Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan lý
tËp chung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã
kh¨n trë ng¹i nhng c¬ chÕ nµy còng t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho nh÷ng
nhµ kinh doanh cã tµi t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho s¶n xuÊt kinh doanh tèt.
VËy c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i tËp chung mäi trÝ lùc tiÕp cËn th«ng tin nhanh
®Ó sím ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèt cã lîi cho doanh nghiÖp cña m×nh.
HiÖn nay mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn cã lîi nhuËn cao vµ g©y
®îc uy tÝn trªn thÞ trêng, tríc hÕt ph¶i ®ßi hái qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp
thêi lÊy thu bï chi cã l·i. Trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu
vÒ ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, thµnh phÈm ®Õn kh©u tiªu thô, lµm sau cã l·i, thùc
hiÖn tèt tiªu thô thµnh phÈm doanh nghiÖp sÏ hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ
cña s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªu tôc, sp tiªu thô nhanh,
tho¶ m·n nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
VÊn ®Ò cÊp b¸ch ®îc ®Æt ra hiÖn nay mçi doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng
n©ng cao chÊt lîng t¨ng cêng sè lîng sp hµng ho¸, mµ cßn t×m biÖn ph¸p h¹
gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· më réng thÞ trêng ¸p dôn réng r·i c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cã nh vËy doanh nghiÖp
míi thu håi vèn nhanh h¹n chÕ nh÷ng rñi ro kinh doanh, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn t¸i
s¶n xuÊt më réng vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Nhng lµm tèt c«ng viÖc ®ã kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, bë c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm cã tÝnh tæng hîp vµ phøc t¹p, nã ®ßi hái nhiÒu c«ng viÖc tõ chiÕn lîc s¶n
phÈm, chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc thÞ trêng ®Õn tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc
mÆt hµng ®ã.

XuÊt ph¸t tõ mÆt lý luËn vµ thùc hiÖn ®Æt ra cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm, sau khi ®i s©u vµo kh¶o s¸t nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c nµy, ë
ct em ®· chän ®Ò tµi cho b¸o c¸c thùc ctËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty xuÊt
nhËp khÈu Th¸i Nguyªn”
Néi dung cña b¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh.

PhÇn Mét: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp.

PhÇn Hai: T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty.

PhÇn Ba: Mét sè ph¬ng híng nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô.

Tµi liÖu tham kh¶o
1. B¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty
2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ xuÊt nhËp khÈu.
3. Tæ chøc qu¶n lý.
Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp 1.
4. Qu¶n ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan
tËp chung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã
kh¨n trë ng¹i nhng chÕ nµy còng t¹o ra nhiÒu héi lµm giµu cho nh÷ng
nhµ kinh doanh cã tµi t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho s¶n xuÊt kinh doanh tèt.
VËy c¸c nhµ qu¶n ph¶i tËp chung mäi t lùc tiÕp cËn th«ng tin nhanh
®Ó sím ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèt cã lîi cho doanh nghiÖp cña m×nh.
HiÖn nay mçi ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh muèn lîi nhuËn cao g©y
®îc uy tÝn trªn thÞ trêng, tríc hÕt ph¶i ®ßi hái qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp
thêi lÊy thu chi l·i. Trong ®¬n s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu
®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, thµnh phÈm ®Õn kh©u tiªu thô, lµm sau l·i, thùc
hiÖn tèt tiªu thô thµnh phÈm doanh nghiÖp hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh
cña s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªu tôc, sp tiªu thô nhanh,
tho m·n nhu cÇu cña ht ®éng n xuÊt kinh doanh cña doanh nghp.
VÊn ®Ò cÊp b¸ch ®îc ®Æt ra hiÖn nay mçi doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng
n©ng cao chÊt lîng t¨ng cêng lîng sp hµng ho¸, mµ cßn t×m biÖn ph¸p
gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· më réng thÞ trêng ¸p dôn réng r·i c¸c ph-
¬ng thøc n hµng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm nh vËy doanh nghiÖp
míi thu håi vèn nhanh h¹n chÕ nh÷ng rñi ro kinh doanh, ®ã cã ®iÒu kiÖn t¸i
s¶n xuÊt më réng vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Nhng lµm tèt c«ng viÖc ®ã kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm cã tÝnh tæng hîp vµ phøc t¹p, nã ®ßi hái nhiÒu c«ng viÖcchiÕn lîc s¶n
phÈm, chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc thÞ trêng ®Õn chøc n xuÊt chøc
mÆt hµng ®ã.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên 9 10 29