang chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i mét chiÕn lîc s¶n
xuÊt kinh doanh thÓ, ®óng ®¾n hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc
ph¸t triÓn bÊt doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i chó
träng ®ã chÝnh lµ chiÕn lîc vÒ tiªu thô s¶n phÈm. NÕu doanh nghiÖp kh«ng x¸c
®Þnh ®îc chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch ®óng ®¾n t g©y ra sù tån
®äng hµng ho¸, lµm chËm vßng quay cña vèn s¶n xuÊt dÉn ®Õn kÐm hiÖu
qu¶ trong dông vèn, doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng l·i. §Èy nh tiªu
thô s¶n phÈm ngµy cµng mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp ®ßi
hái quan t©m h¬n n÷a cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Æc biÖt c¸c phËn
phßng ban lµm c«ng t¸c tiªu thô. ChØ nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng
v÷ng tríc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khi thùc hiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ.
Trong bèi c¶nh nh trªn c«ng ty dÖt may Huy Hoµng còng kh«ng n»m ngoµi xu
híng ®ã. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i
biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èynh tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, p
hîp. §îc híng dÉn tËn t×nh cña hai gi¸o U«ng T Ph¬ng Mai vµ Lª ThÞ
Kim Hoa, cïng gióp ®ì chØ o tËn t×nh cña c¸c anh, chÞ n bé c«ng nh©n
viªn a ng ty t may Huy Hoµng, em ®· nh n cn thùc hiÖn ®Ò i:
Nghn cøu c¸c gi ph¸p nm ph¸t trn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña
C«ng ty dÖt may xuÊt nhËp khÈu Huy Hoµng”. Víi môc tiªu nh»m ph©n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng 9 10 444