Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 2253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A

Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng, chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu rÊt quan träng trong lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Bé
mÆt x· héi ®ang tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®¹i bé phËn
d©n c ®îc n©ng cao. Do vËy, trÎ em cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc ngµy mét tèt h¬n.
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ph¸t triÓn x· héi, mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®· n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi tiªu cùc nh sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy
cµng gia t¨ng, sù ph©n tÇng x· héi, kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t ®· khiÕn
nhiÒu «ng bè bµ mÑ lao vµo th¬ng trêng kiÕm sèng nªn kh«ng cã thêi gian quan
t©m ®Õn con c¸i kÓ c¶ nhãm giµu vµ nhãm nghÌo. MÆt kh¸c nÒn v¨n ho¸ më kÐo
theo sù du nhËp v¨n ho¸ ph¬ng T©y, bªn c¹nh nh÷ng nÐt ®Ñp cã kh«ng Ýt nh÷ng vÊn
®Ò kh«ng phï hîp víi b¶n s¾c d©n téc ®· lµm tha ho¸ biÕn chÊt mét sè ngêi trong x·
héi.
TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò kÓ trªn ®· ph¸t sinh ra c¸c vÊn ®Ò x· héi hÕt søc bøc xóc trong
®ã cã vÊn ®Ò trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n.
B¶o vÖ ,ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em nãi chung vµTEHC§BKK lµ mét trong
nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, lµ ®¹o lý cña d©n téc ta. §¶ng ta ®·
kh¼ng ®Þnh: ®i ®«i víi ph¸t triÓn t¨ng trëng kinh tÕ ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt tèt c¸c
vÊn ®Ò x· héi. Kinh tÕ ph¸t triÓn lµ nguån lùc ®¶m b¶o cho c¸c ch¬ng tr×nh x·
héi ,gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸... ph¸t triÓn, nhng bªn c¹nh ®ã ph¸t triÓn x· héi víi nÒn
gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸... tiªn tiÕn sÏ thóc ®Èy kinh tÕ nhanh h¬n. XuÊt ph¸t tõ quan
®iÓm ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng ®Õn c«ng t¸c x· héi, ®Õn viÖc gi¶i quyÕt
c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong ®ã cã c«ng t¸c b¶o vÖ , ch¨m
sãc vµ gi¸o dôc trÎ em HC§BKK.
2

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A

ViÖc ®¶m b¶o phóc lîi cho TEHC§BKK...®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu lín ®èi
víi Nhµ níc vµ x· héi. §Ó ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng d©n téc, cïng
víi thùc hiÖn môc tiªu t¨ng trëng vµ c«ng b»ng, thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc cÇn thiÕt ph¶i cã gi¶i ph¸p b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK.
C«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc TEHC§BKK ®ßi hái sù nç lùc ®ång bé,
cã hiÖu qu¶ cña céng ®ång, sù phèi hîp cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp,sù hç trî cña c¸c tæ
chøc quèc tÕ vµ v¬n lªn cña chÝnh b¶n th©n c¸c em. Tuy nhiªn, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
TEHC§BKK lµ vÊn ®Ò l©u dµi, v× nã còng chÞu nh÷ng t¸c ®éng vÊn ®Ò kinh tÕ x·
héi cô thÓ .
Trong thêi gian qua ®· cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò TEHC§BK...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A
Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §ng, chóng ta ®· thu ®-
îc nh÷ng kÕt quc ®Çu rÊt quan träng trong lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Bé
mÆt x· héi ®ang tõng bíc ci thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®¹i bé phËn
d©n c ®îc n©ng cao. Do vËy, trÎ em cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc ngµy mét tèt h¬n.
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ph¸t triÓn x· héi, mÆt tr¸i cña nÒn kinh
thÞ tng ®· ny sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi tiªu cùc nh ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy
cµng gia ng, sù ph©n ng héi, kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t ®· khiÕn
nhiÒu «ng bè mÑ lao vµo th¬ng trêng kiÕm sèng nªn kh«ng cã thêi gian quan
t©m ®Õn con c¸i kÓ c¶ nhãm giµu vµ nhãm nghÌo. MÆt kh¸c nÒn v¨n ho¸ më kÐo
theo sù du nhËp v¨n ho¸ ph¬ng y, bªn c¹nh nh÷ng nÐt ®Ñp cã kh«ng Ýt nh÷ng vÊn
®Ò kh«ng phï hîp víi bn s¾c d©n téc ®· lµm tha ho¸ biÕn chÊt mét sè ngêi trong x·
héi.
t cc¸c vÊn ®Ò kÓ trªn ®· ph¸t sinh ra c¸c vÊn ®Ò x· héi hÕt søc bøc xóc trong
®ã cã vÊn ®Ò trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n.
B¶o vÖ ,cm sãc vµ gi¸o dôc trÎ em nãi chung vµTEHC§BKK lµ t trong
nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña §ng vµ Nhµ níc ta, lµ ®¹o lý cña d©n téc ta. §¶ng ta ®·
kh¼ng ®Þnh: ®i ®«i víi ph¸t trn t¨ng tng kinh tÕ phi quan t©m gii quyÕt tèt c¸c
vÊn ®Ò x· héi. Kinh tÕ ph¸t triÓn nguån lùc ®m bo cho c ch¬ng tnh x·
héi ,gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸... ph¸t trn, nhng bªn c¹nh ®ã ph¸t triÓn x· héi víi nÒn
gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸... tiªn tiÕn sÏ thóc ®Èy kinh tÕ nhanh h¬n. XuÊt ph¸t quan
®iÓm ®ã, §ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng ®Õn c«ng t¸c x· héi, ®Õn viÖc gii quyÕt
c¸c vÊn ®Ò ny sinh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong ®ã cã c«ng co vÖ , ch¨m
sãc vµ gi¸o dôc trÎ em HC§BKK.
2
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 9 10 630