Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, níc ta ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vËn
®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× c¸c doanh nghiÖp Nhµ
níc næi lªn lµ mét bé phËn quan träng, lµ chç dùa ®Ó kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vai trß
chñ ®¹o. Th«ng qua nã, Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh
tÕ, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN. Trong khi ®ã mét
sè doanh nghiÖp Nhµ níc cßn cã nhiÒu tiªu cùc, lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ
thua lç. V× vËy mét yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc
- c¸c doanh nghiÖp n¾m gi÷ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc träng yÕu cña nÒn kinh tÕ
cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng m¹nh vµ thùc sù trë thµnh mét lùc lîng vËt chÊt
hïng m¹nh.
§Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t huy vai trß to lín cña m×nh trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i lµm ¨n thËt sù hiÖu qu¶ mµ tríc hÕt lµ
ph¶i qu¶n lý, sö dông tèt c¸c nguån ®Çu vµo. Do ®ã viÖc qu¶n lý tèt tiÒn l¬ng,
thu nhËp - mét trong nh÷ng chi phÝ ®Çu vµo lµ hÕt søc cÇn thiÕt, lµm sao ®Ó sö
dông hiÖu qu¶ nhÊt chi phÝ tiÒn l¬ng, ph¸t huy ®îc vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ cña
tiÒn l¬ng.
Trong thêi gian võa qua vÊn ®Ò qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc mÆc dï ®· ®îc nhiÒu nhµ qu¶n lý, nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn nhng
do tiÒn l¬ng mét mÆt lµ vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p vµ nh¹y c¶m, mÆt kh¸c tiÒn l¬ng
trong c¬ chÕ thÞ trêng vÉn lµ mét vÊn ®Ò míi nªn viÖc ®a ra c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng vµ cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn
nay. Nã cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ®éng lùc ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng kinh tÕ,
n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ níc, khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng tõ mçi ngêi lao ®éng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò vµ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña
tËp thÓ c¸n bé Vô TiÒn l¬ng - TiÒn c«ng - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o GS.TS Ph¹m §øc Thµnh, t«i ®·
1

®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong
c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc”.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh nh sau:
PhÇn I: ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp
trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý
tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc.
T«i ®· cè g¾ng tr×nh bµy vÊn ®Ò...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, níc ta ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vËn
®éng theo c¬ cthÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× c¸c doanh nghiÖp Nhµ
níc næi lªn lµ mét bé phËn quan träng, lµ chç dùa ®Ó kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vai t
chñ ®¹o. Th«ng qua nã, Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt nÒn kinh
tÕ, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN. Trong khi ®ã mét
doanh nghiÖp Nhµ níc cßn nhiÒu tiªu cùc, lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶
thua lç. V× vËy mét yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc
- c¸c doanh nghiÖp n¾m gi÷ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc träng yÕu cña nÒn kinh
thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng m¹nhthùc sù trë thµnh mét lùc lîng vËt chÊt
hïng m¹nh.
§Ó thÓ ®øng v÷ng ph¸t huy vai trß to lín cña m×nh trong nÒn kinh
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i lµm ¨n thËt hiÖu qutríc hÕt
ph¶i qu¶n lý, dông tèt c¸c nguån ®Çu vµo. Do ®ã viÖc qu¶n lý tèt tiÒn l¬ng,
thu nhËp - mét trong nh÷ng chi phÝ ®Çu vµo lµ hÕt søc cÇn thiÕt, lµm sao ®Ó
dông hiÖu qu¶ nhÊt chi phÝ tiÒn l¬ng, ph¸t huy ®îc vai trß ®ßn bÈy kinh cña
tiÒn l¬ng.
Trong thêi gian võa qua vÊn ®Ò qu¶n tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh
nghiÖp N níc mÆc ®· ®îc nhiÒu nhµ qu¶n lý, nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn nhng
do tiÒn l¬ng mét mÆt lµ vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p vµ nh¹y c¶m, mÆt kh¸c tiÒn l¬ng
trong chÕ thÞ trêng vÉn mét vÊn ®Ò míi nªn viÖc ®a ra c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÕ qu¶n tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng vµ cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn
nay. liªn quan chÆt chÏ ®Õn ®éng lùc ph¸t triÓn t¨ng trëng kinh tÕ,
n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ níc, khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng tõ mçi ng-
êi lao ®éng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®îc gióp ®ì nhiÖt t×nh cña
tËp thÓ c¸nVô TiÒn l¬ng - TiÒn c«ng - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµhéi,
®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o GS.TS Ph¹m §øc Thµnh, t«i ®·
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN 9 10 928