Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BiÓu 1:

§¬n vÞ:
Bé phÇn:

B¶ng chÊm c«ng
Th¸ng …… n¨m ……..
Ngµy trong th¸ng

CÊp bËc
Sè
TT

l¬ng
Hä vµ tªn

hoÆc cÊp

1

2

3

4

5

6

7

1

bËc chøc

2

3

4

5

6

7

vô
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

…

MÉu sè 01- L§TL
Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT
ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh
Quy ra c«ng

Sè
Sè c«ng
Sè c«ng
c«ng h- Sè c«ng nghØ viÖc
Sè
nghØ,
ëng l- hëng l- ngõng
c«ng h31 32
ngõng viÖc
¬ng, ¬ng thêi viÖc hëng
ëng
Ký hiÖu chÊm c«ng
hëng….% ls¶n
gian
100% lBHXH
¬ng
phÈm
¬ng
8 9
- L¬ng SP:
K
- L¬ng thêi gian:
+
- èm, ®iÒu dìng:
¤
- Con èm:
Cè
- Thai s¶n:
TS
- NghØ phÐp:
P
- Héi nghÞ häc tËp:
H
- NghØ bï:
NB
- NghØ kh«ng l¬ng: Ro
- Ngõng viÖc:
N
- Tai n¹n:
T
- Lao ®éng nghÜa vô: L§

Ngêi chÊm c«ng

Phô tr¸ch bé phËn

Ngêi duyÖt

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

BiÓu 3:

§¬n vÞ: C«ng ty CTGTIII
Bé phÇn: Phßng TCHC - Y tÕ

Sè
TT

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hä vµ tªn

CÊp bËc
l¬ng
hoÆc cÊp
bËc chøc
vô

B¶ng chÊm c«ng
Th¸ng 8 n¨m 2002
Ngµy trong th¸ng

C
609.000
688.800
590.100
525.000
573.300
4.272.500
453.600
417.900
445.200
357.000
357.000
445.200

2

3

4

5

6

7

1
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
R

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
¤
+
R

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
R

4
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

5
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
R

6
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
R

7
¤
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
R

0

B
§oµn M¹nh Hïng
NguyÔn Quèc Kh¸nh
Lý ThÕ Khang
TrÇn Kim Dung
NguyÔn Hïng Cêng
NguyÔn V¨n Kh¸nh
NguyÔn Lª TiÕn
Hå ThÞ Xu©n
NguyÔn ThÞ SInh
Phïng Huy lùc
NguyÔn ThÞ H¬ng
Hoµng H÷u TuÊn
Vò H÷u NghiÖp

1

0

0

0

0

…

0

…

3
1

3
2

8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
R

9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
R

0

MÉu sè 01-L§TL

Sè c«ng
Sè
Sè
nghØ viÖc Sè c«ng
c«ng c«ng hngõng
nghØ,
hëng l- ëng lviÖc h- ngõng viÖc
¬ng,
¬ng
ëng
hëng….%
s¶n
thêi
100% ll¬ng
phÈm
gian
¬ng
32
33
34
35
25
26
26
25
26
26
26
26
26
26
25
26
26

0

Ngêi chÊm c«ng

Phô tr¸ch bé phËn

Ngêi duyÖt

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

Sè
c«ng
hëng
BHXH
36
1

Ký hiÖu
chÊm c«ng

37

BiÓu 2:
B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô ë c¸c doanh nghiÖp
§¬n vÞ tÝnh: 1000®
Chøc danh
1
1. Chuyªn viªn cao cÊp kinh tÕ
viªn cao cÊp, kü s cao cÊp
- HÖ sè
- Møc l¬ng

2

3

4,57
4,86
5,15
959,7 1020,6 1081,5

2. Chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ
viªn chÝnh, kü s chÝnh
- HÖ sè
3,26
- Møc l¬ng
684,4
4. C¸n sù, kü thuËt viªn
- HÖ sè
1,78
- Møc l¬ng
373,8
5. Nh©n viªn v¨n th
- HÖ sè
1,22
- Møc l¬ng
256,2

4

HÖ sè, møc l¬ng
5
6
7

8

9

10

11

12

5,44
1142,
4

3,54
743,4

3,82
802,2

4,1
861,0

4,38 4,66
...
BiÓu 1:
§¬n vÞ:
Bé phÇn:
B¶ng chÊm c«ng
Th¸ng n¨m ..…… ……
MÉu sè 01- L§TL
Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT
ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh
TT
Hä vµ tªn
CÊp bËc
l¬ng
hoÆc cÊp
bËc chøc
Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng
1 2 3 4 5 6 7 31 32
c«ng h-
ëng l-
¬ng,
s¶n
phÈm
Sè c«ng
hëng l-
¬ng thêi
gian
Sè c«ng
nghØ viÖc
ngõng
viÖc hëng
100% l-
¬ng
Sè c«ng
nghØ,
ngõng viÖc
hëng….% l-
¬ng
c«ng h-
ëng
BHXH
Ký hiÖu chÊm c«ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - L¬ng SP: K
- L¬ng thêi gian: +
- èm, ®iÒu dìng: ¤
- Con èm:
- Thai s¶n: TS
- NghØ phÐp: P
- Héi nghÞ häc tËp: H
- NghØ bï: NB
- NghØ kh«ng l¬ng: Ro
- Ngõng viÖc: N
- Tai n¹n: T
- Lao ®éng nghÜa vô:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ngêi chÊm c«ng
(Ký, hä tªn)
Phô tr¸ch bé phËn
(Ký, hä tªn)
Ngêi duyÖt
(Ký, hä tªn)
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL tiền lương 9 10 10