Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn V¨n L¬ng

më ®Çu
NÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¹nh tranh gay g¾t ®· g©y
kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong khã kh¨n
®ã lµ ho¹t ®éng b¸n hµng. VËy ®Ó b¸n ®îc hµng c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh
tranh ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do vËy doanh
nghiÖp ph¶i b»ng mäi gi¸ ®Ó ®a s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng..
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty muèi Thanh Ho¸, t«i ®· ®îc
quan s¸t, t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc
biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ
trêng.
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
gióp C«ng ty t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tõ ®ã cã thÓ
cñng cè vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ phÇn cña C«ng ty, em ®· lùa chän ®Ò tµi:
“ T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng ë C«ng ty Muèi Thanh Ho¸” ®Ó
thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Trong giíi h¹n vÒ ph¹m vi vµ thêi
gian nghiªn cøu, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò c¬
b¶n sau:
-Sù ra ®êi cña,sù thay ®æi cña C«ng ty vµ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ chÝnh trÞ
¶nh hëng ®Õn c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng t¹i C«ng ty
muèi Thanh Ho¸
- Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c yÕu tè, c¸c qu¸ tr×nh chi tiÕt cña qu¶n trÞ ho¹t
®éng b¸n hµng.
- §Ò xuÊt mét sè quan ®iÓm chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn c¸c yÕu tè cña
qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë c«ng ty muèi Thanh Ho¸
Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng
Ch¬ng 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty muèi Thanh Ho¸
Ch¬ng 2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶n trÞ b¸n hµng
Ch¬ng 3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ b¸n hµng
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o híng dÉn Th.s TrÇn Quang
Huy, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty muèi Thanh Ho¸, Tr¹m trëng tr¹m kinh doanh
tiÕp thÞ muèi Thanh Ho¸ t¹i Hµ Néi ®· quan t©m gióp ®ì em thùc hiÖn
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy.

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn V¨n L¬ng
Ch¬ng I

Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Muèi Thanh Ho¸
vµ mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt ¶nh hëng ®Õn
c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng cña c«ng ty
I. Giíi thiÖu chung.

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸
TiÒn th©n cña C«ng ty lµ chi côc c«ng nghiÖp muèi Thanh Hãa, n¨m
1985 chi côc c«ng nghiÖp Thanh Hãa gi¶i thÓ ®Ó thµnh lËp 4 doanh nghiÖp:
+ C«ng ty Muèi TÜnh Gia
+ C«ng ty Muèi HËu Léc
+ XÝ nghiÖp Muèi H¶i Ch©u
+ XÝ nghiÖp xµ phßng hãa chÊt
Vµ mét phßng muèi lµm chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc trùc thuéc së thñy
s¶...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng
më ®Çu
NÒn kinh t trêng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¹nh tranh gay g¾t ®· g©y
kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong khã kh¨n
®ã ho¹t ®éng b¸n ng. VËy ®Ó b¸n ®îc hµng c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh
tranh ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ pt triÓn. Do vËy doanh
nghiÖp ph¶i b»ng mäi gi¸ ®Ó ®a s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng..
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty muèi Thanh Ho¸, t«i ®· ®îc
quan s¸t, t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc
biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ
trêng.
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
gióp C«ng ty t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n tho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tõ ®ã cã thÓ
cñng ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ phÇn cña C«ng ty, em ®· lùa chän ®Ò tµi:
T¨ng c êng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng ë C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ ®Ó
thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Trong giíi h¹n ph¹m vi vµ thêi
gian nghiªn cøu, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em nghiªn cøu mét vÊn ®Ò
b¶n sau:
-Sù ra ®êi cña,sù thay ®æi cña C«ng ty vµ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ chÝnh trÞ
¶nh hëng ®Õn c¸c biÖn pp t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng t¹i C«ng ty
muèi Thanh Ho¸
- Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c yÕu tè, c¸c qu¸ tr×nh chi tiÕt cña qu¶n trÞ ho¹t
®éng b¸n hµng.
- §Ò xuÊt mét quan ®iÓm chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn c¸c yÕu cña
qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë c«ng ty muèi Thanh Ho¸
Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng
Ch¬ng 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty muèi Thanh Ho¸
Ch¬ng 2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶n trÞ b¸n hµng
Ch¬ng 3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ b¸n hµng
- Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o híng dÉn Th.s TrÇn Quang
Huy, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty muèi Thanh Ho¸, Tr¹m trëng tr¹m kinh doanh
tiÕp thÞ muèi Thanh Ho¸ t¹i Néi ®· quan t©m gióp ®ì em thùc hiÖn
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá 9 10 198