Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o thùc tËp

qu¶n lý vµ cung øng NVL

Lêi më ®Çu.
§Ó bÊt cø mét ho¹t ®éng tËp thÓ nµo ®îc tiÕn hµnh vµ ®¹t kÕt qu¶ mong muèn,
cÇn ph¶i cã sù ®iÒu hµnh qu¶n lý. Lªnin ®· tõng nãi ®Ó ®éc tÊu vÜ cÇm ngêi ch¬i chØ
cÇn ®iÒu chØnh chÝnh m×nh nhng trong mét dµn nh¹c th× ph¶i cã nh¹c trëng. Trong
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng vËy, ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn vµ t¨ng trëng vÒ quy
m« cho doanh nghiÖp rÊt cÇn sù l·nh ®¹o qu¶n lý chÆt chÏ, khoa häc. §ã lµ trong
doanh nghiÖp nãi chung nhng ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ còng cßn
®ßi hái ë mçi bé phËn ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch ho¹t ®éng riªng cè nhiªn kh«ng xa rêi
môc tiªu cña doanh nghiÖp. Cung øng vµ qu¶n lý vËt t lµ mét bé phËn nh vËy, c«ng
t¸c nµy gãp mét phÇn rÊt quan träng vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ cã
¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh.
Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm,
trong c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín (50%60%). ChÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn
viÖc qu¶n lý vµ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Mµ qu¶n lý vµ sö dông tiÕt kiÖm
nguyªn vËt liÖu (NVL) lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng gãp phÇn h¹ gi¸
thµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm.
Qu¶n lý vµ sö dông tèt NVL lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ
Níc. H¬n n÷a trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo viÖc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý NVL ®Òu
rÊt cÇn thiÕt vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp.
Trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ngµy nay, XÝ nghiÖp X55 còng rÊt chó träng ®Õn
c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng NVL nh»m h¹ gi¸ thµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n©ng
cao uy tÝn cña XÝ nghiÖp trªn thÞ trêng. XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn vµo
viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ cung øng NVL, song do nh÷ng nguyªn nh©n chñ
quan còng nh kh¸ch quan nªn c«ng t¸c trªn cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i .

NguyÔn ThÞ BÝch H¹nh

1

c«ng nghiÖp 42a

B¸o c¸o thùc tËp

qu¶n lý vµ cung øng NVL

Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp X55, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi

“Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n
xuÊt ®å dïng häc cô huÊn luyÖn X55”
B¸o c¸o gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Tæng quan vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp X55.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng nguyªn vËt liÖu ë XÝ
nghiÖp X55.
PhÇnIII: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng nguyªn vËt
liÖu t¹i XÝ nghiÖp X55.
Bµi b¸o c¸o ®îc hoµn thµnh víi sù chØ dÉn tËn t×nh cña:
C« gi¸o TrÇn ThÞ Th¹...
B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vµ cung øng NVL
Lêi më ®Çu.
§Ó bÊt mét ho¹t ®éng tËp thÓ nµo ®îc tiÕn hµnh ®¹t kÕt qu¶ mong muèn,
cÇn ph¶i ®iÒu hµnh qu¶n lý. Lªnin ®· tõng nãi ®Ó ®éc tÊu cÇm ngêi ch¬i chØ
cÇn ®iÒu chØnh chÝnh m×nh nhng trong mét dµn nh¹c th× ph¶i nh¹c trëng. Trong
ho¹t ®éng n xuÊt kinh doanh còng vËy, ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn t¨ng trëng quy
cho doanh nghiÖp rÊt cÇn l·nh ®¹o qu¶n chÆt chÏ, khoa häc. §ã trong
doanh nghiÖp nãi chung nhng ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ còng cßn
®ßi hái ë mçi phËn ®Òu ph¶i ho¹ch ho¹t ®éng riªng nhiªn kh«ng xa rêi
môc tiªu cña doanh nghiÖp. Cung øng qu¶n vËt t mét phËn nh vËy, c«ng
t¸c nµy gãp mét phÇn rÊt quan träng vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh.
Nguyªn vËt liÖu mét trong nh÷ng yÕu cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm,
trong cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm träng lín (50%-
60%). ChÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn
viÖc qu¶n dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. qu¶n dông tiÕt kiÖm
nguyªn vËt liÖu (NVL) mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng gãp phÇn gi¸
thµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm.
Qu¶n dông tèt NVL mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng Nhµ
Níc. H¬n n÷a trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo viÖc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý NVL ®Òu
rÊt cÇn thiÕt vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp.
Trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ngµy nay, nghiÖp X55 còng rÊt chó träng ®Õn
c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng NVL nh»m h¹ gi¸ thµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n©ng
cao uy tÝn cña XÝ nghiÖp trªn thÞ trêng. XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn vµo
viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n cung øng NVL, song do nh÷ng nguyªn nh©n chñ
quan còng nh kh¸ch quan nªn c«ng t¸c trªn cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i .
NguyÔn ThÞ BÝch H¹nh c«ng nghiÖp 42a
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55 9 10 440