Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

Ngµy nay hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu nhËn thøc râ ®êng lèi ph¸t
triÓn kinh tÕ lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
kinh tÕ cña mét ®Êt níc. Thùc tÕ cho thÊy ChÝnh phñ c¸c níc Ch©u ¸ sau nhiÒu
thËp kû thùc hiÖn chiÕn lîc gi¶m siªu ®· nhËn ra ®îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña nã,
vµ ngay ®Çu thËp kû 60 ®· cã sù chuyÓn híng chiÕn lîc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong
níc t¨ng cêng xuÊt khÈu.
Víi kho¶ng thêi gian 25-30 n¨m hä ®· ®a ®Êt níc trë thµnh “Nh÷ng con
rång Ch©u ¸”.
ë ViÖt Nam ®Ó héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña khu vùc trong kho¶ng 15 n¨m
trë l¹i ®©y ChÝnh phñ ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi ®ã lµ sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu tõ tËp
trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ
níc. §· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc vµ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong
®iÒu kiÖn nµy Nhµ níc khuyÕn khÝch tù do s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tr¹nh trªn
thÞ trêng, chÝnh v× vËy mµ c¸c C«ng ty xÝ nghiÖp doanh nghiÖp quèc doanh vµ c¸
thÓ ®· ®îc thµnh lËp vµ ra ®êi ngµy cµng ®«ng ®¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nÒn
kinh tÕ ph¸t triÓn. Mçi mét tæ chøc ®îc thµnh lËp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô
nhÊt ®Þnh, nhng ®èi víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh
th× môc tiªu hµng ®Çu cña hä lµ vÊn ®Ò lîi nhuËn, kinh doanh cã l·i ®Ó ®¸p øng
®îc nhu cÇu tèi thiÓu lµ ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ m×nh. Tuy
chuyÓn sang c¬ chÕ kinh tÕ míi nhng l¹i quen nÕp víi tÝnh chÊt tr«ng chê û l¹i
vµo cÊp trªn, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu thö th¸ch khã kh¨n
trong mäi lÜnh vùc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tõ x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc, tuyÓn
dông lao ®éng…®Õn viÖc h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®Òu ph¶i
tù lo liÖu tÊt c¶. §Ó c¬ quan ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn
tèt c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra th× con ngêi lµ yÕu tè con ngêi. YÕu tè con ngêi lµ quan
träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c¬ quan ®¬n vÞ, lµ chñ thÓ cña
mäi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy C«ng ty, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp lu«n
lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c QTNS. Th¾ng lîi hay thÊt b¹i trong kinh doanh còng
®Òu do con ngêi t¹o nªn, con ngêi quyÕt ®Þnh hÕt thÈy. C¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c nhµ
qu¶n lý tríc khi thµnh lËp doanh nghiÖp th× c«ng viÖc ®Çu tiªn ph¶i quan t©m ®Õn
1

vÊn ®Ó nh©n sù. VÊn ®Ò sö dông con ngêi thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶, ®Ó khai th¸c
®îc hÕt tiÒm n¨ng vèn cã cña hä, lµ mét c«ng viÖc cã vai trß quan träng. §ßi hái
c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i c...
Lêi më ®Çu
Ngµy nay hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu nhËn thøc râ ®êng lèi ph¸t
triÓn kinh yÕu ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh thµnh b¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
kinh cña mét ®Êt níc. Thùc cho thÊy ChÝnh phñ c¸c níc Ch©u ¸ sau nhiÒu
thËp kû thùc hiÖn chiÕn lîc gi¶m siªu ®· nhËn ra ®îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña nã,
vµ ngay ®Çu thËp kû 60 ®· cã sù chuyÓn híng chiÕn lîc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong
níc t¨ng cêng xuÊt khÈu.
Víi kho¶ng thêi gian 25-30 n¨m ®· ®a ®Êt níc trë thµnh “Nh÷ng con
rång Ch©u ¸”.
ë ViÖt Nam ®Ó héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña khu vùc trong kho¶ng 15 n¨m
trë l¹i ®©y ChÝnh phñ ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi ®ã lµ sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu tõ tËp
trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ
níc. §· chuyÓn sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo
chÕ thÞ trêng qu¶n cña Nhµ níc ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Trong
®iÒu kiÖn nµy Nhµ níc khuyÕn khÝch do s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tr¹nh trªn
thÞ trêng, chÝnh v× vËy mµ c¸c C«ng ty xÝ nghiÖp doanh nghiÖp quèc doanh vµ c¸
thÓ ®· ®îc thµnh lËp ra ®êi ngµy cµng ®«ng ®¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nÒn
kinh ph¸t triÓn. Mçi mét chøc ®îc thµnh lËp víi chøc n¨ng nhiÖm
nhÊt ®Þnh, nhng ®èi víi c¸c quan ®¬n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh
th× môc tiªu hµng ®Çu cña vÊn ®Ò lîi nhuËn, kinh doanh l·i ®Ó ®¸p øng
®îc nhu cÇu tèi thiÓu ®¶m b¶o tån t¹i ph¸t triÓn cña ®¬n m×nh. Tuy
chuyÓn sang chÕ kinh míi nhng l¹i quen nÕp víi tÝnh chÊt tr«ng chê û l¹i
vµo cÊp trªn, c¸c c¬ quan ®¬n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu thö th¸ch khã kh¨n
trong mäi lÜnh vùc ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. Tõ x©y dùng cÊu chøc, tuyÓn
dông lao ®éng ®Õn viÖc h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®Òu ph¶i
lo liÖu tÊt c¶. §Ó quan ®¬n ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶, thùc hiÖn
tèt c¸c ho¹ch ®Ò ra th× con ngêi yÕu con ngêi. YÕu con ngêi quan
träng nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh b¹i cña quan ®¬n vÞ, chñ thÓ cña
mäi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. ChÝnh vËy C«ng ty, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp lu«n
lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c QTNS. Th¾ng lîi hay thÊt b¹i trong kinh doanh còng
®Òu do con ngêi t¹o nªn, con ngêi quyÕt ®Þnh hÕt thÈy. C¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c nhµ
qu¶n lý tríc khi thµnh lËp doanh nghiÖp th× c«ng viÖc ®Çu tiªn ph¶i quan t©m ®Õn
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN 9 10 630