Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§Ó níc ta cã thÓ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
th× chóng ta ph¶i chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc lµ
yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã.
Mét doanh nghiÖp, hay mét tæ chøc, ®Ó cã ®îc mét ®éi ngò nh©n viªn
®¾c lùc hay mét lùc lîng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tríc tiªn doanh nghiÖp
®ã hay tæ chøc ®ã ph¶i lµm lµ ph¶i cã nghiÖp vô qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa
häc trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. §ã lµ n¾m ®îc yÕu tè con ngêi lµ ®·
n¾m trong tay ®îc h¬n nöa thµnh c«ng.
Tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ó tèi u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ
yÕu cña qu¶n trÞ nh©n lùc vµ ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ® îc
®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong
c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi h¬n n÷a
c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong hÖ thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt
lµ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi mong muèn gãp mét phÇn nhá trong
c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng t¸c
qu¶n trÞ nh©n lùc cña ViÖn luyÖn kim ®en nãi riªng, cïng víi mét sè kinh
nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc nghiÖm em chän ®Ò tµi:
"Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc
ë ViÖn luyÖn kim ®en".

1

Ch¬ng I
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc
I. Qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp

1. B¶n chÊt:
- ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, mét tæ chøc dï lín hay nhá th× yÕu tè
con ngêi lu«n ®îc coi träng nhÊt, bëi nã quyÕt ®Þnh phÇn lín thµnh c«ng
hay thÊt b¹i cña mét tæ chøc. Bëi vËy mµ qu¶n trÞ nh©n lùc lµ mét yÕu tè
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong sù qu¶n lý ®ã.
- Qu¶n trÞ nh©n lùc lµ: Tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót h×nh
thµnh, x©y dùng, sö dông vµ duy tr× ph¸t triÓn mét lùc lîng lao ®éng cã
hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng cña tæ chøc, ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng
lîi nh÷ng môc tiªu vµ tho¶ m·n ngêi lao ®éng tèt nhÊt.
- Qu¶n trÞ nh©n lùc víi môc ®Ých nh»m sö dông tèi ®a hiÖu qu¶ nguån
nh©n lùc cña doanh nghiÖp vµ cung cÊp cho doanh nghiÖp nguån nh©n lùc
cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ®ãng gãp cã hiÖu suÊt cña tõng c¸ nh©n ng êi lao
®éng, qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp liªn quan ®Õn 2 vÊn ®Ò.
+ Thø nhÊt lµ qu¶n lý con ngêi: Lµ viÖc qu¶n lý h»ng ngµy ®èi víi tËp
thÓ lao ®éng, x©y dùng nh÷ng ª kÝp, ®îc ®iÒu ®éng, ®iÒu phèi t¹o ra trong
doanh nghiÖp, cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt vÒ mÆt kinh tÕ kü
thuËt.
+ Thø hai lµ tèi u ho¸ nguån lùc: Lµ c«ng t¸c s¾p ®Æt cña nh÷ng ngêi
cã tr¸ch nhiÖm, nh÷ng kü thuËt cô thÓ vµ nh÷ng c«ng cô ®Ó ...
i i ®Çu
§Ó c ta t thùc hn tèt qu¸ tr×nh ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i h
th× chóng ta pi chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n c, v× nguån nn c
u quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã.
t doanh nghp, hay mét chøc, ®Ó ®îc mét ®éi n nh©n vn
®¾c c hay mét lùc lîng lao ®éngng u, t ®u tríc tn doanh nghiÖp
®ã hay tæ chøc ®ã pi m pi nghiÖp qu¶n lý gi, ph¶i khoa
c trong ng t¸c qn t nn c. §ã n¾m ®îc u tè con ngêi ®·
m trong tay ®îc h¬n nöa tnh c«ng.
cc qn ®Ó i u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ
u cña qu¶n trÞ nh©n lùc ®ång ti qu¶n t nh©n lùc n t¹o ra ®îc
®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao ng suÊt lao ®éng, ng t¹o trong
ng viÖc. Nn ty m quan tng sù n tht pi ®æi míi n n÷a
ng c qu¶n trÞ nn lùc trong tng doanh nghp Vt Nam. §Æc biÖt
trong c doanh nghp N níc i mong muèn p t pn nhá trong
ng c qu¶n trÞ nn lùc trong c¸c doanh nghp nãi chung ng c
qu¶n trÞ nh©n lùc a Vn luyÖn kim ®en i riªng, ng i mét kinh
nghiÖm Ýt ái trong ®ît tc nghiÖm em chän ®Ò i:
"Mét sè biÖn pp hoµn thiÖn c«ng c qu¶n t nn c
ë ViÖn luyÖn kim ®en".
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen 9 10 141