Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại KS Đông

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc, du lÞch
ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn vÒ nhiÒu mÆt. KÕt qu¶ nµy cña ngµnh du lÞch
ViÖt Nam cã sù ®ãng gãp quan träng cña c¸c kh¸ch s¹n. Ngµnh kinh doanh
kh¸ch s¹n ®· ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi, an ninh,®ãng gãp cho sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc
Tuy nhiªn, víi chÝnh s¸ch më cöa trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· ®Æt
ngµnh du lÞch ®øng tríc mét cuéc c¹nh tranh gay g¾t, kinh doanh kh¸ch s¹n
bÞ mét søc Ðp lín tõ nhiÒu phÝa trªn thÞ trêng. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, b¶n
th©n c¸c kh¸ch s¹n, c¸c nhµ qu¶n lý kh¸ch s¹n ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p
tÝch cùc ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn kinh doanh, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn, gi÷
v÷ng uy tÝn vµ chç ®øng trªn thÞ trêng.
Do ®Æc thï s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n, chñ yÕu lµ s¶n phÈm dÞch vô, nªn
lao ®éng cña ngµnh nµy còng rÊt ®Æc biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c ë tÝnh chÊt,
néi dung cña c«ng viÖc. Do vËy, mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng
trªn thÞ trêng cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ph¶i qu¶n lý nguån nh©n
lùc cña m×nh mét c¸ch cã khoa häc vµ hiÖu qu¶ nhÊt
Qua thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n §«ng ¸ em ®· chän ®Ò tµi chuyªn
®Ò tèt nghiÖp cña m×nh lµ “Qu¶n trÞ nh©n sù t¹i kh¸ch s¹n §«ng Á, thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” do kh¸ch s¹n §«ng Á lµ n¬i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n
viªn ®«ng ®¶o- mét n¬i mµ c«ng viÖc qu¶n trÞ nh©n sù rÊt quan träng vµ cÇn
thiÕt.
Môc tiªu cña qu¶n trÞ nh©n sù lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý, sö dông lao ®éng
mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng vÒ vËt
chÊt còng nh tinh thÇn cho ngõ¬i lao ®éng, t¹o ®éng lùc trong lao ®éng gãp
phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.

1

Trong chuyªn ®Ò nµy, dùa trªn nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty vµ víi
sù nh×n nhËn cña m×nh, em sÏ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu trong c«ng
t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i kh¸ch s¹n, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p .
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña qu¶n trÞ nh©n sù trong kh¸ch
s¹n
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i kh¸ch s¹n §«ng Á
Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù
t¹i kh¸ch s¹n §«ng Á
Qua thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n §«ng ¸ do sù h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn
thøc, vÒ thêi gian tiÕp cËn c«ng viÖc nªn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña
em cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, vÊn ®Ò nghiªn cøu cha s©u. Em rÊt mong cã ®îc
sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« còng nh ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®Ó cho
chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.

2

Ch¬ng 1
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
trong k...
Lêi më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc, du lÞch
ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn nhiÒu mÆt. KÕt qu¶ nµy cña ngµnh du lÞch
ViÖt Nam sù ®ãng gãp quan träng cña c¸c kh¸ch s¹n. Ngµnh kinh doanh
kh¸ch s¹n ®· ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi, an ninh,®ãng gãp cho sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc
Tuy nhiªn, víi chÝnh s¸ch cöa trong nÒn kinh thÞ trêng ®· ®Æt
ngµnh du lÞch ®øng tríc mét cuéc c¹nh tranh gay g¾t, kinh doanh kh¸ch s¹n
bÞ mét søc Ðp línnhiÒu phÝa trªn thÞ trêng. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, b¶n
th©n c¸c kh¸ch s¹n, c¸c nhµ qu¶n kh¸ch s¹n ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p
tÝch cùc ®Ó thÓ ph¸t triÓn kinh doanh, t¨ng doanh thu lîi nhuËn, gi÷
v÷ng uy tÝn vµ chç ®øng trªn thÞ trêng.
Do ®Æc thï s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n, chñ yÕu s¶n phÈm dÞch vô, nªn
lao ®éng cña ngµnh nµy còng rÊt ®Æc biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c ë tÝnh chÊt,
néi dung cña c«ng viÖc. Do vËy, mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng
trªn t trêng cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ph¶i qu¶n nguån nh©n
lùc cña m×nh mét c¸ch cã khoa häc vµ hiÖu qu¶ nhÊt
Qua thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n §«ng ¸ em ®· chän ®Ò tµi chuyªn
®Ò tèt nghiÖp cña m×nh Qu¶n trÞ nh©n t¹i kh¸ch s¹n §«ng , thùcÁ
tr¹ng gi¶i ph¸p do kh¸ch n §«ng Á n¬i mét ®éi ngò c«ng nh©n
viªn ®«ng ®¶o- mét n¬i c«ng viÖc qu¶n trÞ nh©n rÊt quan träng cÇn
thiÕt.
Môc tiªu cña qu¶n trÞ nh©n sù lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý, sö dông lao ®éng
mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng vËt
chÊt còng nh tinh thÇn cho ngõ¬i lao ®éng, t¹o ®éng lùc trong lao ®éng gãp
phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại KS Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại KS Đông - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại KS Đông 9 10 760