Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CH¦¥NG I

Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc vµ qu¶n lý
chiÕn lîc
I - Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc kinh doanh

1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh
1.1. C¸c quan ®iÓm vÒ chiÕn lîc kinh doanh
Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ chiÕn lîc. Tuú theo
môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau vµ vµo tõng thêi kú ph¸t triÓn kh¸c nhau mµ
c¸c nhµ kinh tÕ cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn lîc.
Theo General Ailleret, chiÕn lîc lµ “viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng con ®êng vµ
nh÷ng ph¬ng tiÖn vËn dông ®Ó ®¹t tíi c¸c môc tiªu ®· ®îc x¸c ®Þnh th«ng
qua c¸c chÝnh s¸ch”.
F.J.Gouillart l¹i cho r»ng chiÕn lîc cña c¸c nhµ doanh nghiÖp lµ “toµn
bé c¸c quyÕt ®Þnh nh»m vµo viÖc chiÕm ®îc c¸c vÞ trÝ quan träng, phßng thñ
vµ t¹o c¸c kÕt qu¶ khai th¸c vµ sö dông ngay ®îc”.
“ ChiÕn lîc lµ nghÖ thuËt phèi hîp c¸c hµnh ®éng vµ ®iÒu khiÓn chóng
nh»m ®¹t tíi c¸c môc tiªu dµi h¹n “ (G. Hissh).
“ ChiÕn lîc cña doanh nghiÖp lµ nh»m ph¸c ho¹ nh÷ng quÜ ®¹o tiÕn
triÓn ®ñ v÷ng ch¾c vµ l©u dµi, chung quanh quÜ ®¹o ®ã cã thÓ s¾p xÕp nh÷ng
quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng hµnh ®éng chÝnh x¸c cña doanh nghiÖp” ( Alain Charlec
Martinet).
Mét sè nhµ kinh tÕ trªn thÕ giíi ®· thèng nhÊt chiÕn lîc kinh doanh víi
chiÕn lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. §¹i diÖn cho quan niÖm nµy lµ c¸c nhµ
kinh tÕ cña BCG, theo ®ã hä cho r»ng “chiÕn lîc ph¸t triÓn lµ chiÕn lîc
chung cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c bé phËn cña chiÕn lîc thø cÊp lµ:
chiÕn lîc marketing, chiÕn lîc tµi chÝnh, chiÕn lîc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn...
Nhng ®èi víi M. Parter vµ K. Ohmac, môc ®Ých cña chiÕn lîc kinh
doanh lµ mang l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt nh»m t¹o lËp lîi thÕ c¹nh
tranh cho doanh nghiÖp.
Theo c¸ch tiÕp cËn th«ng thêng, chiÕn lîc lµ hÖ thèng c¸c môc tiªu dµi
h¹n, c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p chñ yÕu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ tµi chÝnh
vµ vÒ gi¶i quyÕt nh©n tè con ngêi nh»m ®a doanh nghiÖp ph¸t triÓn lªn mét
bíc míi vÒ chÊt.

1.2. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc
Tõ c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn lîc, chóng ta cã thÓ rót ra ®îc
mét kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ chiÕn lîc nh sau:
ChiÕn lîc lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm, c¸c môc ®Ých vµ c¸c môc tiªu c¬
b¶n cïng c¸c gi¶i ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch nh»m sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c
nguån lùc, lîi thÕ, c¬ héi cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Ò ra
trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh.
ChiÕn lîc kinh doanh mang c¸c ®Æc ®iÓm :
- ChiÕn lîc kinh doanh lµ c¸c chiÕn lîc tæng thÓ cña doanh nghiÖp x¸c
®Þnh c¸c môc tiªu vµ ph¬ng híng kinh doanh trong thêi kú t¬ng ®èi dµi (5;10
n¨m...) vµ ®îc qu¸n triÖt mét c¸ch ®Çy ®ñ trong tÊt c¶...
CH¦¥NG I
Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc vµ qu¶n lý
chiÕn lîc
I - Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc kinh doanh
1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh
1.1. C¸c quan ®iÓm vÒ chiÕn l îc kinh doanh

 !""# $%"
"& '
()*"+',-& $ "
& %. '/0 123,-4 
56
78(19 :"0 '%"+"
;<=-9"'-> *%? :
"1@"5A0  =6
+B" '/%C%"< "D
9120"1+E(F55G
+ B:0 '%"9%1& H1
:& I"J0"* H15I%,%&
=-"& "< ,:0 '%6E)B
KG
K<5C" 23C 02
%0 '%L10''"=""
:MB(*>9 +%"
 :0 '%*; N;<%/:!%"O
 *"* !"%
P C2KQ"RS*:
0" 1& '/91/%1
0 '%
%/4 $ *"'C 0"
1*5";'%%:=5@,0"
" @=JC$90 '%%<
;22
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị chiến lược - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị chiến lược 9 10 757