Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng

Lêi më ®Çu
Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më.
Sù chuyÓn m×nh sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, kinh
tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Cïng víi sù bung ra cña
mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn gi÷ ®îc thÕ ®éc quyÒn
nh tríc, mµ ®Ó tån t¹i còng nh thÓ hiÖn ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh, n¾m
b¾t ®îc sù t¸c ®éng cña m«i trêng kinh doanh vµ mäi thêi c¬ ®Ó kinh doanh cã
hiÖu qu¶.
§Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®¸p
¸n cña 3 vÊn ®Ò kinh tÕ lín ®ã lµ : S¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo ? S¶n
xuÊt cho ai ? phï hîp víi n¨ng lùc vµ ngµnh nghÒ cña m×nh . §iÒu quan träng
nhÊt lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ trêng. §ã lµ
vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §ã còng chÝnh lµ lÝ do t¹i sao mçi
doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u .
Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸ lµ mét c«ng cô chñ yÕu, h÷u hiÖu ®Ó doanh
nghiÖp x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh vµ trong ®ã viÖc lËp kÕ ho¹ch
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña
doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn, sau mét thêi gian thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®Æc
biÖt lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn
rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn bµn b¹c vµ tiÕp tôc ®îc hoµn thiÖn trªn nhiÒu ph¬ng diÖn
tõ nhËn thøc cña ngêi lµm kÕ ho¹ch ®Õn ph¬ng ph¸p néi dung lµm kÕ ho¹ch.
C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t níc vµ H¹ tÇng kü thuËt (Cometco) lµ mét
doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã
nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ sù cè g¾ng cña
toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty mÆt kh¸c còng lµ do l·nh ®¹o
c«ng ty ®· hiÓu ®îc c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cã
Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC

1

§Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng
vai trß quan träng nh thÕ nµo ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng
ty, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ lùa
chän ®Ò tµi:
"LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng
cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt"
Em mong r»ng ®Ò tµi nµy tríc hÕt cã thÓ gióp b¶n th©n m×nh tæng hîp
®îc tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc vµ sau ®ã cã thÓ phÇn nµo gióp Ých cho
qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh ho¹t...
§Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng
Lêi më ®Çu
khi chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng thùc hiÖn nÒn kinh më.
chuyÓn m×nh sang chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt m« cña Nhµ níc, kinh
níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Cïng víi bung ra cña
mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn gi÷ ®îc thÕ ®éc quyÒn
nh tríc, mµ ®Ó tån t¹i còng nh thÓ hiÖn ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh, n¾m
b¾t ®îc sù t¸c ®éng cña m«i trêng kinh doanh vµ mäi thêi c¬ ®Ó kinh doanh cã
hiÖu qu¶.
§Ó thÝch nghi víi chÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®¸p
¸n cña 3 vÊn ®Ò kinh tÕ lín ®ã : S¶n xuÊt c¸i ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo ? S¶n
xuÊt cho ai ? phï hîp víi n¨ng lùc ngµnh nghÒ cña m×nh . §iÒu quan träng
nhÊt lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ trêng. §ã
vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §ã còng chÝnh do t¹i sao mçi
doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u .
thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸ mét c«ng chñ yÕu, h÷u hiÖu ®Ó doanh
nghiÖp x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh trong ®ã viÖc lËp ho¹ch
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña
doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn, sau mét thêi gian thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c ho¹ch, ®Æc
biÖt lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn
rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn bµn b¹c tiÕp tôc ®îc hoµn thiÖn trªn nhiÒu ph¬ng diÖn
tõ nhËn thøc cña ngêi lµm kÕ ho¹ch ®Õn ph¬ng ph¸p néi dung lµm kÕ ho¹ch.
C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t níc tÇng thuËt (Cometco) mét
doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®·
nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ã g¾ng cña
toµn thÓ c¸n c«ng nh©n viªn cña c«ng ty mÆt kh¸c còng do l·nh ®¹o
c«ng ty ®· hiÓu ®îc c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm
Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO 9 10 904