Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quy ho¹ch sö dông ®Êt x· Thanh Giang - Thanh MiÖn - H¶i D¬ng
Lêi nãi ®Çu
§Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quÝ gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ
thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n bæ c¸c
khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh vµ quèc
phßng. §Êt lµ vËt thÓ chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh trong ®ã cã t¸c
®éng cña con ngêi. §é ph× nhiªu cña ®Êt, sù ph©n bæ kh«ng ®ång nhÊt, ®Êt
tèt lªn hay xÊu ®i, ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ cao hay thÊp tuú thuéc vµo sù
qu¶n lý Nhµ níc vµ kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p khai th¸c cña ngêi qu¶n lý, sö dông
®Êt.
C«ng t¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ sö dông ®Êt ®· ®îc HiÕn
ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 quy ®Þnh: "Nhµ níc thèng nhÊt
qu¶n lý ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt, ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých
vµ cã hiÖu qu¶" (§iÒu 18, HiÕn ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992).
§Êt ®ai ®îc t¹o thµnh trong tù nhiªn. §Êt ®ai lµ mét phÇn cña vá Tr¸i
§Êt. Song vÒ së h÷u quèc gia th× ®Êt ®ai ®îc g¾n liÒn víi chñ quyÒn l·nh thæ.
§Êt ®ai lµ cã h¹n, con ngêi kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®îc ®Êt ®ai mµ chØ cã
thÓ chuyÓn môc ®Ých sö dông tõ môc ®Ých nµy sang môc ®Ých kh¸c. §Êt ®ai
cã ®é mµu mì tù nhiªn, nÕu chóng ta biÕt sö dông vµ c¶i t¹o hîp lý th× ®Êt
®ai kh«ng bÞ tho¸i ho¸ mµ ngîc l¹i ®Êt ®ai l¹i cµng tèt h¬n.
Sö dông ®Êt ®ai ph¶i kÕt hîp mét c¸ch ®Çy ®ñ, triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶
cao nhÊt. §Êt ®ai kÕt hîp víi søc lao ®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi
nh Adam Smith ®· nãi: “Lao ®éng lµ cha, ®Êt lµ mÑ cña mäi cña c¶i”. Do ®ã,
®Êt ®ai võa lµ yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt, võa lµ yÕu tè cña quan hÖ s¶n
xuÊt.
MÆt kh¸c, ®Êt ®ai lµ c¬ së kh«ng gian ®Ó ph©n bæ c¸c khu d©n c, c¸c
c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt, v¨n ho¸ phóc lîi, x©y dùng c¸c ngµnh kinh tÕ

1

Quy ho¹ch sö dông ®Êt x· Thanh Giang - Thanh MiÖn - H¶i D¬ng
quèc d©n kh¸c trªn toµn bé l·nh thæ, x©y dùng vµ cñng cè an ninh quèc
phßng.
TØnh H¶i D¬ng lµ mét tØnh míi ®îc t¸ch tõ tØnh H¶i Hng víi tæng diÖn
tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 164.837,33 ha trong ®ã tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ
105.690,53 ha chiÕm 64% tæng diÖn tÝch.
X· Thanh Giang thuéc huyÖn Thanh MiÖn, tØnh H¶i D¬ng lµ mét x·
n«ng nghiÖp cña vïng §ång b»ng B¾c Bé, ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, c¬
cÊu ngµnh cha hîp lý, viÖc ¸p dông c¸c c«ng thøc lu©n canh tiªn tiÕn cha ®îc
tèt do ®ã cha ph¸t huy ®îc tiÒm n¨ng cña lao ®éng, cña ®Êt ®ai nªn vÉn cßn
nghÌo nµn, l¹c hËu.
NhËn thøc ®îc vai trß cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, em ®·
chän ®Ò tµi: “ Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai X· Thanh Giang - hu...
Quy ho¹ch sö dông ®Êt x· Thanh Giang - Thanh MiÖn - H¶i D¬ng
Lêi nãi ®Çu
§Êt ®ai lµ tµi nguyªn cïng quÝ gi¸, t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt,
thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, ®Þa bµn ph©n c¸c
khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ kinh tÕ, v¨n ho¸, héi, an ninh quèc
phßng. §Êt lµ vËt thÓ chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh trong ®ã cã t¸c
®éng cña con ngêi. §é ph× nhiªu cña ®Êt, sù ph©n kh«ng ®ång nhÊt, ®Êt
tèt lªn hay xÊu ®i, ®îc dông hiÖu qu¶ cao hay thÊp t thuéc vµo
qu¶n Nhµ níc ho¹ch, biÖn ph¸p khai th¸c cña ngêi qu¶n lý, dông
®Êt.
C«ng t¸c quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph©n dông ®Êt ®· ®îc HiÕn
ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 quy ®Þnh: "Nhµ níc thèng nhÊt
qu¶n lý ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt, ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých
vµ cã hiÖu qu¶" (§iÒu 18, HiÕn ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992).
§Êt ®ai ®îc t¹o thµnh trong nhiªn. §Êt ®ai mét phÇn cña Tr¸i
§Êt. Song vÒ së h÷u quèc gia th× ®Êt ®ai ®îc g¾n liÒn víi chñ quyÒn l·nh thæ.
§Êt ®ai h¹n, con ngêi kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®îc ®Êt ®ai chØ
thÓ chuyÓn môc ®Ých dông môc ®Ých nµy sang môc ®Ých kh¸c. §Êt ®ai
®é u nhiªn, nÕu chóng ta biÕt dông c¶i t¹o hîp th× ®Êt
®ai kh«ng bÞ tho¸i ho¸ mµ ngîc l¹i ®Êt ®ai l¹i cµng tèt h¬n.
dông ®Êt ®ai ph¶i kÕt hîp mét c¸ch ®Çy ®ñ, triÖt ®Ó hiÖu qu¶
cao nhÊt. §Êt ®ai kÕt hîp víi søc lao ®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho héi
nh Adam Smith ®· nãi: “Lao ®éng cha, ®Êtcña mäi cña c¶i”. Do ®ã,
®Êt ®ai võa yÕu cña lùc lîng s¶n xuÊt, võa lµ yÕu cña quan s¶n
xuÊt.
MÆt kh¸c, ®Êt ®ai kh«ng gian ®Ó ph©n c¸c khu d©n c, c¸c
c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt, v¨n h phóc lîi, x©y dùng c¸c ngµnh kinh
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD 9 10 183