Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Më

®Çu
Ngµy nay, chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong

viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp . §¶m b¶o, c¶i tiÕn
chÊt lîng vµ t¨ng cêng, ®æi míi qu¶n lý chÊt lîng kh«ng chØ thùc hiÖn ®îc ë
c¸c

doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt chÊtt mµ ngµy

cµng ®îc thÓ hiÖn réng r·i trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô nh: Qu¶n lý hµnh chÝnh,
y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, t vÊn ... Trong ®ã dÞch vô qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ
lÜnh vùc ho¹t ®éng do c¸c tæ chøc thuéc hÖ thèng tæ chøc nhµ níc thùc hiÖn.
§©y

lµ

lo¹i h×nh dÞch vô phi lîi nhuËn nhng nã ®ãng mét vai trß rÊt quan

tränh trong viÖc æn ®Þnh vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn do vËy viÖc ¸p dông
ISO 9000 vµo qu¶n lý hµnh chÝnh lµ nh»m x©y dùng mét hÖ thèng ho¹t ®éng cã
chÊt lîng . T¹i Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t hÇu hÕt mäi thµnh viªn ®Òu cho r»ng Qñan
lý chÊt lîng chØ thùc hiÖn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm vËt chÊt
do ®ã em chän ®Ò tµi nµy mong muèn ®îc dïng vèn kiÕn thøc ®îc häc vµ tÝch luü
cung cÊp cho c¸c thµnh viªn trong tæ chøc hiÓu thªm vÒ Qu¶n lý chÊt lîng vµ cã
c¸i nh×n dóng h¬n vÒ nã, viÖc qu¶n lý chÊt lîng kh«ng chØ thiÕt yÕu ®èi víi nh÷ng
tæ chøc kinh doanh dÞch vô mµ ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.

Nguyễn Thị Minh Phương

1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

I. Qu¶n lý chÊt lîng vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9000
Qu¶n lý chÊt lîng lµ g×?
Kh¸i niÖm : Qu¶n lý chÊt lîng lµ nh÷ng ho¹t ®éng chøc n¨ng qu¶n lý chung
®Ó nh»m x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch chÊt lîng, môc ®Ých chÊt lîng vµ thùc hiÖn chóng
b»ng nh÷ng ph¬ng tiÖn nh lËp kÕ ho¹ch æ chøc, ®¶m b¶o chÊt lîng c¶i tiÕn trong
khu«n khæ cña hÖ thèng chÊt lîng.
Vai trß cña qu¶n lý chÊt lîng
Qu¶n lý chÊt lîng gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý
kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i th× qu¶n lý chÊt lîng
chÝnh lµ viÖc c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cã chÊt lîng. QLCL gi÷ mét vai trß quan
träng trong ®êi sèng cña nh©n d©n vµ sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña mét tæ chøc.
§èi víi nÒn kinh tÕ: §¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô sÏ
tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng cho x· héi, sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn vµ c¸c c«ng
cô lao ®éng ®«ng thêi cóng t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng lín h¬n.
§èi víi ngêi tiªu dïng s¶n phÈm vµ dÞch vô: Khi sö dông s¶n phÈm cã chÊt
lîng th× yªn t©m h¬n vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ tõ ®ã t¹o ra uy tÝn cho
doanh nghiÖp ( tæ chøc), mÆt kh¸c còng mang l¹i cho ngêi tiªu dïng gia t¨ng vÒ
gi¸ trÞ sö dông s¶n ph¶m vµ dÞch vô.
Do ®ã khi ®...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
®Çu
Ngµy nay, chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong
viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp . §¶m b¶o, c¶i tiÕn
chÊt lîng t¨ng cêng, ®æi míi qu¶n chÊt lîng kh«ng chØ thùc hiÖn ®îc ë
c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt chÊtt ngµy
cµng ®îc thÓ hiÖn réng r·i trong c¸c lÜnh vùc dÞch nh: Qu¶n hµnh chÝnh,
y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, t vÊn ... Trong ®ã dÞchqu¶n hµnh chÝnh nhµ níc
lÜnh vùc ho¹t ®éng do c¸c chøc thuéc thèng chøc nhµ níc thùc hiÖn.
§©y lo¹i h×nh dÞch phi lîi nhuËn nhng ®ãng mét vai trß rÊt quan
tränh trong viÖc æn ®Þnh thóc ®Èy nÒn kinh ph¸t triÓn do vËy viÖc ¸p dông
ISO 9000 vµo qu¶n hµnh chÝnh lµ nh»m x©y dùng mét thèng ho¹t ®éng
chÊt lîng . T¹i ho¹ch ®Çu t hÇu hÕt mäi thµnh viªn ®Òu cho r»ng Qñan
chÊt lîng chØ thùc hiÖn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm vËt chÊt
do ®ã em chän ®Ò tµi nµy mong muèn ®îc dïng vèn kiÕn thøc ®îc häc vµ tÝch luü
cung cÊp cho c¸c thµnh viªn trong chøc hiÓu thªm Qu¶n chÊt lîng
c¸i nh×n dóng h¬n vÒ nã, viÖc qu¶n lý chÊt lîng kh«ng chØ thiÕt yÕu ®èi víi nh÷ng
tæ chøc kinh doanh dÞch vô mµ ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
Nguyễn Thị Minh Phương
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chất lượng 9 10 811