Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Æt vÊn ®Ò
Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i, mçi doanh nghiÖp ®îc xem nh mét tÕ bµo sèng cÊu
thµnh nªn toµn bé nÒn kinh tÕ. TÕ bµo ®ã cÇn cã qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt víi m«i trêng
bªn ngoµi th× míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Vèn chÝnh lµ ®èi tîng cña qu¸ tr×nh trao
®æi ®ã, nÕu thiÕu hôt doanh nghiÖp sÏ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng ®¶m b¶o sù
sèng cho doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c vèn lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
bÊt kú doanh nghiÖp nµo.Trong c¬ chÕ cò c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc bao cÊp hoµn
toµn vÒ vèn nhng khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp hoµn toµn ph¶i
tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh
v× vËy vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn trong doanh nghiÖp trë nªn v« cïng quan träng.
Vèn lu ®éng lµ mét bé phËn cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh, nã tham gia vµo hÇu hÕt
c¸c giai ®o¹n cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cã
t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Lµ mét C«ng ty cæ phÇn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y C«ng ty cæ phÇn Ch¬ng D¬ng gÆp khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt nhÊt lµ vÒ t×nh h×nh sö
dông vèn lu ®éng. VÊn ®Ò cÊp b¸ch cña C«ng ty lµ t×m ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, sau khi häc xong tr¬ng tr×nh kho¸ häc, ®îc sù nhÊt
trÝ cña khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh vµ thÇy gi¸o híng dÉn, em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò
tµi: " Nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty cæ phÇn
Ch¬ng D¬ng - Hµ Néi".
* Môc tiªu cña ®Ò tµi:
- §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty
- §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng .
* §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu:
Chuyªn ®Ò nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty.

1

Nghiªn cøu trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003.
* Néi dung nghiªn cøu:
+ §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
+ §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông vèn lu ®éng.
Ph©n tÝch kÕt cÊu vèn lu ®éng trong c¸c kh©u:
. Vèn lu ®éng trong kh©u dù tr÷.
. Vèn lu ®éng trong kh©u s¶n xuÊt.
. Vèn lu ®éng trong kh©u lu th«ng.
+ Ph©n tÝch t×nh h×nh chu chuyÓn vèn lu ®éng.
. Vßng quay vèn lu ®éng.
. Kú lu©n chuyÓn vèn lu ®éng.
. HÖ sè ®¶m nhËn vèn lu ®éng.
- §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty.
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu vµ thu thËp c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn
cøu. KÕ thõa c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o, ph...
§Æt vÊn ®Ò

 !"#$%$&'(')*+,'-
 (+.*&'#/012&'('
)$34"56&",557
#89$&"&*1!".*&'2
":#';<&+
*!*"9;='-&5
72*!0*='&*!&5"#>0
*(*?9*!51@*A3*''B *,C'D#
/11?2*5"$*%
&2":5"#E$5A3*1$
&4+"565"2#
F>,9)%&"1?'G6%
H9>,9)%>;E;I"$"6*!!I1*!((A
3*1#/!&2>,91('5&JH
5A3*1#
K&L?M' "D';'("&D7
'02"N5'=OE*%9&+P17D!
Q" Nghiªn cøu t×nhnh qu¶n dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty phÇn
Ch¬ng D¬ng - Hµ Néi".
* Môc tiªu cña ®Ò tµi:
RS&&((51@*A3*1>,9
RS!5&JH5A3*1#
* §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu:
>9 ! M*!((51@*A3*12>,9#
T
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN 9 10 846