Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ViÖt Nam ®· cã bíc ph¸t triÓn quan träng c¶
vÒ tèc ®é vµ qui m« t¨ng trëng. C¶i c¸ch kinh tÕ ®· t¸c ®éng to lín tíi viÖc h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ h×nh thµnh thÞ
trêng lao ®éng.
Víi xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng lao ®éng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p
tÝch cùc nh»m ®iÓu chØnh c¸c quan hÖ lao ®éng trong ®ã cã nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi nh:
viÖc lµm vµ tiÒn l¬ng, thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i, tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c«ng
nh©n, tranh chÊp lao ®éng...
VÒ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ë c¸c Doanh nghiÖp, ChÝnh Phñ ViÖt Nam ®· cã
nh÷ng chÝnh s¸ch qui ®Þnh møc l¬ng cô thÓ phï hîp víi c«ng viÖc, tr×nh ®é chuyªn
m«n cña c«ng nh©n vµ tr¶ l¬ng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Møc l¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu
chØnh theo hÖ sè trît gi¸, ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng tháa thuËn víi
nhau vÒ møc tr¶ c«ng vµ tiÐn hµnh kÝ hîp ®ång lao ®éng.
Lµ mét sinh viªn khoa Qu¶n TrÞ kinh doanh §¹i Häc C«ng §oµn, trong thêi
gian häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i trêng em ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ mÆt
qu¶n lý kinh tÕ t¹i c¸c doanh ngiÖp. Tuy nhiªn ®ã chØ lµ nh÷ng kiÕn vÒ mÆt lý luËn,
trªn thùc tÕ ®ã lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã ®èi víi nh÷ng sinh viªn míi ra tr êng còng nh
míi vµo lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp. Dï ®îc lµm ë phßng ban nµo th× ®ã vÉn lµ
mét ®iÒu rÊt khã kh¨n ®èi víi sinh viªn. Do ®ã em chän ®Ò tµi : Mét sè biÖn ph¸p
nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i “ C«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi” lµm ®Ò
tµi tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng luËn cø khoa häc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng.
PhÇn thø hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý tiÒn l ¬ng ë C«ng Ty C¬
KhÝ Hµ Néi.
PhÇn thø ba: Mét sè ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n
lý tiÒn l¬ng ë C«ng Ty C¬ KhÝ Hµ Néi.

1

PhÇn thø nhÊt:

Nh÷ng luËn cø khoa häc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng
I.TiÒn l¬ng.
1.Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng:
TiÒn l¬ng lµ sè tiÒn mµ ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi cã søc lao ®éng
theo n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®îc giao. Trong c¸c thµnh phÇn vÒ khu vùc
kinh tÕ ngoµi quèc doanh, tiÒn l¬ng chÞu sù t¸c ®éng, chi phèi rÊt lín cña thÞ trêng
vµ thÞ trêng søc lao ®éng. TiÒn l¬ng trong khu vùc nµy dï n»m trong khu«n khæ
ph¸p luËt vµ theo nh÷ng chÝnh s¸ch cña ChÝnh Phñ nhng chØ lµ nh÷ng giao dÞch trùc
tiÕp gi÷a chñ vµ thî, nh÷ng “mÆc c¶” cô thÓ gi÷a mét bªn lµm thuª mét bªn ®i
thuª. Nh÷ng hîp ®ång lao ®éng nµy trùc tiÕp ®Õn ph¬ng thøc tr¶ c«ng.
TiÒn l¬ng danh nghÜa: TiÒn l¬ng...
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ViÖt Nam ®· cã bíc ph¸t triÓn quan träng
tèc ®é qui t¨ng trëng. C¶i c¸ch kinh ®· t¸c ®éng to lín tíi viÖc h×nh
thµnh ph¸t triÓn kinh nhiÒu thµnh phÇn, gi¶i quyÕt viÖc lµm h×nh thµnh thÞ
trêng lao ®éng.
Víi xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng lao ®éng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p
tÝch cùc nh»m ®iÓu chØnh c¸c quan hÖ lao ®éng trong ®ã cã nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi nh:
viÖc lµm tiÒn l¬ng, thêi gian lµm viÖc nghØ ng¬i, tuyÓn chän ®µo t¹o c«ng
nh©n, tranh chÊp lao ®éng...
tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ë c¸c Doanh nghiÖp, ChÝnh Phñ ViÖt Nam ®·
nh÷ng chÝnh s¸ch qui ®Þnh møc l¬ng thÓ phîp víi c«ng viÖc, tr×nh ®é chuyªn
m«n cña c«ng nh©n tr¶ l¬ng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Møc l¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu
chØnh theo trît gi¸, ngêi lao ®éng ngêi dông lao ®éng tháa thuËn víi
nhau vÒ møc tr¶ c«ng vµ tiÐn hµnh kÝ hîp ®ång lao ®éng.
mét sinh viªn khoa Qu¶n TrÞ kinh doanh §¹i Häc C«ng §oµn, trong thêi
gian häc tËp rÌn luyÖn t¹i trêng em ®· ®îc trang nh÷ng kiÕn thøc vÒ mÆt
qu¶n kinh t¹i c¸c doanh ngiÖp. Tuy nhiªn ®ã chØ nh÷ng kiÕn mÆt luËn,
trªn thùc ®ã mét vÊn ®Ò rÊt khã ®èi víi nh÷ng sinh viªn míi ra trêng còng nh
míi vµo lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp. ®îc lµm ë phßng ban nµo th× ®ã vÉn
mét ®iÒu rÊt khã kh¨n ®èi víi sinh viªn. Do ®ã em chän ®Ò tµi : 
  !"# ” lµm ®Ò
tµi tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
$%&'(#)*&+,-./  .
$%&-($0 1233 45 
 !"#6
$%&-(  7/"  
 45 !"#6
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội 9 10 258