Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý KD

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh x¨ng dÇu H¶i D¬ng, víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· häc cïng víi sù ®Þnh híng cña thÇy gi¸o híng dÉn t«i ®· cè g¾ng
nghiªn cøu vµ t×m hiÓu, thu thËp c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ ë chi nh¸nh x¨ng dÇu H¶i
D¬ng ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh c¬ b¶n cña Chi nh¸nh.
Chi nh¸nh x¨ng dÇu H¶i D¬ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh kinh doanh cña chi nh¸nh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
H¬n n÷a chi nh¸nh l¹i lµ ®¬n vÞ ®¹i diÖn duy nhÊt cña PETROLIMEX t¹i H¶i
D¬ng, chi nh¸nh cã hÖ thèng kªnh ph©n phèi kh¸ ®a d¹ng, ngoµi ra chi nh¸nh
cßn cã hÖ thèng tuyÕn èng vËn hµnh b¬m chuyÓn cung cÊp x¨ng dÇu cho c¸c
®¬n vÞ trong ngµnh nh C«ng ty x¨ng dÇu KVI, C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh,
C«ng ty x¨ng dÇu Hµ Nam Ninh. Cïng víi mèi quan hÖ c«ng t¸c cña b¶n th©n
víi chi nh¸nh x¨ng dÇu H¶i D¬ng vµ kh¶ n¨ng thu thËp, khai th¸c sè liÖu phôc
vô b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®îc tèt nhÊt, nªn t«i ®· m¹nh d¹n chän chi
nh¸nh x¨ng dÇu H¶i D¬ng lµm c¬ së thùc tËp cho m×nh.
Trong thêi gian thùc tËp t«i ®· nhËn ®îc sù híng dÉn tËn t×nh, chu ®¸o
cña thÇy gi¸o §ç Hoµng Toµn vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi
nh¸nh x¨ng dÇu H¶i D¬ng gióp t«i hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy.
Do tr×nh ®é tiÕp thu häc tËp cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, thêi gian
nghiªn cøu cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c
lÜnh vùc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong sù ®ãng gãp gióp ®ì cña thÇy gi¸o,
c« gi¸o khoa Khoa häc qu¶n lý Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ®Ó em hoµn
thµnh tèt bµi chuyªn ®Ò nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña
c¸c b¸c, c¸c anh chÞ trong c¬ quan vµ sù tËn t×nh híng dÉn cña thÇy gi¸o §ç
Hoµng Toµn.
Sinh viªn thùc hiÖn

SV: Hoµng V¨n Trêng

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I: Qu¶n lý kinh doanh

Toµn cÇu ho¸ lµ mét trong nh÷ng qu¸ tr×nh x· héi ho¸ ngµy cµng trë
nªn s©u s¾c, qua ®ã c¸c thÞ trêng ®îc më réng, c¸c c¬ héi cho mçi quèc gia
còng ®îc gia t¨ng, mÆt kh¸c nã t¹o ra mét m«i trêng c¹nh tranh rÊt gay g¾t vµ
nã trë thµnh nh©n tè ®e do¹ tíi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia.
§Ó ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ th× c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam víi t c¸ch lµ chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ, lµ tÕ bµo cña x· héi, lµ
nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña
m×nh. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

!"#$%&'#()*+,#$-.
/"01234#5!6c
#3!078#9:;9<#='4
>)?
902=@A0
2#7*11 )B#(03?
990#(#@*4)CDEFGHIDJ
K@- /7- #0
LK@-*!-0>2*34
#(0,*MNH,*0OP1
,*0A2A?&2-;@,)>7
0  '-9@Q
Q>-@#R-4/,#$2%
902'621?
,#$#R'+1#
)*ST0003>=,7/
U,00#R0*?
1#=!%)>7L5!
/"K/;1123078#
9:;9<#='4 ) ,3
V''K4#(?M82'#KKU#W)*
, M%;9<S%M!X-7#3Y20
0->0*/#50*?
J702'U#W@1#5 @9R)
>(;0'1+)*ST
00?
O/@
SV: Hoµng V¨n Trêng
Z
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý KD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý KD - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý KD 9 10 159