Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
TiÒn c«ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ tæng hîp, nã lu«n ®îc x· héi quan
t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ vµ x· héi to lín cña nã. TiÒn c«ng cã ý nghÜa v« cïng
quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng v× nã lµ nguån thu nhËp quan träng gióp ®¶m
b¶o ®îc cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh hä.
§èi víi mçi doanh nghiÖp th× tiÒn c«ng chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ trong
chi phÝ s¶n xuÊt, vµ ®èi víi mét ®Êt níc th× tiÒn c«ng lµ sù cô thÓ hãa qu¸ tr×nh
ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi trong x· héi t¹o ra.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, khi søc lao ®éng trë thµnh hµng
hãa th× tiÒn c«ng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÒn c«ng lµ mét nh©n tè vËt chÊt quan träng
trong viÖc kÝch thÝch ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm, ®éng viªn ngêi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ, g¾n tr¸ch nhiÖm
cña ngêi lao ®éng víi c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
ChÝnh v× tÇm quan träng cña nã mµ mçi xÝ nghiÖp, c«ng ty hiÖn nay cÇn
ph¶i ¸p dông h×nh thøc tr¶ c«ng vµ qu¶n lý c«ng nh thÕ nµo cho nã phï hîp
víi tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ thu
®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ lµ ®ßn bÈy m¹nh mÏ kÝch thÝch ®èi víi ngêi lao
®éng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty KTCT thuû lîi La Khª em ®· ®i
s©u vµo nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi :"Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng t¹i C«ng
ty KTCT thuû lîi La Khª" lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp.
Néi dung cña khãa luËn ®îc tr×nh bµy ë 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng tiÒn c«ng t¹i C«ng ty
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý
tiÒn l¬ng tiÒn c«ng t¹i C«ng ty

SV: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Nga

K45 QTKD

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n cña m×nh tíi c« gi¸o NguyÔn ThÞ
Anh §µo, ngêi ®· híng dÉn vµ chØ b¶o cho em.
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« trong
C«ng ty KTCT Thñy lîi Hµ T©y ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn
thµnh khãa luËn cña m×nh.
MÆc dï ®· cè g¾ng song do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian nghiªn
cøu nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù
quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Nga
K45 - QTKD

SV: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Nga

K45 QTKD

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n ...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
TiÒn c«ng mét ph¹m t kinh tæng p, lu«n ®îc héi quan
t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ vµi to lín cña nã. TiÒn c«ngý nghÜa v« cïng
quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng v× nã lµ nguån thu nhËp quan träng gióp ®¶m
b¶o ®îc cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh hä.
§èi víi mçi doanh nghiÖp th× tiÒn c«ng chiÕm mét phÇn ®¸ng trong
chi phÝ s¶n xuÊt, vµ ®èi víi mét ®Êt níc th× tiÒn c«ng lµ sù cô thÓ hãa qu¸ tr×nh
ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi trong x· héi t¹o ra.
Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay, khi søc lao ®éng trë thµnh hµng
hãa th× tiÒn c«ng lµ yÕu quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÒn c«ng mét nh©n vËt chÊt quan träng
trong viÖc kÝch thÝch ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh s¶n
phÈm, ®éng viªn ngêi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ, g¾n tr¸ch nhiÖm
cña ngêi lao ®éng víi c«ng viÖc ®Ó ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
ChÝnh v× tÇm quan träng cña nã mµ mçi xÝ nghiÖp, c«ng ty hiÖn nay cÇn
ph¶i ¸p dông h×nh thøc tr¶ c«ng qu¶n c«ng nh t nµo cho phîp
víi tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ thu
®îc hiÖu qu kinh cao ®ßn bÈy m¹nh mÏ kÝch thÝch ®èi víi ngêi lao
®éng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty KTCT thuû lîi La Khª em ®· ®i
s©u vµo nghiªn cøu chän ®Ò tµi :"Qu¶n lý tiÒn l¬ngtiÒn c«ng t¹i C«ng
ty KTCT thuû lîi La Khª" lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp.
Néi dung cña khãa luËn ®îc tr×nh bµy ë 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng tiÒn c«ng t¹i C«ng ty
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý
tiÒn l¬ng tiÒn c«ng t¹i C«ng ty
SV: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Nga K45 QTKD
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê 9 10 614