Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Vèn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung, ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc
nãi riªng. Bëi vËy nhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng vµ sö
dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së nguyªn t¾c tµi chÝnh, tÝn dông vµ
chÊp hµnh ph¸p luËt. ViÖc thêng xuyªn tiÕn hµnh biÕn ®éng vèn vµ nguån vèn
sÏ gióp cho c¸c nhµ níc qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp
trªn thÊy ®îc thùc tr¹ng còng nh c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña
tõng nh©n tè tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc yªu cÇu ®ßi hái ®ã sau mét thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp
t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long víi sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn
- cïng sù gióp ®ì cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t«i ®· nghiªn cøu
vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh víi ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ sö dông vèn
cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long" víi môc tiªu vËn dông nh÷ng kiÕn
thøc ®· häc vµo thùc tiÔn ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty tõ ®ã
®a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng
ty trong thêi gian tíi.
Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n trong ®Ò tµi gåm:
Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y
L¾p H¶i Long.
Ch¬ng 2: Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn ë C«ng ty X©y L¾p H¶i Long

Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn
ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long

1.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c«ng ty.
1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:
C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh sè
1046 Q§/BXD ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc
x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ quyÕt ®Þnh sè 1106
Q§/BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1997 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc phª
duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn bé phËn doanh nghiÖp nhµ níc lµ nhµ
m¸y: TÊm lîp xµ gå kim lo¹i cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng thuéc
tæng c«ng ty X©y dùng B¹ch §»ng thµnh c«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long.
C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n; cã con
dÊu riªng; ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ níc. C¸c ng©n
hµng trogn vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña nhµ níc.
C«ng ty cæ phÇn vµ X©y l¾p H¶i long ®îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vµ sö
dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh
nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn tèi ®a t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao
®éng t¨ng lîi tøc cho cæ ®«ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%
&'()*+,-./#01
+0#2#-&30)#&45$5+
#*'"6#&  #7
0892#-:32#,2#-
&;<=>#&?/-),
@?#2#-01+,'
%*/;&#A#B0#"<*
=CDC.AE?F4G-F0<9H,&I
JK0<9H,D?&DDL&/#
#&<*,MNOHiÖu qu¶ sö dông vèn
cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i LongO+&#*+ 
/LP<QR?5#2#-01+,D@
0: S?#2#-01+,D
"'
T=&/#=7N
Ch¬ng 1:U<=2#-:01+)CDC.AE?
F4G-F'
Ch¬ng 2: V0*6W: S?#2#-01+
)CDE?F4G-F
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long 9 10 242