Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị mua hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang chuyÓn ho¸ m¹nh
mÏ sang c¬ chÕ thÞ trêng, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý
cña nhµ níc.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ,
c¸c doanh nghiÖp ®· vµ ®ang kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cßn
tån t¹i cña cña chÕ cò. Tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp bíc
sang c¬ chÕ qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng thµnh tùu lín t¹o nªn mét
bíc ngoÆt lÞch sö trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Do vËy c¸c
doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i n¾m v÷ng ®îc thÞ
hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu ®ã.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ cã ®îc sù ph¸t triÓn nh vËy, nã ®ßi
hái ph¶i cã sù t duy, lÒ lèi vµ phong c¸ch lµm viÖc trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng. §èi víi mçi doanh nghiÖp vai trß cña ngêi lao ®éng lµ rÊt quan
träng, ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét ngêi l·nh ®¹o
tµi n¨ng, quyÕt ®o¸n cã thÓ dÉn tíi doanh nghiÖp vît qua mäi khã kh¨n
®ång thêi cã thÓ doanh nghiÖp ph¸t triÓn, toµn diÖn. ChÝnh v× vËy mµ viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ lµ v« cïng quan träng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé em nhËn
thÊy c«ng ty nµy lµ c«ng ty nhµ níc vèn còng chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn
cña thêi ®¹i c«ng ty còng ®· cã rÊt nhiÒu sù thay ®æi vÒ ph¬ng thøc kinh
doanh cña m×nh, thay ®æi vÒ ph¬ng thøc b¸n hµng, ph¬ng thøc tiªu thô... tuy
nhiªn ho¹t ®éng mua hµng vÉn cha ®ù¬c quan t©m thùc sù. §©y lµ vÊn ®Ò mµ
kh«ng chØ cña c«ng ty nµy mµ gÇn nh nã tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c doanh
nghiÖp quèc doanh. Ho¹t ®éng mua hµng rÊt Ýt ®îc quan t©m ®Õn nh ho¹t ®éng
Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp

1

NguyÔn ThÞ H¬ng
Líp K36A4

LuËn v¨n tèt nghiÖp
b¸n hµng. C¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Õn viÖc mang l¹i lîi nhuËn cho doanh
nghiÖp h¬n lµ quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ mua hµng. ViÖc mua hµng cha ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng xøng víi vÞ trÝ cña nã. Trong khi mua hµng l¹i lµ kh©u tiªn,
c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mua hµng nh»m t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho
ho¹t ®éng b¸n hµng, ho¹t ®«ng b¸n hµng cã ®îc tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt
nhiÒu vµo ho¹t ®éng mua hµng. H¬n n÷a mua hµng tèt t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi
nhuËn. ChÝnh v×...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh níc ta ®· ®ang chuyÓn ho¸ m¹nh
sang c¬ chÕ thÞ trêng, theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa cã qu¶n
cña nhµ níc.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ,
c¸c doanh nghiÖp ®· ®ang kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cßn
tån t¹i cña cña chÕ cò. Tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp bíc
sang c¬ chÕ qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Sau h¬n m-
êi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng thµnh tùu lín t¹o nªn mét
bíc ngoÆt lÞch trong ph¸t triÓn kinh cña ®Êt níc. Do vËy c¸c
doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i n¾m v÷ng ®îc t
hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu ®ã.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ cã ®îc sù ph¸t triÓn nh vËy, nã ®ßi
hái ph¶i t duy, lèi vµ phong c¸ch lµm viÖc trong nÒn kinh thÞ
trêng. §èi víi mçi doanh nghiÖp vai trß cña ngêi lao ®éng rÊt quan
träng, ®©y ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i ph¸t triÓn. Mét ngêi l·nh ®¹o
tµi n¨ng, quyÕt ®o¸n tdÉn tíi doanh nghiÖp vît qua mäi khã kh¨n
®ång thêi cã thÓ doanh nghiÖp ph¸t triÓn, toµn diÖn. ChÝnh v× vËy mµ viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ lµ v« cïng quan träng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ 5 Nam em nhËn
thÊy c«ng ty nµy lµ c«ng ty nhµ níc vèn còng chuyÓn m×nh tõ c¬ ctËp trung
quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ ttrêng, ®Ó theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn
cña thêi ®¹i c«ng ty còng ®· rÊt nhiÒu thay ®æi ph¬ng thøc kinh
doanh cña m×nh, thay ®æi ph¬ng thøc b¸n hµng, ph¬ng thøc tiªu thô... tuy
nhiªn ho¹t ®éng mua hµng vÉn cha ®ù¬c quan t©m thùc sù. §©y lµ vÊn ®Ò mµ
kh«ng chØ cña c«ng ty nµy gÇn nh tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c doanh
nghiÖp quèc doanh. Ho¹t ®éng mua hµng rÊt Ýt ®îc quan t©m ®Õn nh ho¹t ®éng
Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H¬ng
Líp K36A4
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị mua hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị mua hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị mua hàng 9 10 141