Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
HiÖn nay, níc ta ®ang ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn rÊt ®a d¹ng phøc t¹p c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái kinh doanh ph¶i cã l·i. Muèn vËy, yªu cÇu nhµ l·nh
®¹o c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m râ vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh
doanh ®óng ®¾n ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ngoµi th«ng tin vÒ kÕ to¸n th× th«ng tin
ph©n tÝch còng rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn
héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi muèn b¾t nhÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi,
c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n gång m×nh v¬n lªn, ph¶i kinh doanh hiÖu qu¶. Do ®ã
th«ng tin nhµ qu¶n trÞ n¾m b¾t ®îc ph¶i ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. §Ó ®¸p øng
yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh ngµy cµng phøc t¹p, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng
xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸nh gi¸ ®óng
®¾n mäi ho¹t ®éng kinh tÕ trong tr¹ng th¸i thùc cña chóng. Trªn c¬ së ®ã cã
nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ lùa chän ®a ra quyÕt ®Þnh tèi u cho qu¶n lý kinh
doanh.
BÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng ®Òu ph¶i bá ra mét chi phÝ nhÊt
®Þnh ®Ó thùc hiÖn nã. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i th× bá ra chi phÝ
kinh doanh ®Ó thùc hiÖn kinh doanh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã chøc n¨ng lµ
cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, do ®ã nã lµ mét m¾t xÝch quan träng trong
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã doanh nghiÖp ph¶i bá ra
chi phÝ tõ khi ký kÕt hîp ®ång mua hµng, vËn chuyÓn hµng, b¶o qu¶n hµng ho¸,
tiªu thô hµng ho¸… Muèn thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng kinh doanh nµy doanh nghiÖp
ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu t¨ng lîi nhuËn ®ång thêi sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh trªn thÞ trêng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh ¶nh hëng trc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph©n

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh ®Ó qu¶n lý vµ sö dông chi
phÝ kinh doanh tèt h¬n.
C«ng ty TNHH Ninh Thanh lµ c«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i, ho¹t ®éng kinh
doanh th¬ng m¹i diÔn ra s«i ®éng vµ phøc t¹p, chi phÝ kinh doanh ph¸t sinh hµng
ngµy hµng giê vµ lµ yÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty
muèn kinh doanh hiÖu qu¶ ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh tèt.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t×m hiÓu t¹i c«ng ty TNHH Ninh Thanh em nhËn
thÊy c«ng ty míi thµnh lËp nhng ho¹t ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ vµ ®· tiÕn hµnh
ph©n tÝch ho¹t ®éng k...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, níc ta ®ang ph¸t triÓn kinh thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ
nghÜa, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn rÊt ®a d¹ng phøc t¹p c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái kinh doanh ph¶i cã l·i. Muèn vËy, yªu cÇu nhµ l·nh
®¹o c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh
doanh ®óng ®¾n ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ngoµi th«ng tin to¸n th× th«ng tin
ph©n tÝch còng rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn
héi nhËp nÒn kinh thÕ giíi muèn b¾t nhÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi,
c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n gång m×nh v¬n lªn, ph¶i kinh doanh hiÖu qu¶. Do ®ã
th«ng tin nhµ qu¶n trÞ n¾m b¾t ®îc ph¶i ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. §Ó ®¸p øng
yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh ngµy cµng phøc t¹p, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng
xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸nh gi¸ ®óng
®¾n mäi ho¹t ®éng kinh trong tr¹ng th¸i thùc cña chóng. Trªn ®ã
nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lùa chän ®a ra quyÕt ®Þnh tèi u cho qu¶n kinh
doanh.
BÊt mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng ®Òu ph¶i ra mét chi phÝ nhÊt
®Þnh ®Ó thùc hiÖn nã. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i th× ra chi p
kinh doanh ®Ó thùc hiÖn kinh doanh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i chøc n¨ng
cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt tiªu dïng, do ®ã mét m¾t xÝch quan träng trong
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã doanh nghiÖp ph¶i bá ra
chi phÝ khi ký kÕt hîp ®ång mua hµng, vËn chuyÓn hµng, b¶o qu¶n hµng ho¸,
tiªu thô hµng ho¸ Muèn thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng kinh doanh nµy doanh nghiÖp
ph¶i qu¶n dông chi phÝ hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ gi¸
thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu t¨ng lîi nhuËn ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh trªn thÞ trêng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh ¶nh h-
ëng trc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph©n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh 9 10 682