Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

1. lý do chän ®Ò tµi.

HiÖn nay víi xu híng toµn cÇu ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi vµ
th¸ch thøc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù
c¹nh tranh kh«ng chØ trong níc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi thÞ trêng quçc tÕ.
Víi xu híng chuyÓn tõ c¹nh tranh gi¸ thµnh sang c¹nh tranh chÊt lîng s¶n phÈm. V×
vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i giµnh th¾ng lîi
trong c¹nh tranh mµ ®iÒu nµy chØ cã ®îc khi chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
ngµy cµng ®îc n©ng cao. ChØ cã kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi ®îc kh¸ch hµng tin dïng, uy tÝn cña doanh nghiÖp
míi ®îc n©ng lªn.
Víi xu híng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm nh hiÖn
nay c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cã tÇm quan träng rÊt lín ®Õn doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, ®a vÊn ®Ò chÊt lîng lªn hµng ®Çu tõ ®ã
nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt lîng, cÇn ph¶i hiÓu râ c«ng t¸c
qu¶n lý chÊt lîng ¶nh hëng nh thÕ nµo ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh tõ ®ã lªn kÕ
ho¹ch chÊt lîng cho doanh nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp C¬
®iÖn – VËt t ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña C« gi¸o: TS. TrÇn bÝch ngäc cïng sù
gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ ë Phßng Tæ chøc - Qu¶n trÞ, Phßng kü thuËt vµ c¸c
phßng ban kh¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp em nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch t×nh h×nh
qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t vµ mét sè gi¶i ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm” .
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.

C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng
toµn diÖn nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã
®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh ®ã lµ giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng lîi thÕ vÒ chÊt
lîng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp m×nh. V× vËy kh«ng ngõng n©ng cao vµ
hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng lµ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ph¶i quan t©m ®èi
víi mçi doanh nghiÖp.
Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn
– VËt t nh»m môc ®Ých sau:
 VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ chÊt lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm.
 VÒ thùc tiÔn: ¸p dông lý thuyÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng
cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t ®a ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i
C«ng ty.

3

III. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.

§å ¸n ®· ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª, biÓu b¶ng, tæng hîp, ph©n tÝch lµm
râ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng t...
Lêi nãi ®Çu
1. lý do chän ®Ò tµi.
HiÖn nay víi xu híng toµn cÇu ho¸ ®êi sèng kinh ®· o ra nh÷ng héi
th¸ch thøc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¬ng ®Çu víi
c¹nh tranh kh«ng chØ trong níc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi thÞ trêng quçc tÕ.
Víi xu híng chuyÓn c¹nh tranh g thµnh sangnh tranh chÊt lîngn phÈm.
vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i giµnh th¾ng lîi
trong c¹nh tranh ®iÒu nµy chØ ®îc khi chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
ngµy cµng ®îc n©ng cao. ChØ cã kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi ®îc kh¸ch hµng tin dïng, uy tÝn cña doanh nghiÖp
míi ®îc n©ng lªn.
Víi xu híng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm nh hiÖn
nay c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng s¶n phÈm cã tÇm quan träng rÊt lín ®Õn doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quanm, ®a vÊn ®Ò chÊt lîng n hµng ®Çu ®ã
nhËn thøc métch ®óng ®¾n vÊn ®Ò qu¶n chÊt lîng,n ph¶i hiÓu c«ng t¸c
qu¶n chÊt lîng ¶nh hëng nh thÕ nµo ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh ®ã n
ho¹ch chÊt lîng cho doanh nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i nghiÖp
®iÖn t t ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o: TS. TrÇn ch ngäc cïng
gióp ®ì cña c¸c chó, anh c ë Phßng Tæ chøc - Qu¶n trÞ, Phßng thuËt vµ c¸c
phßng ban kh¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp em nghiªn cøu ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh
qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn VËt t vµ mét sè gi¶i ph¸p ®¶m b¶o chÊt l-
îng s¶n phÈm .
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.
C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét thèng qu¶n chÊt lîng
toµn diÖn nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã
®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh ®ã giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng lîi thÕ chÊt
lîng s¶n phÈm uy tÝn cña doanh nghiÖp m×nh. vËy kh«ng ngõng n©ng cao
hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng mét vÊn ®Ò quan träng n ph¶i quan t©m ®èi
víi mçi doanh nghiÖp.
Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn
– VËt t nh»m môc ®Ých sau:
VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ chÊt lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm.
thùc tiÔn: ¸p dông thuyÕt ph©n tÝch, ®¸nh g c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng
cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn VËt t ®a ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr l¬ng t¹i
C«ng ty.
3
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư 9 10 872