Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: PP trả lương tại cty CMS

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi Më ®Çu

Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh
híng XHCN. NÒn kinh tÕ tho¸t khái tr¹ng th¸i tr× trÖ, suy tho¸i, bíc sang giai
®o¹n t¨ng trëng liªn tôc tèc ®é cao, søc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng lín, cêng ®é
c¹nh tranh cao vµ ngµy cµng gay g¾t. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau b»ng mäi
c¸ch, víi mäi h×nh thøc. Trong ®ã næi bËt lµ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶,
chÊt lîng, mÉu m·, ph©n phèi, khuÕch tr¬ng... §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ
trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong s¶n
xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp hoµn toµn lo liÖu ®Çu vµo, ®Çu ra, h¹ch to¸n
kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
m×nh.
§èi víi C«ng ty m¸y tÝnh CMS, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua
nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ nhng vÉn ®øng v÷ng ®îc nhê
tÝch cùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Æc
biÖt lµ vÊn ®Ò më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vÉn ®îc coi lµ vÊn ®Ò bøc
xóc vµ hÕt søc quan träng mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o, nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch kinh doanh cña C«ng ty lu«n quan t©m.
ViÖc thùc tËp lµ v« cïng quan träng ®èi víi mçi sinh viªn nãi chung, nã
gióp ®a c¸c kiÕn thøc s¸ch vë ra øng dông thùc tÕ, t¹o cho mçi sinh viªn khái
bì ngì, m¹nh d¹n, biÕt tin vµo m×nh h¬n khi ®i lµm viÖc.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i trêng vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty
m¸y tÝnh CMS em xin chän ®Ò tµi: “Ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty CMS"
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh .
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã ba ch¬ng :
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng cña C«ng
ty m¸y tÝnh CMS.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thµnh nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong
phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y TÝnh CMS vµ sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy
gi¸o ThS. Mai Xu©n §îc. MÆc dï ®· cè g¾ng xong chuyªn ®Ò kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý
kiÕn tõ c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y tÝnh
CMS ®Ó chuyªn ®Ò cña em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty m¸y tÝnh CMS
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS
C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh ThÕ Trung (CMS Co.,
Ltd.,) ®îc Së KH Thµnh ph...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi Më ®Çu
Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, vËn ®éng theo chÕ thÞ trêng qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh
híng XHCN. NÒn kinh tÕ tho¸t khái tr¹ng th¸i tr× trÖ, suy tho¸i, bíc sang giai
®o¹n t¨ng trëng liªn tôc tèc ®é cao, søc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng lín, cêng ®é
c¹nh tranh cao ngµy cµng gay g¾t. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau b»ng mäi
c¸ch, víi mäi h×nh thøc. Trong ®ã næi bËt c¹nh tranh s¶n phÈm, gi¸ c¶,
chÊt lîng, mÉu m·, ph©n phèi, khuÕch tr¬ng... §Ó ®øng v÷ng trong chÕ thÞ
trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong s¶n
xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp hoµn toµn lo liÖu ®Çu vµo, ®Çu ra, h¹ch to¸n
kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
m×nh.
§èi víi C«ng ty m¸y tÝnh CMS, khi thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua
nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh nhng vÉn ®øng v÷ng ®îc nhê
tÝch cùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Æc
biÖt vÊn ®Ò më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vÉn ®îc coi vÊn ®Ò bøc
xóc hÕt søc quan träng c¸c cÊp l·nh ®¹o, nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch kinh doanh cña C«ng ty lu«n quan t©m.
ViÖc thùc tËp lµ cïng quan träng ®èi víi mçi sinh viªn nãi chung,
gióp ®a c¸c kiÕn thøc s¸ch vë ra øng dông thùc tÕ, t¹o cho mçi sinh viªn khái
bì ngì, m¹nh d¹n, biÕt tin vµo m×nh h¬n khi ®i lµm viÖc.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i trêng vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc t¹i C«ng ty
m¸y tÝnh CMS em xin chän ®Ò tµi:Ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty CMS"
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh .
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã ba ch¬ng :
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng cña C«ng
ty m¸y tÝnh CMS.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: PP trả lương tại cty CMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: PP trả lương tại cty CMS - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: PP trả lương tại cty CMS 9 10 540