Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu

3

Ch¬ng 1: kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù

5

I.C«ng t¸c Qu¶n trÞ vµ Qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp

5

1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp

5

2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù

7

3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù

9

II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù

10

1.Ph©n tÝch c«ng viÖc

10

2.TuyÓn dông nh©n sù

14

3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù

18

4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù

21

III.C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng

26

t¸c qu¶n trÞ nh©n sù
1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù

26

2.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù

30

Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c
qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y
§èng §a- Hµ Néi
I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp

32

32

1.LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi

32

2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty

33

3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty

34

4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty

35

5.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty

36

II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty(98-99-00)
1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty

1

38
38

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6

2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh
doanh

40

3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty

41

III.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty(98-99-00)

44

1.T×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty

44

1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty

44

1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty

47

2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty

49

3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty

53

3.1.T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n sù

53

3.2.T×nh h×nh ph¸t triÓn nh©n sù

56

4.T×nh h×nh ®·i ngé nh©n sù trong c«ng ty

56

5.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty

59

Ch¬ng 3: mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng
t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe
m¸y §èng §a- Hµ Néi
I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty

63

63

1.Ph©n tÝch c«ng viÖc

65

2.TuyÓn dông nh©n sù

66

3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù

67

4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù

68

II.§Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi

70

1.Ph¬ng híng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty trong thêi gian
tíi

70

2.§Þnh híng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian
tíi

71

III.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i
C«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi

73

KÕt luËn

81

Tµi liÖu tham kh¶o

82

2

Lu...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3
Ch¬ng 1: kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
I.C«ng t¸c Qu¶n trÞ vµ Qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp
5
5
1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 5
2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 7
3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 9
II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 10
1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 10
2.TuyÓn dông nh©n sù 14
3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 18
4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 21
III.C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng
t¸c qu¶n trÞ nh©n sù
26
1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù 26
2.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 30
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c
qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y
§èng §a- Hµ Néi
32
I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 32
1.LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi 32
2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 33
3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 34
4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty 35
5.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty 36
II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty(98-99-00) 38
1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty 38
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị nhân sự 9 10 594