Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1269 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò tµi:
“T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo
tiªu chuÈnQuèc tÕ ISO9001−2000 ë c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng"
Lêi më ®Çu.
“...Ngµy nay, trong ®êi sèng x· héi vµ giao lu Quèc tÕ, chÊt lîng s¶n phÈm hµng
ho¸, dÞch vô cã mét vai trß hÕt søc quan träng vµ ®ang trë thµnh th¸ch thøc to lín
®èi víi tÊt c¶ c¸c níc −
NhÊt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trªn con ®êng héi nhËp vµo
nÒn kinh tÕ thÞ trêng Quèc tÕ... ”
Phã chñ tÞch níc NguyÔn thÞ B×nh
trong bµi ph¸t bÓu t¹i héi nghÞ chÊt lîng
toµn quèc lÇn thø nhÊt t¹i Hµ Néi T8/1995.

§iÒu ®ã cho thÊy chÊt lîng kh«ng chØ cßn lµ môc tiªu chÝnh s¸ch cña c«ng ty mµ
cßn lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cã tÇm chiÕn lîc quan träng trong c¸c chÝnh s¸ch,
kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña nhÒu Quèc gia , Khu vùc.
ThÕ kû XXI kh«ng chØ ®îc coi lµ thÕ kû cña ®iÖn tö tin häc mµ cßn lµ mét kû
nguyªn míi vÒ chÊt lîng. C¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶ kh«ng cßn
®îc coi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt trong viÖc mua b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô.
Thay vµo ®ã lµ “chÊt lîng”− chÊt lîng tuyÖt h¶o, chÊt lîng lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh
c«ng trong kinh doanh trªn th¬ng trêng. V× vËy, cÇn coi chÊt lîng lµ ph¬ng thøc
c¹nh tranh míi t¹o c¬ héi kinh doanh, gi÷ v÷ng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng.
Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt cø mét tæ chøc, doanh nghiÖp nµo khi nãi ®Õn chÊt lîng lµ cã thÓ lµm ®îc ngay.Bëi lÏ tõ nhËn thøc ®îc ®Õn thµnh c«ng lµ c¶ mét nghÖ
thuËt hµnh ®éng, nghÖ thuËt qu¶n lý. Croby ®· ®a ra mét nguyªn lý vÒ chÊt lîng mµ
kh«ng chØ giíi chuyªn gia vÒ chÊt lîng mµ c¸c nhµ qu¶n lý còng ®Òu thõa nhËn: “
80% chÊt lîng ®îc quyÕt ®Þnh bëi 20% hiÖu qu¶ qu¶n lý ”.
Mét thùc tÕ cho thÊy lµ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï cã thµnh c«ng ®Õn mÊy
còng ®Òu ®i trongt×m cho m×nh nghÖ thuËt qu¶n lý, mét m« h×nh qu¶n lý ®Ó ®¹t ®îc
sù tèi u vµ hiÖu qu¶ cao. §Õn nay cïng víi sù tiÕn bé vît bËc cña khoa häc− thuËt,
kü
sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi vµo cuèi nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû
XX, con ngêi kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña mét ph¬ng thøc qu¶n lý míi −
ph¬ng
thøc qu¶n lý chÊt lîng theo c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ.

§ã lµ mét ph¬ng thøc qu¶n lý mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt tèi u nhÊt. Qu¶n lý
chÊt lîng kh«ng chØ dõng l¹i ë qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý c¸c
nguån lùc trong toµn c«ng ty mµ nã cßn lµ khoa häc qu¶n lý n¾m b¾t xu thÕ thÞ tr êng, phè hîp c¸c ®Çu mèi chØ ®¹o, thùc hiÖn trong toµn tæ chøc, doanh nghiÖp.Vµ sù
phèi hîp nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña c¸c nguån lùc mét c¸ch − khoa häc ®Ó ®¹t ®îc
hiÖu qu¶ ki...
§Ò tµi:
T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo
tiªu chuÈnQuèc tÕ ISO9001
2000 ë c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng"
Lêi më ®Çu.
“...Ngµy nay, trong ®êi sèng x· héi giao lu Quèc , chÊt lîng s¶n phÈm hµng
ho¸, dÞch mét vai trß hÕt søc quan träng ®ang trë thµnh th¸ch thøc to lín
®èi víi tÊt c¸c níc NhÊt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trªn con ®êng héi nhËp vµo
nÒn kinh tÕ thÞ trêng Quèc tÕ...
Phã chñ tÞch níc NguyÔn thÞ B×nh
trong bµi ph¸t bÓu t¹i héi nghÞ chÊt lîng
toµn quèc lÇn thø nhÊt t¹i Hµ Néi T8/1995.
§iÒu ®ã cho thÊy chÊt lîng kh«ng chØ cßn lµ môc tiªu chÝnh s¸ch cña c«ng ty mµ
cßn lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cã tÇm chiÕn lîc quan träng trong c¸c chÝnh s¸ch,
kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña nhÒu Quèc gia , Khu vùc.
ThÕ XXI kh«ng chØ ®îc coi thÕ kû cña ®iÖn tin häc cßn mét kû
nguyªn míi vÒ chÊt lîng. C¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶ kh«ng cßn
®îc coi ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt trong viÖc mua b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô.
Thay vµo ®ã lµ “chÊt lîng” chÊt lîng tuyÖt h¶o, chÊt lîng lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh
c«ng trong kinh doanh trªn th¬ng trêng. vËy, cÇn coi chÊt lîng ph¬ng thøc
c¹nh tranh míi t¹o c¬ héi kinh doanh, gi÷ v÷ng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng.
Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt mét chøc, doanh nghiÖp nµo khi nãi ®Õn chÊt l-
îng cã thÓ lµm ®îc ngay.Bëi nhËn thøc ®îc ®Õn thµnh c«ng c mét nghÖ
thuËt hµnh ®éng, nghÖ thuËt qu¶n lý. Croby ®· ®a ra mét nguyªn lý vÒ chÊt lîng
kh«ng chØ giíi chuyªn gia chÊt lîng c¸c nhµ qu¶n còng ®Òu thõa nhËn:
80% chÊt lîng ®îc quyÕt ®Þnh bëi 20% hiÖu qu¶ qu¶n lý ”.
Mét thùc tÕ cho thÊy lµ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï cã thµnh c«ng ®Õn mÊy
còng ®Òu ®i trongt×m cho m×nh nghÖ thuËt qu¶n lý, mét m« h×nh qu¶n lý ®Ó ®¹t ®îc
sù tèi u vµ hiÖu qu¶ cao. §Õn nay cïng víi sù tiÕn bé vît bËc cña khoa häckü thuËt,
ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn kinh ThÕ giíi vµo cuèi nh÷ng n¨m 90 cña thÕ
XX, con ngêi kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña mét ph¬ng thøc qu¶n míi ph¬ng
thøc qu¶n lý chÊt lîng theo c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không 9 10 922