Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
x· héi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao
®éng cña con ngêi trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt hai mÆt: Mét
mÆt con ngêi lµ tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, lµ yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn
mÆt kh¸c con ngêi ®îc hëng lîi Ých cña m×nh lµ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu
nhËp .
TiÒn l¬ng lµ kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi sè lîng
, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng .
TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc , ®ång thêi lµ
nh÷ng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp .
Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ lu«n ®îc c¸c chñ
doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ
c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng. Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i
C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 , t«i ®· nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy vµ lùa chän ®Ò tµi
luËn v¨n tèt nghiÖp lµ: "Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng
ty vËn taØ « t« sè 3".
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I:

Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng.

Ch¬ng II:

Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty vËn t¶i «
t« sè 3.

Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng
tiÒn l¬ng ë c«ng ty.

1

Ch¬ng I :
Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng
I. VÞ trÝ , vai trß cña qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng trong doanh
nghiÖp .

1. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng.
Lao ®éng cña con ngêi lµ yÕu tè trung t©m , gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng vai trß cña ngêi lao ®éng , s¶n xuÊt sÏ
t¹o ra kÕt qu¶ theo ý muèn . Hµng h¸o søc lao ®éng còng nh mäi hµng h¸o
kh¸c ®Òu cã hai thuéc tÝnh , ®ã lµ gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông.
Gi¸ trÞ sö dông søc lao ®éng chÝnh lµ n¨ng lùc s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ
míi trong hµng ho¸ vµ trong tiªu dïng hay thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông cña hµng
ho¸ søc lao ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng lµ chi phÝ ®µo t¹o , lµ nh÷ng t liÖu sinh
ho¹t cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ®êi sèng cña ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä , gióp hä
kh«i phôc l¹i nh÷ng hao phÝ vÒ n¨ng lùc , thÓ chÊt vµ tinh thÇn sau qu¸ tr×nh
lao ®éng. Gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng thay ®æi trong tõng giai ®o¹n vµ cã sù
kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng vµ gi÷a c¸c quèc gia do tiªu chuÈn ®êi sèng cña mçi
ngêi vµ mçi tÇng líp d©n c kh¸c nhau . Tiªu chuÈn cña ®êi sèng con ngêi liªn
quan mËt thiÕt víi thu nhËp , khi thu nhËp t¨ng th× tiªu chuÈn sèng còng ®...
Lêi më ®Çu
Lao ®éng ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
héi, yÕu b¶n t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao
®éng cña con ngêi trong ph¸t triÓn kinh héi tÝnh chÊt hai mÆt: Mét
mÆt con ngêi tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, yÕu cña qu¸ tr×nh n xuÊt, cßn
mÆt kh¸c con ngêi ®îc hëng lîi Ých cña nh tiÒn l¬ng c¸c kho¶n thu
nhËp .
TiÒn l¬ng lµ kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi sè lîng
, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng .
TiÒn l¬ng nguån thu nhËp cña c«ng nh©n vn chøc , ®ång thêi
nh÷ng yÕu chi phÝ s¶n xuÊt quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp .
Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ lu«n ®îc c¸c chñ
doanh nghiÖp quan t©m nhÊt trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi chÕ qu¶n tõ
chÕ bao cÊp sang chÕ thÞ trêng. Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i
C«ng ty vËn t¶i « 3 , t«i ®· nhËn thøc vÊn ®Ò nµy lùa chän ®Ò tµi
luËn v¨n tèt nghiÖp lµ: "Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng
ty vËn taØ « t« sè 3".
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qn lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty n t¶i «
t« sè 3.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lao ®éng
tiÒn l¬ng ë c«ng ty.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3 9 10 972