Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o tèt nghiÖp

Trêng C§KT -KT CNI

PhÇn I: më ®Çu
 
Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
x· héi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao
®éng cña con ngêi trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt hai mÆt: Mét
mÆt con ngêi lµ tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, lµ yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn
mÆt kh¸c con ngêi ®îc hëng lîi Ých cña m×nh lµ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu
nhËp .
TiÒn l¬ng lµ kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi sè lîng
, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng .
TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc , ®ång thêi lµ
nh÷ng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp .
Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ lu«n ®îc c¸c chñ
doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ
c¬ chÕ bao cÊp sang, t«i ®· nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy vµ lùa chän ®Ò tµi luËn
v¨n tèt nghiÖp lµ: "Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty
cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i".
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lêi më ®Çu
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty cæ
phÇn dÞch vô vËn t¶i.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý
lao ®éng tiÒn l¬ng ë c«ng ty.

H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi

1

B¸o c¸o tèt nghiÖp

Trêng C§KT -KT CNI

phÇn II
thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng
ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i
I . Giíi thiÖu vÒ c«ng ty .

1. Sù ra ®êi.
C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc.
Tõ n¨m 1975 trë vÒ tríc, C«ng ty phôc vô chiÕn ®Êu, th¸ng 12-1982
C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i ®îc thµnh lËp dùa trªn c¬ së s¸t nhËp 3 xÝ
nghiÖp ®ã lµ :
XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2.
XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 20.
XÝ nghiÖp vËn t¶i qu¶ c¶nh C1.
Khi thµnh lËp C«ng ty cã kho¶ng 1000 xe vµ kho¶ng 2000 c«ng nh©n.
Th¸ng 3-1983 C«ng ty vËn t¶i ®îc thµnh lËp l¹i th«ng qua NghÞ ®Þnh 388CP,
víi qui ®Þnh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc . Ngµy 4-3-1993 C«ng ty cæ
phÇn dÞch vô vËn t¶i ®îc thµnh lËp t¹i QuyÕt ®Þnh sè 315Q§/TCCB-L§ vµ ®Æt
trô së t¹i sè 1 - Phè C¶m Héi - Phêng §èng M¸c - QuËn Hai Bµ Trng - Thµnh
Phè Hµ Néi .
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty.
NhiÖm vô vÒ chÝnh trÞ : (VËn chuyÓn hµng ho¸) vËn t¶i d©n sinh cho c¸c
tØnh phÝa B¾c trªn tuyÕn ®êng 6A vµ nhÊt lµ c¸c tØnh biªn giíi MiÒn nói T©y
B¾c ; B¾c Lµo vµ níc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo . Lµ mét doanh nghiÖp
quèc doanh thuéc Côc ®êng bé ViÖt nam - Bé giao th«ng vËn t¶i . §¶m b¶o
nhiÖm vô vËn chuyÓn hµng h¸o trªn t...
B¸o c¸o tèt nghiÖp Trêng C§KT -KT CNI
PhÇn I: më ®Çu
Lao ®éng ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i ph¸t triÓn cña
héi, lµ yÕu b¶n t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao
®éng cña con ngêi trong ph¸t triÓn kinh x· héi tÝnh chÊt hai mÆt: Mét
mÆt con ngêi tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn
mÆt kh¸c con ngêi ®îc hëng lîi Ých cña m×nh tiÒn l¬ng c¸c kho¶n thu
nhËp .
TiÒn l¬ng lµ kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi sè lîng
, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng .
TiÒn l¬ng nguån thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc , ®ång thêi
nh÷ng yÕu chi p s¶n xuÊt quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp .
Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ lu«n ®îc c¸c chñ
doanh nghiÖp quan t©m nhÊt trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi chÕ qu¶n
chÕ bao cÊp sang, t«i ®· nhËn thøc vÊn ®Ò nµy vµ lùa chän ®Ò tµi luËn
v¨n tèt nghiÖp lµ: "Mét vÊn ®Ò qu¶n lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty
cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i".
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lêi më ®Çu
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty cæ
phÇn dÞch vô vËn t¶i.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý
lao ®éng tiÒn l¬ng ë c«ng ty.
H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải 9 10 249