Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

MỞ ĐẦU
1. TÝnh cÊp thiÕt:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
với nhau nhằm tạo thế đứng cho doanh nghiệp mình đang ngày càng trở nên gay
gắt, khốc liệt. Để có thể đứng vững trong môi trường đó, doanh nghiệp cần phải
tạo ra được những ưu thế riêng có của mình như: Chất lượng sản phẩm, giá cả,
mẫu mã, tính hiện đại tiện dụng...
Để có được những ưu thế trên, ngoài yếu tố khoa học kĩ thuật, công nghệ và
trình độ quản lý kinh doanh thì điều kiện tối cần thiết để doanh nghiệp đứng vững
và có uy tín trên thị trường chính là việc quản lý nguyên vật liệu hiệu quả. Đảm
bảo quản lý nguyên vật liệu cho sản xuất là một yêu cầu khách quan, thường
xuyên của mọi đơn vị sản xuất và nó có tác động rất lớn tới kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật
liệu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh
nghiệp. Nguyên vật liệu được đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, đúng chất lượng là điều
kiện quyết định khả năng tái sản xuất mở rộng và góp phần đảm bảo tiến độ sản
xuất trong doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là bộ phận
trực tiếp tạo nên sản phẩm, nó chiếm 60-70% trong cơ cấu giá thành sản phẩm.
Do đó, nguyên vật liệu có vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất
kinh doanh và giá thành sản phẩm.
Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của nguyên vật liệu cũng như công tác
quản lý nguyên vật liệu như đã nêu trên, tôi chọn đề tài: “Một số phương hướng
và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong
doanh nghiệp” và thực hiện tại công ty Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội với
mong muốn mở rộng tầm nhìn thực tế và hiểu biết thêm về mô hình quản lý của

SV: Ph¹m ThÞ Kim Th - Q8T2

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
doanh nghiệp này, từ đó có thể đưa ra một số giải pháp hiệu quả đối với doanh
nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của đề án được trình bày qua 3
chương:
Chương I: Nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác bảo đảm, quản lý nguyên vật liệu tại công ty vật
liệu xây dựng Bưu Điện Hà Nội.
Chương III: Một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo
đảm, quản lý nguyên vật liệu tại công ty vật liệu xây dựng Bưu Điện Hà Nội.

SV: Ph¹m ThÞ Kim Th - Q8T2

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Chương I
Nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu.
1.1 Khái niệm và vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
1.1.1 Khái niệm:
Một doa...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
MỞ ĐẦU
1. TÝnh cÊp thiÕt:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
với nhau nhằm tạo thế đứng cho doanh nghiệp mình đang ngày càng trở nên gay
gắt, khốc liệt. Để có thể đứng vững trong môi trường đó, doanh nghiệp cần phải
tạo ra được những ưu thế riêng của mình như: Chất lượng sản phẩm, giá cả,
mẫu mã, tính hiện đại tiện dụng...
Để được những ưu thế trên, ngoài yếu t khoa học thuật, công nghệ và
trình độ quản lý kinh doanh thì điều kiện tối cần thiết để doanh nghiệp đứng vững
uy tín trên thị trường chính việc quản nguyên vật liệu hiệu quả. Đảm
bảo quản nguyên vật liệu cho sản xuất một yêu cầu khách quan, thưng
xuyên của mọi đơn vị sản xuất và nó có tác động rất lớn tới kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật
liệu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh
nghiệp. Nguyên vật liệu được đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, đúng chất lượng điều
kiện quyết định khả năng tái sản xuất m rộng góp phần đảm bảo tiến độ sản
xuất trong doanh nghiệp. Trong quá trình sn xuất, nguyên vật liệu bộ phận
trực tiếp tạo nên sản phẩm, chiếm 60-70% trong cấu giá thành sản phẩm.
Do đó, nguyên vật liệu vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất
kinh doanh và giá thành sản phẩm.
Xuất phát t vai t và tầm quan trọng của nguyên vật liệu cũng như công tác
quản nguyên vật liệu như đã nêu trên, tôi chọn đề tài: “Một sphương hướng
biện pháp bản nhằm tăng cường công tác quản nguyên vt liệu trong
doanh nghiệp” và thực hiện tại công ty Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội với
mong muốn mở rộng tầm nhìn thực tế hiểu biết thêm v hình quản của
SV: Ph¹m ThÞ Kim Th - Q8T2
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội 9 10 153